VUÂKKÕÕZZ SOUNDS 2018

1. NÄÄʹL

Klaasslaž musikk

· Orkesteeʹr

· musikkjoouk

· kuår

· laauljoouk

Meermusikk

· musikkjoouk

· laauljoouk

Rytmm-musikk mâte rock, pop, jazz, lääulalmm, čââʹcǩelm, hiphop, reggae, tanss

· musikkjoouk

· laauljoouk

2. ČUÄʹJTÕÕZZ KOOKKADVUÕTT

Obb čuäjtõõzz kookkadvuõtt vuäǯǯ leeʹd jäänmõssân 10 minot.

3. ÂÂʹǨǨ-KLAASS DA RÄJJÕÕZZ

Vuässõõttjid jueʹjjet kueiʹt ââʹǩǩ-klaʹsse:* 2003-2008 -šõddâm (10-15-âkksa) 1998-2002 -šõddâm (16-20-âkksa)

Jooukâst âʹlǧǧe leeʹd ââinas koumm ooumžed. Jäänmõssân 1/3 joouk oummin vuäǯǯ järrned ââʹǩǩ-klaassâst. Räjjõs ij kuõsk čuäjtõõzz ij ni joouki oʹhjjeeʹjid. Šõddmõš lij plaanuum nõmmlâsan nuõrid taaid staarjõõđjid. Nuõr, kookk vuäǯǯa väʹlddpiʹrǧǧummuž musiikkâst, lie musiikk ämmatlaž škooultõõzzâst (Sibelius-Akatemia, sääldatmusikkškooul, musikkmättʼtõõttâmstrooitli ämmatlaž liinj) leʹbe lie čõõđtam musiikk ämmatlaž tuʹtǩǩõõzz, sij jiâ vuâǯǯ vuässõõttâd šõddmõʹšše. Räjjõs ij kuõsk Sibelius-Akatemia nuõriškooultõõzz mättʼtõõttjid. Vuʹvdd- da väʹlddkååddlaž šõddmõõžžâst seämma joukk vuäitt vuässõõttâd tåʹlǩ õõut joukkšlaʹjje. 2/3 joouk oummin âʹlǧǧe leeʹd ođđ, štõ joouk vueiʹtet ǩiõččâd ođđ norrõssân.

4. VOOUDLAŽ ŠÕDDMÕÕŽŽÂST VÄʹLDDKÅÅDDLAŽ ŠÕDDMÕʹŠŠE

Vooudlaž musikkšõddmõõžžid vueiʹtte vuässõõttâd puk vuuʹdest aassi nuõr. Vooudlaž šõddmõš õlgg leeʹd õnnum eeʹjj 2018 pâʹsslašttâm-mannu vuõssmõs neäʹttel-loʹppe mõõneeʹst. Ärvstõõllâmjoouk vaʹlljee vooudlaž šõddmõõžžin eeʹttǩeeʹjid väʹlddkååddlaž Sounds 2018 -šõddmõʹšše, koon jäʹrjsted Mikkelist 25.-27.5.2018. Vooudlaž šõddmõõžžin mieʹldd piâssâm iʹlmmtâʹvve väʹlddkååddlaž šõddmõʹšše Mikkeliiʹje mââimõõzzâst 9.4.2018 mõõneeʹst. Tän peeiʹv mâŋŋa puättam iʹlmmtõõttmõõžžid jeät valddu lokku.

5. MAACCTÕS

Puk šõddmõʹšše vuässõõttâm joouk vuäǯǯa čuäʹjtõõzzâst njäälmlaž da ǩeerjlaž maacctõõzz. Nuõrr Kulttuur Sounds 2018 -šõddmõõžž ärvstõõllâmjooukin teäʹddeet dialogia nuõrr musikkniiʹǩǩivuiʹm. Ärvstõõllâmjoukk ǩiõččlâdd pââiʹded saǥstõõllmõʹšše čuäʹjtõõzz nâânasvuõđid da še aaʹššid, koivuiʹm čuäʹjteeʹjin leʹčči vueiʹttemvuõtt õuddned jiijjâs musiikk raajjmõõžžin. Ärvstõõllâmjoouk peʹjje vuâmmšummuž õuddmiârkkân.

· čuäʹjtõõzz siiskõʹsse

· laulli da soiʹttjem jiiʹjjesnallšemvuõđid

· čuäʹjteeʹji kõskksaž vuârrvaaiktemvuõʹtte

· õõlmtõõttmid kuulli aaʹššid

· kriʹlcc-čuäʹjtemoʹdde

· čuäʹjtõõzz jiõččnallšemvuõʹtte

· čuäʹjteeʹji da ǩiõččji kõskksaž vuârrvaaiktõsvuõʹtte

*sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest lij še kuälmad ââʹǩǩ-klass:

-vueʹll 10-ekksa

*”jeäʹled jeättõõv, håt-i iʹlmmtõõttmõš lij Sounds vuâkkõõzzi mieʹldd pâʹsslâšttâm-mannust, sijvuiʹm lij suåppum, štõ sääʹmnuõričeäʹppvuõđpeeiʹv iʹlmmtõõttmõõžžid vääʹldet vuâstta!”