Käräjät-2048px-24

Válggat 2019 | Vaaljah 2019 | Vaal 2019 | Vaalit 2019

Sámedikki jagi 2019 válgalogahallamii ohcan
Sämitige ive 2019 valjâluvâttâlmân ucâlum
Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš
Saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuminen

Sääʹmteeʹǧǧ vaal 2019

Pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet eeʹjjest 2019. Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd peeʹjj tiuʹdde vaalid sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 4 lååǥǥ da vuõiggâdvuõttministeria vaalmõõntõõllmõõžžâst uvddum asetõõzz (3.11.2006/965) mieʹlddlânji. Jiõnstemvuõiggâdvuõttneʹǩǩen liâ säʹmmla, kook liâ mieʹrǩǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ säʹmmla liâ še vaalânnsaž da vueiʹtte äʹlǧǧed vaalin vobõršeǩǩen.

Vaal-lõǥstõõǧǧ raajjmõš da tõõzz ooʒʒõõttmõš

Vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrǩǩad vaal-loǥstõʹǩǩe tõid säʹmmlaid, kook leʹjje jiõnstemvuõiggâdvuõttneʹǩǩen eeʹjj 2015 vaalin.

Oouʹdbuž vaalin vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum oummui päärna, kook liâ puättam jiõnstemvuõiggâdvuõđâkka leʹbe tiuddâm 18 eeʹǩǩed mââimõõzzâst vaal mââimõs peeiʹv 30.9.2019, siʹjjid mieʹrǩǩeed vaal-loǥstõʹǩǩe mâŋŋa, ko sij liâ iʹlmmtam što sij âʹnne jiijjâz säʹmmliʹžžen. Tät iʹlmmtõs âlgg tuejjeed vaaleeʹjj oudldem rosttovmannu mââimõs peeiʹv mõõneeʹst.

Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeed še tõk oummu, kook jiõčč ǩeʹrjjlânji ooʒʒâʹtte vaal-loǥstõʹǩǩe da koid vaal-luʹvddkåʹdd tuâtt jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ säʹmmliʹžžen. Vaal-loǧstõʹǩǩe vuäitt ooʒʒõõttâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § 1 momeeʹnt 1, 2 da 3 pääiʹǩ 21 § vuâđain.

Raukkmõš vaal-loǥstõʹǩǩe väʼlddem diõtt leʹbe tõʹst jaukkeem diõtt âlgg tuejjeed vaal-luʹvddkååʹdd tän diõtt rajjum ooccâmblaaʹŋkin, kååʹtt âlgg maaccted vaal-luʹvddkådda pååʹštest nuʹtt, što tõt lij mieʹrrpääiʹǩest mââimõõzzâst 31.12.2018 čiâss 16.00.

Lomaakk

Vaal-luʹvddkååʹdd teâđtõõzz

Sää’mte’ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos
FI-99870 INARI
tel +358 (0) 10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Kontakt-teâđ konttâr
Laasktummuš

Čuâv miʹjjid sosiaalʼlaž mediast