Sosiaal da tiõrvâsvuõtt

Sääʹmteʹǧǧ ooudad säʹmmlai vuâđđvuõiggâdvuõđi teâddjummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmprograamm (2016-2019) õhttân väʹlddtäävtõssân lij oouʹdeed säʹmmlai puârastpiʹrǧǧeem da vuässadvuõđ. Tuåimmprograamm täävtõõzzi vuâđald rajjum Säʹmmlai sotisueʹrj ooudâsviikkâmprograammâst (2016-2019) kaaggât ouʹdde tõiʹd sääʹmnarood kuõskki taarbid da tuåimid, koin oouʹdeet säʹmmlai õõutverddsažvuõđ da vuâđđvuõiggâdvuõđi teâddjummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrjest. Säʹmmlai sotisueʹrj ooudâsviikkâmprograamm nellj väʹlddtäävtõõzz lie:

  • Sääʹmnarood tiõrvâsvuõtt da puârastpiʹrǧǧeem lâssne.
  • Säʹmmlai kulttuurjiõččvaaldâšm mâânn ooudâs sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõlâst.
  • Säʹmmlai vuâđđvuõiggâdvuõđ da õõutverddsažvuõtt teâuddje kääzzkõspuuʹtʼtõõzzâst.
  • Säʹmmlai jiiʹjjesǩiõllsa da kulttuuʹre vuâđđõõvi sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi šlaajj, vaaikteeivuõtt da vuäǯǯamvuõtt puârrne.

Säʹmmlai sotisueʹrj ooudâsviikkâmprogramm 2016-2019

Vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž soti-kääzzkõõzzid

Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ koʹlle sääʹmnarood vuâđđvuõiggâdvuõđid da lääʹjj mieʹldd veʹrǧǧniiʹǩǩin lij õõlǥtemvuõtt ââʹnned huõl sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi riâššmest jiõččaltteeʹl da aktiivlânji notta, štõ tõiʹd jeeʹrab õõlǥtet. Jiiʹjjesǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõll lij vääžnai vueʹss oummu vuâđđstaanvuõđ pukin jieʹllem maaʹttin.

Rapoort da čiõlǥtõõzz

Jeeʹresnallšem čiõlǥtõõzz da tuʹtǩǩummuž lie čuäʹjtam, što sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt lij sättnallšem. Kääzzkõõzzi äʹššneǩvuâđđsažvuõđ õõlǥči kuuitâǥ vueʹlǧǧed äʹššniiʹǩǩi taarbin da tuåimmjempirrõõzzâst. Kääzzkõõzzi sääʹmǩiõllsažvuõđ paaldâst lij vääžnai staanâd tõi kulttuurvuâđđsažvuõtt še.

Sääʹmǩiõllsaž soti-kääzzkõõzz da materiaal

Säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzid jiiʹjjez sääʹmǩiõlin. Jõs tuâjjlažkååʹddest ij leäkku sääʹmǩiõlltäiddsaž ooumaž, lij äʹššneeʹǩǩest vuõiggâdvuõtt tuʹlǩǩõʹsse. Måtam sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzid õhttneei materiaal lie vuäǯǯamnalla neeʹttest sääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõllsaž soti-kääzzkõõzzi riâššmõš kooll tän poodd kooʹddid. Sääʹmteʹǧǧ meâtt sääʹmvuuʹd kooʹddid riikkveäʹǩǩvuõđ sääʹmǩiõllsaž soti-kääzzkõõzzi vääras da vuåpp tõn âânnmõõžž.

Kulttuurmeâldla da äʹššneǩvuâđđsaž reâuggam-maall

Lääʹddjânnam vuâđđlääʹǩǩ da meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžž staaʹne säʹmmlaid vuõiggâdvuõđ jiiʹjjes ǩiõʹlle da kulttuuʹre. Tät miârkkšââvv tõn, što sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl kääzzkõõzzin âlgg ainsmâʹtted puõʒʒi vuõiggâdvuõđ ââʹnned jiiʹjjes ǩiõl di vuäǯǯad hååid, koʹst vääʹldet lokku ǩiõl lââʹssen suu kulttuur še.

Poske sääʹmjuâǥǥtõs

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz (Poske) väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjjan lij sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš. Sääʹmǩiõʹlle da -kulttuuʹre vuâđđõõvi kääzzkõõzzi ooudâsviikkmest vaʹsttad sääʹmjuâǥǥtõs, kååʹtt tuåimmai vaaldâšm peäʹlest Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst.

Sosiaalstaan

Sääʹmvuuʹd reâuggõõvvâmvueiʹttemvuõđ õõutsââʹjest ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjji kannteeivuõđin vuäiʹtte viikkâd vuâkka, koʹst ooumaž jåudd naʹddjõõttâd sosiaalstaaʹne. Sosiaalstaan teâuddjummša vaikkteei ääʹšš säʹmmlai vueʹzzest lie jeäʹrbi mieʹldd ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjji, jeäʹrben puäʒʒhååid, väʹǯǯel õʹhttešiõttummuš sosiaalstaanriâšldõõǥǥ šiõttõõzzivuiʹm.

Raajjõhttsažtuâj ooudâsviikkmõš

Sääʹmteeʹǧǧ soti-sueʹrj (2016-2019) ooudâsviikkâmprograamm õhttân täävtõssân lij oouʹdeed raajjvuʹvddõhttsažtuâj da ođđ teknologia ââʹnnma välddmõõžž säʹmmlai dommvuuʹdest. Ruõccjânnam da Taarrjânnam raajjkooʹddin lij tätt da vaalmâšvuõtt taʹrjjeed vueʹǩǩšõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ vuuʹd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi puuʹtʼtem diõtt. Raajjõhttsažtuâjain sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid vueiʹtet õhtteed šiõǥǥ håidd- da kääzzkõsräiddan vuâđđkääzzkõõzzin spesiaalkääzzkõõzzi räjja.

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel raavee sääʹmaaʹššid kuõskki õhttsažtuâj

Sääʹmteʹǧǧ da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel…
Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ kaaunõõđi riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjivuiʹm Heʹlssnest

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juusoin jååttam Sääʹmteeʹǧǧ…
Kaksi saamenpukuun pukeutunutta poikaa kuvattuna takaa päin.

Čiõlǥtõs: Aanar- da nuõrttsääʹm siltteeʹjin jõnn vääʹnn soti-kääzzkõõzzin

Sääʹm ǩiõli da kulttuur silttummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâlast…
Kuvassa vasemmalta Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga ja WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kuva: Anu Rantalaiho.