Saamelaiskäräjävaalit 2019

Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi.

31.12.2018 ennen klo 16 Vaaliluetteloon hakeutuminen päättyy
28.2.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaaliluettelon
4.3.2019 Ilmoituskortit postitetaan äänioikeutetuille
18.-29.3.2019 Vaaliluettelo asetetaan nähtäville
12.4.2019 ennen klo 16 Oikaisuvaatimus vaalilautakunnalle vaaliluettelosta
2.8.2019 ennen klo 16 Ehdokkaan asettaminen päättyy
2.9.-30.9.2019 Vaalien toimittaminen
2.10.2019 Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen

Vaaliluetteloon hakeutuminen

Vaalilautakunta merkitsee vuoden 2019 vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja Saamelaiskäräjien vaaleissa 2015. Kaikkien muiden tulee hakeutua vaaliluetteloon viimeistään 31.12.2018 ennen klo 16.

Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdan ja 21 §:n perusteella:

  1. Olet itse tai ainakin yksi vanhemmistasi tai isovanhemmistasi on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenä.
  2. Olet sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa.
  3. Yksi vanhemmistasi on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai Saamelaiskäräjien vaaleissa.

Nuoret

Myös äänioikeusikään tulleiden nuorten tulee hakeutua vaaliluetteloon täyttämällä hakulomake. Vuoden 2019 vaaleissa äänioikeusikäinen on nuori, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalien viimeisenä päivänä 30.9.2019. Palauta allekirjoitettu lomake niin, että se on vaalilautakunnalla viimeistään 31.12.2018 ennen klo 16.

Hakulomake

Lomakkeen voit tulostaa Saamelaiskäräjien nettisivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2019 tai saat sen pyytämällä vaalilautakunnan toimistosta.

Allekirjoitettu lomake tulee palauttaa vaalilautakunnalle postitse siten, että se on perillä viimeistään 31.12.2018 ennen klo 16.00.

Palauta lomake osoitteeseen:

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

Ilmoitus äänioikeudesta

Vaaliluetteloon merkityt saamelaiset saavat ilmoituksen äänioikeudestaan, vaaliluettelon nähtävillä oloajasta ja -paikoista ja muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista postitse maaliskuussa 2019.

Vaaliluettelo on nähtävillä 18.-29.3.2019. Paikoista ilmoitetaan julkisella kuulutuksella.

Vaaliluettelon oikaisuvaatimus on tehtävä 12.4.2019 klo 16 mennessä vaalilautakunnalle.  Voit vaatia oikaisua, jos katsot, että sinut on jätetty oikeudettomasti pois vaaliluettelosta tai sinua koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen.

Oikaisumenettelyohjeet 2019 PDF

Ehdokkaan asettaminen

Ehdokkaan saamelaiskäräjävaaleihin voi asettaa kolmen saamelaisen perustama valitsijayhdistys. Ehdokkaan asettamisesta tiedotetaan julkisella kuulutuksella.

Ehdokasasettelua varten täytetään vaalilautakunnan vahvistama lomake ja toimitetaan se vaalilautakunnan toimistoon viimeistään 2.8.2019 ennen klo 16.

Lomake julkaistaan Saamelaiskäräjien nettisivuilla samaan aikaan kuulutuksen kanssa ja se on tulostettavissa sivuilta tai sen voi pyytää vaalilautakunnan toimistosta.

Vaalilautakunta käsittelee ehdokkaiden vaalikelpoisuuden, laatii ja vahvistaa heitä koskevan ehdokasluettelon ja julkaisee sen viipymättä.

Vaalien toimittaminen

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9.-30.9.2019. Vaaliasiakirjat toimitetaan äänioikeutetuille syyskuun alussa postitse kirjattuna kirjeenä.

Äänestys postin kautta

Äänestys tapahtuu palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnalle kirjattuna lähetyksenä siten, että ne ovat vaalilautakunnalla viimeistään 30.9.2019 ennen klo 18.

Äänestys palauttamalla vaaliasiakirjat vaalilautakunnan toimistoon

Äänestys tapahtuu palauttamalla vaaliasiakirjat henkilökohtaisesti vaalilautakunnan toimistoon tai muihin toimipisteisiin 16.9.-27.9.2019.

Vaalipäivän äänestys

Vaalilautakunta tiedottaa erikseen vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä.

Äänestys hoitolaitoksessa ja kotona

Äänestys järjestetään saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa hoitolaitoksissa tai kotona hoidettaville henkilöille, mikäli siihen on tarvetta (SKL 32 §).

Yhteystiedot

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta toimeenpanee vaalit Saamelaiskäräjistä annetun lain 4 luvun ja oikeusministeriön vaalimenettelystä antaman asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

+358 10 839 3120
vaalit@samediggi.fi

www.samediggi.fi

Lomakkeet

Vaaleihin liittyvät lomakkeet voit tulostaa Saamelaiskäräjien nettisivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2019 tai saat ne pyytämällä vaalilautakunnan toimistosta.

Vaaleista tiedottaminen

Vaalilautakunta tiedottaa vaalien kulusta julkisin kuulutuksin Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja saamelaisten kotiseutualueella ilmestyvissä sanomalehdissä sekä Saamelaiskäräjien nettisivuilla.