Sämitigge tuáivut pyere Säämi Pride!

Säämi Pride tuálloo taan ive Hettaast 11.–13.8. Sämitige tábáhtusâst oovdâst nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio. Ráiđu vuálgá Heta škoovlâst lávurduv tme 12. Säämi Pride uárnejuvvoo jyehi ive sierâ kuávlust Säämi. Eidusii […]

Sämitigge pettâšum Dihtosis-ruttâdem nuhâmân: sämmilâštiäđu finnim tááhust tehálii haavâ toimâ lii koskâldum 

Sämitigge lii pettâšum máttááttâs- já kulttuurministeriö miärádâsân, ete tot ij mieđeet nuorâirááđán 30 000 e lasemeriruuđâ Dihtosis-tooimâ fastâdem várás. Dihtosist lii lamaš tehálâš rooli sämmilâštiäđu finnim turviimist. Dihtosis-tooimâst nuorah uáppih […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst meid taan ive aheräjittem – Sämitige stivrâ mieđettij laseruttâdem

Sämitige stivrâ meridij čuákkimstis 10.2.2023, ete tot väärrid kerdiluándusii 15 000 euro lasattâs ive 2023 Säminuorâi taaiđâtábáhtus orniimân. Stivrâ rävvee, ete taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan-uv ive aheräjittemmin tego ovdebij iivij-uv. Škovlim- […]

Vorâs čielgiittâs čyevvee sämipárnái pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâi olášume – Nanos luándukoskâvuotâ naanood pyereestvaijeem, mutâ párnááh karttih meiddei velttâliđ sämivuođâ uáinusân pyehtim tiätu tiilijn

Pärniäššiváldálâš almostitij 7.2. Sämipárnái pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâi olášume -čielgiittâs, mast sämipárnááh peesih jiejah muštâliđ sii uáinuid.  Čielgiittâs puovtij oovdân sehe ilolâš ete huolâstuttee aašijd sämipárnái tiileest.  Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak […]

Nuorâirääđi uárnee nuorâiturnee

Nuorâirääđi uárnee čohčuv 2022 säminuoráid uáivildum astoäigitooimâ turnee. Nuorâirääđi proojeektpargen lii algâttâm Miia Ruokojärvi. Miia Ruokojärvi algâttij čohčâmáánu aalgâst nuorâirääđi proojeektpargen. Suu pargoid kulá iärásij juávhust sämikielâlii já kulttuurmiäldásii astoäigitooimâ […]

Nuorâirääđi uárnee seminaar sämitiggelaavâ uđâsmitmist 11.10.2022 

Nuorâirääđi uárnee Helsigist seminaar sämitiggelaavâ uđâsmitmist. Seminaar teeman lii Säminuorâi puátteevuođâ huksiimin. Tilálâšvuotâ uárnejuvvoo Uccâparlamentist Aalmuglâšinfoost  majebaargâ 11. roovvâdmáánu tijme 8.05–10.00.  – Nuorâirääđi haalijd pyehtiđ oovdân sämitiggelaavâ merhâšume säminuoráid sehe […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus puátuseh – takkâ uásálisteid

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui 14.-15.9.2022 Anarist. Tábáhtusâst mij ooinijm 17 oovdânpyehtimid kuulmâ sierâ sämikielân. Uárnejeijeeh kijtteh orniistâlmáid uásálisteid, tuámárijd já jođetteijeid sehe puohâid, kiäh uásálistii tábáhtusân. Tábáhtusâst lijjii kulmâ šlaajâ: muusik, […]

Petter Morottaja, Aimo Aikio já Janita Känsälä taaiđâtábáhtus tuámárin

Kirječällee Petter Morottaja, musikkár Aimo Aikio já lávloo Janita Känsälä tuáimih tuámárin Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 15.9.2022. Tábáhtusâst láávdást Ailu Valle. Mij vyerdip Säminuorâi taaiđâtábáhtusân paijeel 300 pärnid já nuorâd pirrâ eennâm […]

Sämmilâštiätu máttááttâssuárgán škovlim 28.9.2022

Tiettih-uv tun, ete paijeel 70% sämipárnáin já -nuorâin áásá sämmilij päikkikuávlu ulguubeln, já sist tuš suulân 15% uáppá sämikielâ? Laapi kuávluhaldâttâhvirgádâh uárnee oovtâstpargoost Sämitiggijn, Sämitige nuorâirađđijn, Sämitige koordinistem já Ucjuv […]

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân nohá 26.8.2022

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân nohá 26.8.2022. Mušte almottâttâđ majemuštáá meripeeivi! Huámmáš, ete uásálistem viermitábáhtusân já uásálistem video häämist kalga almottiđ sierâ luámáttuvváin. Kirjáliih tyejeh toimâttuvvojeh 1.9.2022 räi. Taaiđâtábáhtus lii ávus puoh […]

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lekkum – ohjelm almostittum

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân puáhtá almottâttâđ 1.8.-26.8.2022 koskâsii ääigi Webropol -ohjelm peht (liiŋkah vyelni). Huámmáš, ete uásálistem tábáhtusân sehe lávdástem já kirjálii tyeje toimâttem almottuvvojeh sierâ luámáttuvváin. Puoh uásálisteeh kalgeh tevdiđ almos […]

“System lii piättám meiddei válduaalmug”—Dihtosis-haahâ sämmilijd lohtâseijee tietimettumvuođâ raččon

Sämitige nuorâirääđi lii uásálistám kollaborativlii pro gradu -paargon, mii tuuđhâi Dihtosis-haavâ vaigutteijeevuođâ. Tutkâmuš čáittá, et tiätu sämmilijn lii liijkás uccáá já ton keežild sämmiliih já säminuorah ferttejeh ain-uv kierdâđ kivsedem, […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii proojeektpargee pargo

Proojeektpargee pargoid kuleh il. sämikielâlii já -kulttuur miäldásii rijjâääigi tooimâ ovdedem oovtâstpargoost nuorâiraađijn já säminuoráid uáivildum nuorâi rijjâäigitooimâ päikkikudij koskâsii jođo vuávám já olášuttem. Pargo álgá 15.8.2022 /tâi sopâmuš mield […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2022 uárnejuvvoo čohčâmáánust Anarist – šlaaijân muusik já tiivtah

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo čohčuv 14.-15.9.2022 Anarist, Sämikulttuurkuávdáš Sajosist. Tábáhtus lii ärbivuáválávt uárnejum kiđđuv, mutâ tábáhtus lii sirdum koronatile tiet. Tábáhtus váldušlaaijân láá muusik já tiivtah. Šlaajáid uásálistoo jo-uv láávdástmáin tâi […]

Anni-Sofia Niittyvuopio juátká nuorâirääđi saavâjođetteijen

Sämitige nuorâirääđi saavâjođetteijen väljejui Anni-Sofia Niittyvuopio Kärigâsnjaargâst já värisaavâjođetteijen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuohtuuh tooimáin saavâtuálleejuávhust meiddei ovddii kyevti ive paajeest. – Lii fijnâ tobdo peessâđ juátkiđ pyereest álgám pargo säminuorâi […]

Oppâp sämmilijn já sämikulttuurist Dihtosis-haavâ video-oppâtiijmij peht  

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahâ almostit video-oppâtiijmijd sämikulttuurist. Säminuorah tuáimih máttáátteijen video-oppâtiijmijn já jođetteh uáppeid sämikulttuurân sierâ uáinui peht.  Video-oppâtiijmeh taheh älkkeebin sämifáádái kieđâvuššâm oppâtiijmij ääigi, tastko taid lii […]

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit – virtuaalliih oppâtiijmeh sämmilij aalmugpeeivi kunnen 8.–10.2.2022

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaahâ áávvud sämmilij aalmugpeeivi 6.2. já uárnee virtuaallijd oppâtiijmijd sämimááccuhijn 8.–10.2.2022. Oppâtiijmeh láá ohtsis kulmâ, já tai fáddán láá mááccuh, sääʹmpihttâz já gákti. Oppâtiijmij ulmen lii lasettiđ tiäđu […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst palhâšum video mieldi Oskari-kištoost

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst palhâšum video Muäna leäʼp čieʼpp räppjed-Maaski tueʼǩǩen lii väljejum mieldi Oskari-kiišton. Uásikiišton uásálistii paijeel 100 uánihisfilmâd, main väljejii uásálisteid kuulmâ rááiđun. Nuorttâlâškielâlâš video kištottâl rááiđust ´Omin voimin (Jieijâs […]

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân Sämitige nuorâirááđán toimâpajan 2022-2023

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn perustum nuorâid pirrâ Suomâ. Nuorârääđi valjiimist váldoo vuotân, et jesâneh ovdâsteh ubâ sämikuávlu sehe jieškote-uv kielâjuávhuid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Valjiimist nuávdittep meid suhâpeelij […]

Säminuorah väätih tooimâid šoŋŋâdâhnubástus raijim tiet

Mij tubdâstep šoŋŋâdâhkriisâ já vaattâp tállán tooimâid pirâsnubástusâi raijim tiet. Mist lii vuoigâdvuotâ puátteevuotân já tot kalga leđe mii hámásâš.   Säminuorâi almosciälkkámuš loptee oovdân huolâ Säämi luándu tiileest ja puátteevuođâst […]

Säminuorah čuákkejeh vuoimijdis šoŋŋâdâhnubástus vuástá konferensist 26.8.

Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens uárnejuvvoo 26.8.2021. Konferens teeman lii šoŋŋâdâhnubástus já tot uárnejuvvoo káidusohtâvuođâiguin. Konferens lii nuuvtá já áávus puoh säminuoráid. – Lii fijnâ äšši, ete säminuorah staatâraajij rasta peesih kuhes […]

Tiervâpuáttim ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferensân!

Äigi: 26.8.2021 Suomâ ääigi tijme 9.00-15.00 Saje: Zoom Konferens lii nuuvtá já áávus puoh säminuoráid. Mij jyehip almottâttâm ulmuid pargopaajijd já viggâp väldiđ tuoivuid huámášumân. Konferensist lii simultaantulkkum. Puoh uásálisteid […]

Nuorâirääđi jurgâl Seta arvetävgisánáduv sämikieláid

Arvetävgisämmilij čuávvoo suhâpuolvâ uážžu šoddâđ tienuuvt, ete sij pasteh sanniđ jieijâs identiteet sämikielân. Sämitige nuorâirääđi jurgâl Seta rs arvetävgisánáduv anarâš-, nuorttâlâš- já tavesämikielân já almostit taid nuorâirääđi tiätu- já ravvimsiijđoin. […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuolgâttâs lii keččâmnáál

Säminuorâi taaiđâtábáhtus puáhtá tääl keččâđ vyelni orroo liiŋkâi peht. Vuolgâttâs lii juohhum kuulmâ uásán.   Vuossâmuš uási (ovdil purâdem): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY Nubbe uási (purâdem maŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A Ravggon lávdástem: https://youtu.be/5haYPUkUK6c   Lasetiäđuh: […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2021 lappâd – keejâ puátusijd

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui 18.5. viermitábáhtussân. Tábáhtusâst čáittojii 38 videod pirrâ eennâm. Uárnejeijeeh kijtteh puohâid kiäh láá uásálistám orniimân, tuámárijd já läiđejeijeid sehe puohâid kiäh uásálistii tábáhtusân. Taaiđâtábáhtusâst lijjii kyehti luoka, […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii proojeektpargee tooimâ

Proojeektpargee pargon lii västidiđ ohtsâštave-eennâmlii säminuorâi konferens vuáváámist, ornimijn, tieđeetmist, eres muuneeld porgâmnáál valmâštâlmijn sehe pargoin tábáhtus maŋa. Pargo álgá 14.6.2021 já juátkoo 27.8.2021 räi. Ohtsâštave-eennâmlâš säminuorâi konferens uárnejuvvoo porgemáánust […]

Pyeri puáttim čuávvuđ Säminuorâi taaiđâtábáhtus káidusin 18.5. tme 10

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa voi seurata tiistaina 18.5. kello 10 alkaen osoitteessa https://www.sajos.fi/live Ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/  Lisätietoja: Anni-Sofia Niittyvuopio anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi +358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju já Sunna Nousuniemi taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostittum

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, freelance-toimâtteijee Sáárá Seipiharju já elleekoverähtee Sunna Nousuniemi tuáimih tuámárin Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst, mii uárnejuvvoo puáttee majebaargâ 18.5.2021.  Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo káidusin tijme 10 rääjist. Erke Eriksen lekkâs tábáhtus jieijâs muusikáin. Meid Ravggon čuojât […]

Almottâttâm säminuorâi taaiđâtábáhtusân nohá 5.5.2021

Almottâttâm säminuorâi taaiđâtábáhtusân nohá 5.5.2021. Mušte almottiđ juávkkud, párnád teikkâ jieččâd majemuštáá meripeeivi! Huámmáš, ete uásálistem viermitábáhtusân já uásálistem video häämist kalga almottiđ sierâ luámáttuvváin. Taaiđâtábáhtus álgá iđedist tijme 10.00 […]

Pyevtit siskáldâs taaiđâtábáhtus sijđoid!

Tastko taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo káidusin, te mij halijdep väldiđ párnáid já nuorâid fáárun já lasettiđ vuáruvaikuttâs nuuvt ennuv ko máhđulâš jo ovdil tábáhtus. Mij tuáivup-uv, ete párnááh já nuorah vuolgâttiččii mijjân […]

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lekkum

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân puáhtá almottâttâđ 7.4.–5.5.2021 koskâsii ääigi Webropol -ohjelm peht (liiŋkah vyelni). Huámmáš, ete uásálistem viermitábáhtusân já uásálistem video häämist kalga almottiđ sierâ luámáttuvváin. Puoh uásálisteeh kalgeh tevdiđ almos almottâttâmluámáttuv […]

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

Almottât videoi editistem škovliittâssáid

Huámmáš: videoi majemuš macâttempeivi lii sirdum 10.5. räi! Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnee oovtâstpargoost Arktâsâš pedagogiik II -havváin ávus káidusškovliittâsâid videoi editistmist. Toos lasseen mij lep pyevtittâm ravvuid videoi vuáváámân já olášutmân. […]

Anni-Sofia Niittyvuopio porgâškuođij taaiđâtábáhtus pargen

Säminuorâi taaiđâtábáhtus orniistâlmeh pessii aalgân, ko Anni-Sofia Niittyvuopio porgâškuođij tábáhtus pargen. Taan ive tábáhtus uárnejuvvoo live stream -vuolgâttâssân majebaargâ vyesimáánu 18. peeivi. Tábáhtusân puáhtá uásálistiđ tienuuvt, ete kovvee jieijâs uánihisfiilmâid, […]

Dihtosis-toimâ vijđán vyeliškovláid

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahâ lii juáhám sämmilâštiäđu já faallâm toimâlijd pargopáájáid paješkovláid sehe nube tääsi oppâlájádâssáid jo kyehti ive. Tääl haahâ vijđán meid vyeliškovláid!   Pargopáájáh   Čoovčâ ääigi Dihtosis-haavâ […]

Škovlâkolliistâlmijd puáhtá tääl tiiláđ luuhâmihán 2020–2021 

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim ohtsis čiččâm škovlâkyessid, kiäid puáhtá tiiláđ škovláid muštâliđ ääšimiäldásii tiäđu sämmilâšvuođâst. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ 20.10.2020-31.05.2021 koskâsii ááigán. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ jyehi […]

Sämikuávlu lihâdem já lihâdem hárjuttem -selvâttempargo almostittum

Sämmilâšnuorah pyehtih oovdân, ete tábáhtusâi ohtâvuođâst tuáivuh ornimnáál sämikulttuurân lohtâseijee lihâdem ärbivuovijd. Sämikuávlu lihâdemtábáhtus kolgâččii toollâđ eellimvuáimálâžžân oovtâst sierâ tuáimeiguin. Ovdedemnáál äššin sahhiittâllum nuorah pajedii oovdân peessâm jieijâs eenikielân stivrejum […]

Máttááttâs- já kulttuurministeriöst ruttâdem Dihtosis-haavâ kuálmád ihán

Sämitige Nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haavâ toimâ vijđeduvvoo meid vyeliškovláid. – Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem ruttâdem addel nuorâirááđán máhđulâšvuođâ juátkiđ tárbulii pargo tiäđulâšvuođâ lasettem oovdân. Škovlâkolliistâlmeh láá lamaš hirmâd pivnoheh, […]

