Saamelaiskäräjävaalit 2023

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. 

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Aikataulu

31.12.2022 ennen klo 16 Vaaliluetteloon hakeutuminen päättyy
28.2.2023Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon
10.3.2023 Ilmoituskortit postitetaan äänioikeutetuille
20.-31.3.2023Vaaliluettelo asetetaan nähtäville
14.4.2023 ennen klo 16Oikaisuvaatimus vaalilautakunnalle vaaliluettelosta
4.8.2023 ennen klo 16Ehdokkaan asettaminen päättyy
4.9.-2.10.2023Vaalien toimittaminen
4.10.2023 klo 18 jälkeenVaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen

Vaaliluetteloon hakeutuminen

Vaalilautakunta merkitsee vuoden 2023 vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja Saamelaiskäräjien vaaleissa 2019. Kaikkien muiden tulee hakeutua vaaliluetteloon viimeistään 31.12.2022 ennen klo 16.

Myös äänioikeusikään tulleiden nuorten tulee hakeutua vaaliluetteloon täyttämällä hakulomake. Vuoden 2023 vaaleissa äänioikeusikäinen on nuori, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalien viimeisenä päivänä 2.10.2023.

Ilmoitus äänioikeudesta

Vaaliluetteloon merkityt saamelaiset saavat ilmoituksen äänioikeudestaan, vaaliluettelon nähtävillä oloajasta ja -paikoista ja muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista postitse maaliskuussa 2023. Vaaliluettelo on nähtävillä 20.-31.3.2023. Paikoista ilmoitetaan julkisella kuulutuksella.

Voit vaatia oikaisua, jos katsot, että sinut on jätetty oikeudettomasti pois vaaliluettelosta tai sinua koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14.4.2023 klo 16 mennessä vaalilautakunnalle.

Ehdokkaan asettaminen

Ehdokkaan saamelaiskäräjävaaleihin voi asettaa kolmen saamelaisen perustama valitsijayhdistys. Ehdokkaan asettamisesta tiedotetaan julkisella kuulutuksella. Ehdokasasettelua varten täytetään vaalilautakunnan vahvistama lomake ja toimitetaan se vaalilautakunnan toimistoon viimeistään 4.8.2023 ennen klo 16.

Lomake julkaistaan Saamelaiskäräjien nettisivuilla samaan aikaan kuulutuksen kanssa ja se on tulostettavissa sivuilta tai sen voi pyytää vaalilautakunnan toimistosta. Vaalilautakunta käsittelee ehdokkaiden vaalikelpoisuuden, laatii ja vahvistaa heitä koskevan ehdokasluettelon ja julkaisee sen viipymättä.

  • Lomake ehdokasasettelua varten

Vaalien toimittaminen

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Vaaliasiakirjat toimitetaan äänioikeutetuille syyskuun alussa postitse kirjattuna kirjeenä.

Vaalien ääntenlaskenta

Vaalilautakunta aloittaa ääntenlaskennan vaalitoimituksen jälkeisenä maanantaina 2.10.2023 kello 18 Sajoksessa Inarissa. Ääntenlaskennan aloittamisen jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään avaamattomina huomioon ottamatta. Toimituksessa pidetään pöytäkirjaa. Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai vara-asiamiehellä on oikeus olla läsnä ääntenlaskennassa.

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Saamelaiskäräjien vaalien vaaliasiakirjat ja muu vaaleissa käytetty aineisto tulee säilyttää siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen säilyttämisestä pysyvästi säädetään arkistolain (831/1994) 8 §:ssä. Muut asiakirjat säilytetään, kunnes seuraavat vaalit on toimitettu, lupahakemukset ja niihin saadut vastaukset sekä määräyskirjat kuitenkin vaalilautakunnan päättämän määräajan. 

Vaalien tuloksen määräytyminen

Saamelaiskäräjien jäseniksi tulevat valituiksi 21 eniten ääniä saanutta ehdokasta, edellyttäen, että heidän joukossaan on vähintään kolme ehdokasta kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta. Jos jostakin näistä kunnista ei ole tässä joukossa kolmea ehdokasta, tulevat tästä kunnasta olevista ehdokkaista valituiksi eniten ääniä saaneet kolme ehdokasta.