Kuva: Ville Fofonoff

Menettelyohje saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskevissa hankkeissa

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskevassa tutkimuksessa ja muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Saamelaisten kulttuuri, mukaan lukien aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö kuten tarinaperinne, perinteinen tieto, perinteiset elinkeinot ja kulttuuri-ilmaukset, kuuluvat saamelaisten perustuslailla (perustuslain 17.3 §) suojattuun kulttuurimuotoon ja saamelaisten perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettuun kieltään ja kulttuuriaan koskevaan itsehallintoon (ks. myös HE 248/1994 vp). Itsehallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa Saamelaiskäräjät.

Saamelaisten kulttuuriperinnön suojelu perustuu saamelaisia alkuperäiskansana turvaavaan kansainväliseen oikeuteen ja kansalliseen lainsäädäntöön sekä saamelaisten perinteisenä tietona ilmeneviin tapoihin ja oikeuskäsityksiin. Kansainvälisistä sopimuksista ja sitoumuksista ovat keskeisimpiä YK:n alkuperäiskansojen julistus (artiklat 11 ja 31) sekä alkuperäiskansojen maailmankonferenssin loppuasiakirja, YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (artiklat 8(j) ja 10 (c)), sekä Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta.

Lisätietoja

Ole ajoissa yhteydessä Saamelaiskäräjiin hankkeesi tiimoilta. Hankkeesi aihe (esim. terveysalan tutkimus) tai vaikutusten kohde (esim. muuttaa alueen ympäristöä tai kulttuuriperintöä) määrittää sen, keneen Saamelaiskäräjillä sinun kannattaa olla aluksi yhteydessä (eri toimialojen vastuuesittelijöiden yhteystiedot löytyvät Saamelaiskäräjien nettisivuilta yhteystiedoista). Mikäli et tiedä, mihin toimialaan hankkeesi tai tutkimuksesi kuuluu, ole yhteydessä Saamelaiskäräjien infoon – sieltä ohjataan oikealle henkilölle.

Menettelyn mukaista ennakkosuostumusta koskevat hakemukset tulee lähettää
Saamelaiskäräjille postitse osoitteeseen Sajos, 99870 Inari tai s-postitse osoitteeseen info(at)samediggi.fi.