Nuorâirääđi saavâjođetteijee kejâstâh

Ko mun algâttim nuorâirääđi saavâjođetteijen, te jiem máttám jurdâččiđ, ete kiđđâ lii tággáár. Nuorâirääđi uđđâ jesânáid, projektáid, ohtsâšpargokuoimijd já eres pargoid lii kolgâm uápásmuđ káidusin. Nuorâirääđi jesâneh iä lah vala […]

Sämitige nuorâičällen Elli-Marja Hetta

Šoddâdemtiettui maister Elli-Marja Hetta nomâttui Sämitige nuorâičällee viirgán. Sämitige stivrâ meridij nomâttâsâst čuákkimistis kesimáánu 11. peeivi 2020. Vuáččulâš Elli-Marja Hetta lii čođâldittám šoddâdemtiettui maister uápuid, já sun lii lamaš nuorâičällee […]

Saavâjođetteijei koijâdâllâmtijme juávkkuchatist

Nuorâirääđi uárnee vuossâmuu keerdi historjást saavâjođetteijei koijâdâllâmtijme, kost nuorah jieijah láá koijâdâllen. Sämitige saavâjođetteijeeh Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto já Leo Aikio ilosmii, ko finnejii povdiittâs. -Lii suotâs finniđ tággáár […]

Maht väldiđ huámmášumán sämmilij aalmugpeeivi?

Nuorâirääđi Dihtosis-haahâ oovtâstpargoost Nuorâi Akatemiain fáálá aalmugpiäiván čuávuváid materiaalijd. Mii materiaal vievâst tun puávtáh viettiđ juhlepeeivi uáppáásmáin já vuájumáin sämikulttuurân. Sukellus saamelaiskulttuuriin-moobiilspellâ Seppo-spellâvuáđust spellâmnáál sämifáádáid siskeldeijee moobiilspellâ lii čuosâttum paješkoovlâ […]

Säämi aalmugpeivi 6.2.

Sämitigge uárnee ávus uuvsâi peeivi Aanaar Sajosist säämi aalmugpeeivi 6.2.2020 tme 11-15. Puáđi uápásmuđ Sämitige tooimân! Sämitige almos toimâttâh, škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh já sämikielâ toimâttâh  oovdânpyehtih toimâidis Sajosist. Sämitigge kuásut […]

Vuáju sämikulttuurân moobiilspeelâ peht

Nuorâirääđi almostit oovtâst Nuorâi Akatemiain Sukellus saamelaiskulttuuriin –moobiilspeelâ. Speelâ vievâst viggeh lasettiđ tiäđuid sämikulttuurist sierâ uáinui peht. Seppo-spellâvuáđust spellâmnáál sämifáádáid siskeldeijee moobiilspellâ lii čuosâttum paješkoovlâ lasseen nube tääsi uáppeid. Spellâ […]

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân sämitige nuorâirááđán 2020-2021

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn perustum nuorâid pirrâ Suomâ. Nuorârääđi valjiimist váldoo vuotân, et jesâneh ovdâsteh ubâ sämikuávlu sehe jieškote-uv kielâjuávhuid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Sämikielâ táiđu lii tuáivuttettee. […]

Nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje jurgâlum kuulmâ sämikielân

Väestöliitto nuoráid čuosâttum seksuaalvuođâ sänikirje lii jurgâlum tavesämi-, anarâš- já nuorttâlâškielân já almostittum Sämitige nuorâirääđi tooimâst. Seksuaalvuotâ lii ohtâ tehálâš ulmuu ovdánem uási. Seksuaalvuotân lohtâseijee ääših láá lamaš tabu eromâšávt […]

Sämikielâliih nuorâi tiätu- já ravvimsiijđoh lekkâseh

Siijđoid, moh almostuveh kuulmâ sämikielân já suomâkielân, lii pyevtittâm Sämitige nuorâirääđi. ”Mij ilodep, ete peessâp säämi kielâoho kunnen lekkâđ uđđâ siijđoid. Mij siijđoin tun kaavnah eereeb iärásij tiäđu nuorâirääđist já ton […]

Sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin

Sämitige nuorâirääđi De! -haavâst finnejum feerimij vuáđuld sämikielâlii nuorâi astoäigitooimân lii tárbu puoh sämikuávlu kieldâin. Toimâ váátá ruotâsmittem eromâšávt tain tuárispel siijdâin, main ij ovdil lah lamaš maggaargin toimâ nuoráid. […]

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia) ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim uđđâ škovlâkuosijd mieldi tooimân. Ohtsis 14, puáris já uđđâ, škovlâkyessid joteh tiilámij mield Suomâ škoovlâin. Luuhâmive 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá […]

Dihtosis-haahâ viggá lasettiđ nuorâi tiäđuid sämmilijn

Euroop raasism já soováášmettumvuođâ vuástásâš komissio ECRI (European Commission against Racism) lii adelâm Suomân oppeet avžuuttâsâid raasism já soováášmettumvuođâ vuástásii paargon. Vorâs raportist komissio puovtij oovdân huolâs eereeb iärásij sämikulttuur […]

Nuorâirääđi Kuplat rikki-leeirâst uáivikaavpugkuávlust 28.8-1.9.2019

Kuplat rikki 2 -leirâ uárnejuvvoo Helsigist Östersundom leirâkuávdáást 28.8-1.9.2019.  Sämitige nuorâirääđist leeirân uásálisteh kulmâ säminuorâ sehe stivrejeijen nuorâičällee. Puáttee leeirâ teeman nuorah láá tuáivum oovtviärdásâšvuođâ ovdedeijee teemaid sehe nuorâi škovliimân […]

Vyelgi tun-uv mieldi škovlâkyessin

Luuhâmpaje 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá vyelgimin joton čohčâmáánu 17. peeivi. Eidu álgám luuhâmpaje loopâ räi lii ulmen olášuttiđ ohtsis 80 kolliistâlmid pirrâ Suomâ. Kolliistâlmin eelih 18-ihheed tiävdám säminuorah. Oulu kuávlust kyessin […]

Sämitigge nomâttâm neelji “Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee”

Ijâttes ijjâ -festivaal teeman láá OA algâaalmugkielâive mield sämikielah. Sämitigge haalijd pajediđ sämikielâid uáinusân já lii nomâttâm neelji sämikielâlii kielâuápisteijee: Sámásteaddji – Säämsteei – Sámásteijee. Tai Sámásteijei pargon lii movtijdittiđ […]

Škovlâkolliistâlmeh finnejeh joođhâ čohčuv 2019

Sämitige nuorâirääđi já Nuorten Akatemia Dihtosis-ohtsâšhaahâ lii taan kiiđâ uásild nuuhâm. Havváin tohhui sämmilâšvuotâ uápisin paješkovláid čuosâttum sämmilâšfáádá škovlâkolliistâlmij já máttáátteijeid fáádá jiečânâs máttááttâsân uáivildum vyehikorttâpaakâ vievâst. Luuhâmpaje ääigi olášuttii […]

Adde macâttâs Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019!

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst lii tääl moonnâm mánuppaje. Nuurrâp macâttâs tábáhtusâst Webropolist koskoho 22.5. tme 12.00 räi. Tábáhtus uárnejeijeeh väldih mielâstis vuástá macâttâs tábáhtusâst – mii lâi pyereest, maid puávtáččij porgâđ puáttee […]

Sämitigge uásálist OA algâaalmugij pisováá foorumân (UNPFII) New Yorkist

Sämitige II värisaavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso já nuorâirääđi saavâjođetteijee Risten Mustonen uásálistev OA algâaalmugij pisováá foorumân (UNPFII) 22.4.-3.5.2019. Foorum 18. čuákkim válduteeman lii ärbivuáválâš tiätu (Traditional knowledge: Generation, transmission and […]

Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân

Vuáččulij nuorâi teatterjuávkku Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân Jyväskylän vyesimáánust. Juávhust láá ohtsis nelji nuorâ já ton stivrejeijen tuáimá Mathis Ole Vars. Tuámáreh rámmojii juávhu oovdânpyehtim eromâšávt ton čielgâ […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus álgá

Tääl tot viijmâg álgá –  Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuálgá joton koskoho 10.4. lekkâmjuhlijn! Saijoos auditoriost mij kuullâp muusikoovdânpyehtimijd puoh kuulmâ Suomâ sämikielân tme 18.00 rääjist. Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4. auditoriost lyeve […]

