Nuõr

”Leʹčče-ba vaal, što piâzzči jiõnsted”

Sääʹmnuõrr, ooccõõđ Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe, ÅÅʹN! Ouddâl juõʹǩǩ 18-eeʹǩǩed teâuddâm sääʹmnuõrr lij vuäǯǯam ooccâmlomaakk domoi, leša IJ TEÄNAB. Tuʹst feʹrttai jiõčč leeʹd aktiivlaž. Säʹmmlai eeʹttiǩ-kåʹdd leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan. Juõʹǩǩ neelljad eeʹjj vaʹlljeet Sääʹmtegga 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, ǩeäk lie pijjum ǩiiʹrji ool vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõtt oudd vuõiggâdvuõđ leeʹd še võboršeʹǩǩen.

Dihtosis-haʹŋǩǩõs

Dihtosis lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) õhttsažhaʹŋǩǩõs, koon täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kuulli nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij puuʹtʼted materiaal škooulkõʹllʼjummši vääras di tuejjeed saaʹmi meersažpeeiʹv  väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõs lij plaanuum kueiʹtekksiʹžžen.

Ǩieʹsskumikampanja kondoom še koolm sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeman lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Teema kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥle Lääʹddjânnmest mainstum koolm sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʼje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed še säämas.

Nuõrisuåvtõs

Nuõrisuåvtõs valmštââll tõid sääʹmteeʹǧǧ ceâlklmid, alttõõzzid da jeeʹres beäʹlestväʹlddmõõžžid leʹbe sääʹmnuõri leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemvueʹjjid. Jeeʹres nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâi liâ ooudâsviikkâd sääʹmnuõri ǩiõll’laž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid pirr Lääʹddjânnam di ravvad sääʹmnuõri kuullmõõžž sääʹmkulttuuʹre.

Ääiʹjpoddsaž

Škooulkõʹllʼjummuž vuäǯǯa juâtk čâhčča 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-õhttsažhaʹŋǩǩõs…

Uuʹvd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm…

Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt ÕM:i alggmeerai põõšši fooruuʹme (UNPFII) New Yorkâst

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak…

Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše

Vuõcculaž nuõrai teaʹtterjoukk Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe

Ââʹn tõt mââimõsân älgg -  Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv…

Tuuʹžžen čuäjtaalm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij…

Anna Lumikivi alttii čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâššmõõžž aʹlǧǧe…

Škooulkõʹllʼjummuž lie ååʹn tiʹllʼjemnalla ǩeâđđa 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs…

Võl lij äiʹǧǧ ooccâd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri…

Dihtosis-haʹŋǩǩõs ååcc škooulkõʹllʼjeeʹjid ǩeâđđa aaʹlji škooulkõʹllʼjummšid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst…