URBÁNBEAIVVIT 21.–24.5.2018 AANREST

BOVDEHUS / KÅČČ / POVDIITTÂS / BÖÖREDIMMIE BIVDDIM / KUTSU / INVITATION

SÄÄʹM AUNNSATEʹMES KULTTUURÄÄʹRB KONFEREʹNSS 23.-24.5.2018

Sajos, Aanar

Kõskksaž täävtõssân lij raajjâd õhttsaž linnjõõzz säʹmmlaid čeäppõs- da kulttuursektoʹrre kuõskeeʹl aunnsateʹmes kulttuurääʹrb vaʹstteei da eettlanji ǩeâllʼjeei âânnmõõžž da suõjjlummuž.

Sääʹmkulttuur haaʹleet ââʹnned jieʹllemviõǥǥâst nââneeʹl tõn leʹbe õõuʹdeeʹl da staaneeʹl sääʹm čeäppõõzz da čeäppniiʹǩǩi puõʹttiääiʹj di säʹmmlai jiiʹjjez kulttuurääʹrb,  ǩiõl da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid.

Lââʹssteâđaid, programmhämmaz da vuäʹpstõõzzid iʹlmmtõõttmõʹšše kaaunak täʹst.

Mââimõs iʹlmmtõõttâmpeiʹvv: 4.5.2018

Konfereʹnss lij pukid äävai da tuäivvap aainâs čeäppniiʹǩǩid, veʹrǧǧniiʹǩǩid da jeärrsid ääʹššest persteeʹjid vuässõõttâd.

Vuässõõttâm-mähss: 20,00 € (konfereʹnss- da kulttuurprogramm, kååʹf da kõskkpeiʹvvporrmõõžž)

Kulttuurprogramm âânn seʹst konseeʹrtid, čuäjtõõzzid, čuäjteeʹlmid da jieʹllikaartid.

SEMINAAR

21.-22.5.2018

Äʹrbbvuõđlaž sääʹm-musiikk seminaari  (koččum vuässõõttjid)

Seminaarâst smiõttât äʹrbbvuõđlaž sääʹm-musiʹǩǩe kuulli vuõiggâdvuõđid, kõskkvuõđid da õõlǥtummšid
Jäʹrjsteei: Lappi universiteʹtt da Sääʹmteʹǧǧ

Õhttvuõttooumaž: Piia Nuorgam,  OTM da näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩeei
piia.nuorgam(at)ulapland.fi /+358 44 3131 320

22.5.2018, 12:00-17:30, Sajos

Mõõn nalla suõjjeed sääʹmǩiõtt-tuâj? 

Saǥstõõllâmseminaar ǩiõtt-tuâj suõjjlem pirr (äävai pukid)
Riâšši: Sääʹmrääʹđđ

Iʹlmmtõõttmõš da lââʹssteâđ: www.saamicouncil.net

Ellen Berit Dalbakk, Duodji-miârk projeʹkttjååʹđteei, kmr(at)saamicouncil.net/ +47 99796 947

ÕHTTVUÕTT-TEÂĐ

Milja Guttorm, konfereʹnsskoordinaattor/ läänčeäppneǩ, Taiteen edistämiskeskus; milja.guttorm@taike.fi +358 295 330 865

Riitta Orti-Berg; Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ; riitta.orti-berg(at)samediggi.fi +358 40 840 0383
Susanne Idivuoma; Ruõccjânnam Sääʹmteʹǧǧ; susanne.idivuoma(at)sametinget.se +46 980 780 48
Silja Somby; Taarrjânnam Sääʹmteʹǧǧ; silja.somby(at)samediggi.no +47 78 48 42 30

Konfereeʹns reäʹšše õõutveäkka: Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ, Sääʹmčeäppõs-suåvtõs, Sääʹmrääʹđđ, Sámi Duodji-Sameslöjdstiftelsen di Čeäppõõzz õõuʹdeemkõõskõs