Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv 2019

 

Kueiʹt-peiʹvvsaž čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât tän ǩiiđ Aanar Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 10.-11.4. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddkååddlaž teeʹmm lij teaʹtter da sääʹmteeʹmm lij mušttlummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ lij seärad 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl. Jieʹllikarttoʹhjjeei Katja Gauriloff, fiʹlmmtäʹsnn/čuäjtõõlli Anni Kristiina Juuso da čuäjtõõlli/sääʹmǩiõllsaž päärnai TV-prograamm Unna Junná puuʹtʼteei Heli Huovinen lie čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 15.3., da mieʹldd iʹlmmtõʹtte jiânnai čuäjtõõzzid! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4., vueiʹnnep 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm da õõut Mušttlummuž määŋg hääm-teeʹm čuäjtõõzz, koin čuäjtõʹtte õhttsiʹžže pâʹjjel čueʹtt pääʹrn da nuõr. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie iʹlmmtõttum jooukid Heʹlssnest Uʹccjoʹǩǩe da ooudâst lij eʹpet vieʹsslõs da eunnas sääʹmǩiõllsaž prääʹzniǩpeiʹvv! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši rämmše älššas vuässõõttmõõžžâst!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ älgg Sajoozz jõnn auditoriost seäradjeäʹǩǩää 10.4. čiâss 18 ääʹljeeʹl. Ääʹveemprääʹznǩest kuulât musikkčuäjtõõzzid puk koumm Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž musiikk čuäʹjat Anna Lumikivi čuõjldõʹttjen Katri Kittilä. Amoc da Ailu Valle räʹppje aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Sámi musihkkaakademiija repertoaarâst lij äʹrbbvuõđlaž da ođđ sääʹm-musiikk.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid ävvai Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina-Sanila Aikio.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. vueiʹnet 12 sääʹmnuõri teaʹtterčuäjtõõzz. Lââʹssen Sajoozzâst vuäitt jieʹlled määŋgnallšem tuâjjpaaʹjin, tobdstõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđin leʹbe håʹt-i leäʹmnned sääʹmǩiõli fooʹntid jiiʹjjes teʹlfooʹne da tabletta leʹbe sniimmâd čeäʹppvuõđpeeiʹvi jiõččie-seeiʹn ooudâst.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid vueʹrddet miâlggâd 500 vuässõõđi Heʹlssen da Uʹccjooǥǥ kõõskâst. Teaʹtterčuäjtõõzzin lie mieʹldd pâʹjjel 100 nuõr. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ǩiõʹllen lie sääʹmǩiõl.

Nelljdpeeiʹv 11.4. programm:

8:00 Sajoozz uus äʹvvne
Iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ ävvan jõnnkääʹrdest
Vuõssvieʹǩǩpäiʹǩǩ ävvan
Tuâjjpääʹj äʹvvne jõnnkääʹrdest
8:50 Auditorio uus äʹvvne
9:00 Programm älgg auditoriost
Čiččâm vuõssmõs čuäjtõõzz
11:30 Poorrâmpodd älgg
Õhttsaž snimldõk pukin vuässõõđin Sajoozz ouddšeelljast
Maainâskååvas ävvan Sajoozz ouddšeelljastTuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest
12:50 Auditorio uus äʹvvne
13:00 Programm juätkk auditoriost
Kutt mââimõs čuäjtõõzz
15:00 Ärvstõõlli vueʹlǧǧe smiõttâd sij tuʹmmstõõǥǥid
Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdestMaainâskåʹvvsest mainnsi mušttlummuš juätkk

Auditoriost čuäʹjtet videoid

16:00 Pohttmõõžži õlmmʼmummuš da stipeeʹndi jueʹǩǩem

Prograʹmme vueiʹtte pueʹtted muttsid!

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđtet nuʹtt mâʹte ouddâl koumm ǩiõlin: nuõrttsääʹm-, aanrõš- da tâʹvvsääʹmǩiõlin. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđat nuõrttsäämas Teemu Titola, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle Aslak Uula Länsman.

Tuâjjpaaʹji lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvin vuäitt vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđ čõõđteeivuiʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie pueʹttmen Dávvi GirjiNuõrttsääʹmkulttuurfonddAnarâškielâ servi da KieletärLââʹssen Sámi giella- ja kulturguovddáš Karasjooǥǥâst puätt jueʹǩǩed Gába– gaʹzeâʹt.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen lij 25.2. alttääm Anna Lumikivi, ǩeäzz vueiʹttveʹted leeʹd õhttvuõđâst puk čeäʹppvuõđpeeiʹvi õhttneei aaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ reäšš vuässõõđji maaʹtǩid, instummšid da čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv porrmõõžžid vuäʹmmvuâkka.

Sajoozz teknlaž teâđ čuäjtõõzzi vääras kaaunak tääiʹben:

Sajoozz teknlaž teâđ

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

c7_kuva2_logo_2012_pieni

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij leämmaž nuõri kulttuur- da čeäʹppvuõđstaarjõõđid vuõssmõs areena juʹn neelljlo eeʹjj ääiʹj. Määŋgas annʼjõõžžin peäglvaž jeeʹres čeäʹppõsvuuʹdi čeäʹppneeʹǩǩin liâ vuäǯǯam toʹben vuõssmõs čuäʹjtemkriiʹlces da jiijjâsǩiõllsaid ǩiõččjid. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij nâânääm nuõri staarjõõzzid da seämmast še sääʹm ǩiõl âânnmõõžž da mättjumuužž, õʹhttekuullmõõžž da sääʹm identiteeʹtt.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv liâ vieʹssel da euʹnnreeʹǧǧes šõddmõõžž, koid lij valmštõttum pirr eeʹjj jeärben škooulin, koin uʹčteeʹl liâ toimmjam reʹttvânji nuõri oʹhjjeejen. Čeäʹppvuõđpeiʹvv oudd nuõrid vueiʹtlvažvuõđ ooudeed silttumuužžes, čuäʹjted tõn še jeärrzid da vuäǯǯad čuäʹjtõõzzin älšmõʹtti maacctõõzz ärvstõõllâmkååʹddest di jõnn jooukâst pääiklaž da jeeʹresårnn pueʹtti kueʹssin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid leät riõššum 1970-looǥǥ peäʹlrääʹjest ääʹljeeʹl. Aalǥâst Sääʹm väʹldduumkåʹdd da pääiklaž sääʹmõhttõõzz leʹjje riâššjen Lappi lään nuõriluʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen. Sääʹm-mättʼtõõzz õõudeem vääras šiõttuum Saaʹmi škooulaaʹššisuåvtõs riâšši šõddmõõžžid 1990-looǥǥ peäʹlrääʹjest. Suåvtõõzz tuåim jõʹsǩǩeš da tõn tuâjaid sirddeš Sääʹmtegga, kååʹtt lij koordinâsttam riâššmõõžžid eeʹjjest 1998 ääʹljeeʹl.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv kuuli aalǥâst väʹlddkååʹddlaž Nuõri čeäʹppõsšõddmõõžži pädda õhttân vuuʹdšõddmõšân. Annʼjõõžžâst tõt lij Nuõrr kulttuur–säiʹmmõõzz vooudlaž šõddmõõžžid veʹrdduum ǩiõččâlm, koʹst vaʹlljeet eʹtǩǩeejid ǩiiđ väʹlddšõddmõʹšše leʹbe mieʹrreeʹjji riõššum Škooul jõnnprääznka. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid kååččat pukid sääʹmpäärnaid da nuõrid di sääʹm ǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärnaid da nuõrid.

Pââimõs teeʹmm meäʹrtââvv väʹlddkååddlaž šõddmõõžž tanss-, musiikk- leʹbe teaʹtterteeʹm meâldlânji, koon lââʹssen prograammâst lij mii-ne jeärben sääʹmkulttuuʹre õhttneei teeʹmm. Čeäʹppvuõttpeeiʹv mieʹrren ij kuuitâǥ leäkku tåʹlǩǩ äʹrbbvuõđi kâddmõš, peʹce jeeʹres čeäʹppõsšlaai liâ vaaitõõleeʹl še mieʹldd. Teeʹmman liâ leämmaž jm. karttčeäʹppõs, tivttǩeâlbb, bänddsåitt, kartträidd, jieʹllikaaʹrte, roolpihttâz, sääʹmpiiutâs- da ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzz, joikk- da musiikktuâjjpõõrte.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddriâššjen lij sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättʼtem-materiaal-luʹvddkåʹdd, da riâššmõõžžid koordinâstt škooultõs- da mättʼtem-materiaalkoontâr. Riâššmõõžžid vuässâʹtte še sääʹm dommvuuʹd kååʹdd. Čeäʹppvuõđpeiʹvv kooll škoouli juõʹǩǩâkksaž tuâjjprograʹmme da šõddmõõžžid riaššât škooulneäʹttel äiʹǧǧen. Čeäʹppvuõđpeeiʹv di väʹlddkååʹddlaž šõddmõõžžid vuässõõttmõõžž teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Raportt Sajoozzâst 2018 – Raportti Sajoksen tapahtumasta 2018
Raporta jagi 2017 dáhpáhusas
Raportti 2016 – Raporta jagi 2016 dáhpáhusas Anáris

Raportti vuoden 2015 taidetapahtumasta Utsjoella
Raporta Soađegilis 2014 – Raportti Sodankylän tapahtumasta 2014
Raporta Heahtás 2013 – Raportti Hetan tapahtumasta 2013
Raporta Sajosis 2012 – Raportti Sajoksen tapahtumasta 2012
Raporta Ohcejogas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2011
Raporta Roavvenjárggas / Raportti Roin tapahtumasta 2010
Sää´mnuõri čeäppvuõđpei´vv 2010: Ǩiõčč snimldõõǥǥid tä´st.
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2009
Raporta Heahtá dáhpáhusas / Raportti Hetan tapahtumasta 2008
Raporta Ohcejoga dáhpáhusas / Raportti Utsjoen tapahtumasta 2007
Raporta Anára dáhpáhusas / Raportti Inarin tapahtumasta 2006
Raporta Vuohču dáhpáhusas / Raportti Vuotson tapahtumasta 2005