Poske sääʹmjuâǥǥtõs

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz (Poske) väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš. Sääʹmǩiõʹlle da -kulttuuʹre vuâđđõõvi kääzzkõõzzi ooudâsviikkmest vaʹsttad sääʹmjuâǥǥtõs, kååʹtt vaaldâšm peäʹlest tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs lij Lappi universiteeʹtt, Sääʹmteeʹǧǧ, Kolpene kääzzkõskõõskõõzz kåʹddõhttâm da Oulu vuuʹd ämmatõllškooul suåppmõʹšše vuâđđõõvvi organisaatio. Poske väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij säʹmmlai pueʹrrvââjjamkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš, koʹst vaʹsttad Poske sääʹmjuâǥǥtõs õhttsažtuâjast Lappi da Tâʹvv-Vuâđđmäädd tuåimmjemjuâǥǥtõõzzivuiʹm. Sääʹmjuâǥǥtõõzz tuåimmjummuž plaanad da ooudâsveekk Sääʹmteeʹǧǧ vuâllsiʹžžen reâuggai plaaneei. Tuâjas peäʹlest plaaneei jm. šiõttad sääʹmjuâǥǥtõõzz tuåimmjummuž Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz jeeʹres tuåimmjummša di oouʹdad säʹmmlai pueʹrrvââjjmõõžž kuõskki tuʹtǩǩeemtuåimmjummuž.

Lââʹssteâđaid tuåimmjummšest vuäitt lookkâd Poske dommseeidain.