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso já Heli Huovinen taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostui

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, filmâtäsni/čaittâleijee Anni Kristiina Juuso já čaittâleijee/sämikielâlii párnái TV Unna Junná pyevtitteijee Heli Huovinen tuáimih 10.-11.4. Aanaar Sajosist ornimnáál Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin. Uárnejeijeeh ilodeh tobdos elleekove- já tv-taasnij […]

Kyehtnubáloh teatterčaitâlmid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus almottâttâm nuuvâi 15.3., já mieldi almottâttii ennuv čaitâlmeh! Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4., uáinip 12 sämikielâlii čaaitâlm, main čaittâleh ohtsis paijeel čyeti pärnid já nuorâd. Taaiđâtábáhtus uárnejeijeeh ilodeh movtigis […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttâm aalgij

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lii álgám, já tot tábáhtuvá neetist, Webropolist. Almottâttâm lii áávus 1.-15.3 Puohah, kiäh uásálisteh tábáhtusân, kalgeh tevdiđ almolii almottâttâmluámáttuv – meiddei sij, kiäh iä uásálist teatter- teikkâ […]

Anna Lumikivi aalgij taaiđâtábáhtuspargen

Säminuorâi taaiđâtábáhtus ornim vuálgá tääl tuođâst joton. Nuorttâkielâlâš musikkár Anna Lumikivi lii álgám taaiđâtábáhtuspargen škovlim- já oppâmaterialtoimâttuvvâst. Taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo Anarist Saijoosist cuáŋuimáánu 10.-11. peeivijn, teeman lii teatter já muštâlem maaŋgah […]

Vyehikorttâpakkâ- oppâmateriaal škovláid sämmilâšvuođâ kieđâvušmân

Dihtosis-haavâst lii pyevtittum materiaal škovlâkolliistâlmij várás sehe vyehikorttâpakkâ máttáátteijeid fáádá jiečânâs kieđâvuššâm várás uáppeiguin. Dihtosis-vyehikorttâpakkâ lii uáivildum máttááttâs toorjân ovdâmerkkân sämmilij aalmugpeeivi (6.2.) áávvudmân škoovlâin pirrâ Suomâ. Maht ličij skiärrurääđi […]

Škovlâkolliistâlmijd puáhtá tääl tiiláđ kiiđân 2019

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim ohtsis 12 škovlâkyessid, kiäid puáhtá tiiláđ škovláid muštâliđ ášálii tiäđu sämmilâšvuođâst. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ 1.2.-31.5.2019 koskâsii ááigán. Kolliistâlmijd puáhtá tiiláđ uáivikaavpugkuávlun, […]

Vala lii asto uuccâđ škovlâkyessin

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haavâst fäälih paješkovláid škovlâkolliistâlmijd, main lii sämmilâš teema. Tääl mij uuccâp movtijgis paijeel 18-ihásijd säminuorâid pirrâ Suomâ škovlâkyessin kolliistâlmáid, moh olášuttojeh kiiđâ 2019 ääigi. Uuccâmäigi […]

Dihtosis-haahâ ocá škovlâkuosijd škovlâkolliistâlmáid moh älgih kiđđuv

Sämitige nuorâirääđi já Nuorten Akatemia Dihtosis-haavâst fäälih paješkovláid škovlâkolliistâlmijd, main lii sämmilâš teema. Tääl mij uuccâp movtijgis paijeel 18-ihásijd säminuorâid pirrâ Suomâ škovlâkyessin kolliistâlmáid, moh olášuttojeh kiiđâ 2019 ääigi. Kuosij […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál NUORÂIČÄLLEE VIRGESAJASŠVUOĐÂ

Sämitigge almoot uuccâmnáál NUORÂIČÄLLEE VIRGESAJASŠVUOĐ ááigán 1.12.2018–31.10.2019. Nuorâičällee váldupargon lii toimâđ nuorâirääđi oovdânpyehten já čällen. Lasseen čällee pargoid kuleh nuorâirääđi vuálásij haavâi koordinistem já stivrim. Asâttâsvuáđustâslâš tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já […]

Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist, äigitavlu

Seminaar ulmen lii, ete säminuorah peesih jyehiđ ferimijdis já jurduidis seksuaallii heemâdmist já viehâvääldist. Taažâ Sämitige nuorâipoolitlâš lävdikodde lii algâttâm savâstâllâm fáádást já tárguttâssân lii vijđediđ savâstâllâm oles sämienâmân. Lii […]

Tiervâpuáttim digitaallii mainâstâllâm pargopááján 5.-7.10.2018 Anarân!

Pargopáájást vuájuh nuorâi feerimijn já jurduin jiešsuurmij estimist já mielâ pyereestvajemist säminuorâi juávhust. Pargopáájá lii uáivildum säminuoráid Suomâst, Ruotâst já Taažâst. Uásálisteeh pyehtih leđe 16 ‒ 30 -ihásiih. Pargopáájá uárnejuvvoo […]

Škovlimpovdiittâs säminuoráid olmoošvuoigâdvuođâin

Puáđi oppâđ olmoošvuoigâdvuođâin! Olmoošvuoigâdvuotâlito já Sämitige nuorâirääđi ornim škovliimist eellip čoođâ, ete moh láá olmoošvuoigâdvuođah já mii tain tahhoo. Mij kieđâvuššâp eromâšávt algâaalmugvuoigâdvuođâid já olmoošvuoigâdvuotâluávkkámijd, maid sämmiliih láá kuáhtám Suomâst. […]

Suomâ škovláid tiätu sämmilijn

Máttááttâs- já kulttuurministeriö lii mieđettâm Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia Dihtosis-haahân ruttâdem. Haavâ tárguttâs lii toohâđ sämikulttuur uápisin škoovlâin. Sämmiliih láá Euroop union áinoo algâaalmug, mutâ Suomâ škoovlâin sämmilijn máttáátteh […]

Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist sehe digitaallii mainâstâllâm pargopáájá jiešsuurmij estimân

Sämitige nuorâirääđi uárnee roovvâdmáánu 5. peeivi seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii heemâdmist já -viehâvääldist sehe säminuoráid uáivildum digitaallii mainâstâllâm pargopáájá roovvâdmáánu 5.-7. peeivi oovtâstpargoost eres tuáimeiguin Anarist. Seminaar säminuorâi kuáhtám seksuaallii […]

Meriáigásâš proojeektpargee Dihtosis -sämiškovlâkolliistâlmeh haahân

Pargo álgá 1.10.2018 já pištá 15.2.2019 räi. Haavâ ulmen lii toohâđ sämikulttuur uápisin škoovlâin. Haavâst ráhtojeh škovlâkolliistâlmij várás materiaaleh, kolliistâleh škoovlâin sehe tahhoo sämmilij aalmugpeivi uápisin aalmuglâš teemapeivin Suomâ škoovlâin. […]

Meriáigásâš proojeektpargee De! -Sämikielâlii nuorâikulttuur karttim já ovdedem haahân

Pargo álgá 1.9.2018 já pištá 31.8.2019 räi. Proojeektpargee västid haavâ olášutmist já raportistmist. Paargon kulá karttiđ sämikielâlii nuorâikulttuur táárbu já tááláid uárnejeijeid, ovdediđ tooimâ vuáválâžžân sehe finniđ tast pisovâš toimâ. […]

Nuorâirááđán ruttâdem škovlâkollimij várás sehe sämikielâlii nuorâikulttuur karttiimân já oovdedmân

Sämitige nuorâirääđi lii finnim ruttâdem kyehti haavâ várás. Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâdem  Dihtosis- sämmilâš škovlâkollimeh havváin taheh sämikulttuur uápisin škoovlâin. Pohjoisimman Lapin Leader ruttâdem De! -haavâst kärttejeh sämikielâlij astoäigitooimâi táárbu […]

Nuorâirääđi, SSN ja SRK pivdeh säminuorâid sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuotân Anarân 9.6.

Nuorâirääđi, Suomâ Säämi nuorah já staatârääđi kanslia pivdeh säminuorâid sovâdâttâmproosees savâstâllâmtilálâšvuotân Anarân lávurduv 9.6. tme 11-14. POVDIITTÂS SAJOS SOLJU AANAAR LÁ 9.6.2018 TIJME 11 – 14 Suomâ haldâttâs lii roovvâdmáánnud […]