Raajjõhttsažtuâj ooudâsviikkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ soti-sueʹrj (2016-2019) ooudâsviikkâmprograamm õhttân täävtõssân lij oouʹdeed raajjvuʹvddõhttsažtuâj da ođđ teknologia ââʹnnmavälddmõõžž säʹmmlai dommvuuʹdest. Ruõccjânnam da Taarrjânnam raajjkooʹddin lij tätt da vaalmâšvuõtt taʹrjjeed vueʹǩǩšõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ vuuʹd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi puuʹtʼtem diõtt. Raajjõhttsažtuâjain sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid vueiʹtet õhtteed šiõǥǥ håidd- da kääzzkõsräiddan vuâđđkääzzkõõzzin spesiaalkääzzkõõzzi räjja.

Sääʹmteʹǧǧ lij sotisueʹrj ooudâsviikkâmprograammstes (2016-2019) piijjâm täävtõssân põrggâd seʹlvted meerlaž da vooudlaž tääʹzzest raajjõhttsažtuâjjcõgldõõzzi puʹrǧǧeemvueiʹttemvuõđid di oouʹdeed raajjõhttsažtuâj da ođđ teknologia ââʹnnmavälddmõõžž säʹmmlai dommvuuʹdest. Täävtõssân lij jaukkeed raajjcõgldõõzzid byrokratia ǩieʹppeeʹl di raajjâd õhttsažtuâjjsäiʹmmõõzz da riâššâd õhttsaž sääʹmǩiõllsaž škooultõshaʹŋǩǩõõzzid. Tät puk ooudald, što meerlaž tuåimmjeei, mâʹte ministeria, Kela da Valvira tuärjjee da oouʹdee raajjõhttsažtuâj.

Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ oouʹdeem diõtt âlgg raajjvuʹvddõhttsažtuâj oudldõõzzid staanâd kääzzkõõzzi riâššmest di šiõttõsmuttsin da vaaldšmallaš tuåimmjummšest. Raajid râstldeei kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da puârast jååttmõõžž vueiʹtet ooudâsviikkâd jm. raammsuåppmõõžžin, koʹst nuuʹbb riikk puuʹtʼtemvaʹsttõsvuõđâst åårrai tuåimmjeeʹjin meäʹrtõõlât jm. kääzzkõõzz siiskõõzz da čõõđtummuž, dokumentâsttmõõžž, persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž, puõccipååʹmhi koʹrvvõõzz, äʹššneeʹǩǩ jeeʹres vuõiggâdvuõđid da õõlǥtemvuõđid, kuuli koʹrvvõõzzid, suåppmõõžž viõǥǥâståårrmõõžž, praavmõõžž da čåuʹddõõttmõõžž di jeeʹresmiõllsažvuõđi räʹtǩǩummuž.

Riikkvaaʹriministeria piiji Lääʹddjânnam da Taarrjânnam raajjvuʹvddõhttsažtuâj kuõskki čiõlǥtemhaʹŋǩǩõõzz ääiǥas 15.5.-31.12.2019. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted teâđ Jeänõõǥǥ, Aanar, Suäʹđjel da Uccjooǥǥ kooʹddi aazzji da veʹrǧǧneǩõhttsažtuâj di jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueiʹnnemkuuʹlmest. Ođđâz ääʹšš pirr vuäitt lookkâd Sääʹmteeʹǧǧ dommseeidain da lââʹssteâđ haʹŋǩǩõõzz pirr kaaunak riikkvaaʹriministeria seeidain.

Raajjvuʹvddõhttsažtuõjju õhttneei ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid leät čõõđtam ääiʹjben še. Ouddmiârkkân Teänvueʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz (1.9.2010–31.10.2012) täävtõssân leäi raajjõhttsažtuâj veäkka pueʹreed sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da šlaaj teäʹddeeʹl säʹmmlai kääzzkõõzzid. Haʹŋǩǩõõzz valdšmest vaʹsttii Uccjooǥǥ kåʹdd da mieʹldd ooudâsviikkâmtuâjj-jooukâst leäi Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar. Haʹŋǩǩõs raaji säiʹmmõõzzid õhttsažtuâj vuâđđan da haʹŋǩǩii teâđ räʹjjlažjânnam kääzzkõsriâšldõõǥǥin da tuåimmjemnaaʹlin. Haʹŋǩǩõõzzâst jm. valmštõʹlleš suåppmõõžžid da seʹlvteš tõi oudldõõzzid, nââneeš juʹn åårrai kääzzkõõzzid da altteeš ođđ kääzzkõstuåimmjummuž.