Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv 2019

 

Kueiʹt-peiʹvvsaž čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât tän ǩiiđ Aanar Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 10.-11.4. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddkååddlaž teeʹmmen lij teaʹtter da sääʹmteeʹmmen lij mušttlummuž määŋg hääʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ lij seärad 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl. Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, fiʹlmmtäʹsnn/čuäʹjtõõlli Anni Kristiina Juuso da čuäʹjtõõlli/sääʹmǩiõllsaž päärnai TV-prograamm Unna Junná puuʹtʼteei Heli Huovinen lie čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 15.3., da mieʹldd iʹlmmtõʹtteš jiânnai čuäjtõõzzid! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4., vueiʹnnep 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtalmmed da õõut Mušttlummuž määŋg hääm -teeʹm čuäjtõõzz, koin čuäjtõʹtte õhttsiʹžže pâʹjjel čueʹtt päärnžed da nuõrrâd. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie iʹlmmtõõttâm joouk Heʹlssnest Uccjoʹǩǩe da ooudâst lij eʹpet vieʹsslõs da eunnai sääʹmǩiõllsaž prääʹzniǩpeiʹvv! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši rämmše älššas vuässõõttmest!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ääʹveemprääʹzniǩ älgg Sajoozz jõnn auditoriost seäradjeäʹǩǩää 10.4. čiâss 18 ääʹljeeʹl. Ääʹveemprääʹznǩest kuulât musikkčuäjtõõzzid puk kolmm Lääʹddjânnam sääʹmǩiõlin. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž musiikk čuäʹjat Anna Lumikivi čuõjldõʹttjen Katri Kittilä. Amoc da Ailu Valle räʹppje aanrar- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Sámi musihkkaakademiija repertoaarâst lij äʹrbbvuõđlaž da ođđ sääʹm-musiikk.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid ääʹvad Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina-Sanila Aikio.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. vueiʹnet 12 sääʹmnuõr teaʹtterčuäjtõõzz. Lââʹssen Sajoozzâst vuäitt jieʹlled määŋgnallšem tuâjjpaaʹjin, tobdstõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõri ǩeerjlažvuõʹtte leʹbe håʹt-i laaddâd sääʹmǩiõl fooʹntid jiiʹjjes teʹlfooʹne da tabletta leʹbe sniimmâd čeäʹppvuõđpeeiʹvi jiõčldõk-seeiʹn ooudâst.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid vueʹrdet miâlggâd 500 vuässõõttjed Heʹlssen da Uccjooǥǥ kõõskâst. Teaʹtterčuäjtõõzzin lie mieʹldd pâʹjjel 100 nuõrrâd. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi ǩiõllân lie sääʹmǩiõl.

Nelljdpeeiʹv 11.4. programm:

8:00 Sajoozz uus äʹvvne
Iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ ävvan jõnnkääʹrdest
Vuõssveäʹǩǩpäiʹǩǩ ävvan
Tuâjjpääʹj äʹvvne jõnnkääʹrdest
8:50 Auditorio uus äʹvvne
9:00 Programm älgg auditoriost
Čiččâm vuõssmõs čuäjtõssâd
11:30 Poorrâmpodd älgg
Õhttsaž snimldõk pukin vuässõõttjin Sajoozz ouddšeelljast
Maainâskååvas ävvan Sajoozz ouddšeelljast

Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest

12:50 Auditorio uus äʹvvne
13:00 Programm juätkkai auditoriost
Kutt mââimõs čuäjtõõzz
15:00 Ärvstõõlli vueʹlǧǧe smiõttâd sij tuʹmmstõõǥǥid
Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest

Maainâskåvvsest mainnsi mušttlummuš juätkkai

Auditoriost čuäʹjtet videoid

16:00 Puåđõõžži õlmmʼmummuš da stipeeʹndi jueʹǩǩem

Prograʹmme vueiʹtte pueʹtted muttâz!

Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđtet nuʹtt mâʹte ouddâl kolmmân ǩiõʹlle: nuõrttsääʹm-, aanarsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid jååʹđat nuõrttsäämas Teemu Titola, aanrõšǩiõʹlle Satu Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle Aslak Uula Länsman.

Tuâjjpaaʹji lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvin vuäitt vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõri ǩeerjlažvuõđ čõõđteeʹjivuiʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie pueʹttmen Dávvi GirjiNuõrttsääʹmkulttuurfonddAnarâškielâ servi da KieletärLââʹssen Sámi giella- ja kulturguovddáš Karasjooǥǥâst puätt jueʹǩǩed Gába– gaʹzeâʹt.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen lij 25.2. alttääm Anna Lumikivi, ǩeäzz vueiʹttveʹted leeʹd õhttvuõđâst pukin čeäʹppvuõđpeeiʹvid õhttneei aaʹššin. Sääʹmteʹǧǧ reäšš vuässõõttji maaʹtǩid, instummšid da čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv porrmõõžžid vuäʹmm vueʹjj mieʹldd.

Sajoozz teeknlaž teâđ čuäjtõõzzi vääras kaaunak tääiʹben:

Sajoozz teeknlaž teâđ

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi pirr

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij leämmaž nuõri kulttuur- da čeäʹppvuõttstaarjõõttji vuõssmõs areena juʹn nelljlo eeʹjj ääiʹj. Määŋg ânnʼjõžääiʹj peäglvaž jeeʹres sueʹrji čeäppniiʹǩǩin lie vuäǯǯam toʹben vuõssmõs čuäʹjtemkriiʹlces da jiiʹjjesǩiõllsaž ǩiõččjid. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij nâânääm nuõri staarjõõzzid da seämmast še sääʹmǩiõl âânnmõõžž da mättjummuž, õʹhttekuullmõõžž da sääʹmidentiteeʹtt.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv liâ vieʹssel da euʹnnreeʹǧǧes šõddmõõžž, kooi vääras lij valmštõttum pirr eeʹjj jeäʹrben škooulin. Uʹčteeʹl lie tuärjjääm šõddmõõžž da tuåimmjam reʹttvânji nuõri ohjjeeʹjen. Čeäʹppvuõđpeiʹvv oudd nuõrid vueiʹttemvuõđ oouʹdeed tääideez, čuäʹjted tõid jeärrsid še da vuäǯǯad čuäjtõõzzin älšmõʹtti maacctõõzz ärvstõõllâmkååʹddest di jõnn jooukâst pääiklaž da jeeʹres årnn puättam kuõʹssin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid leät riâššâm 1970-lååǥǥ peäʹlrääʹjest ääʹljeeʹl. Aalǥâst Sääʹm parlameʹntt da pääiklaž sääʹmõhttõõzz leʹjje riâššjen Lappi lääʹn nuõriluʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen. Sääʹm-mättʼtõõzz ooudâsviikkâm diõtt šiõttuum Säʹmmlai škooulaaʹššisuåvtõs riâšši šõddmõõžžid 1990-lååǥǥ peäʹlrääʹjest. Suåvtõõzz tuåimmjummuž jõʹsǩǩeš da tõn tuâjaid siʹrddeš Sääʹmtegga, kååʹtt lij koordinâsttam riâššmõõžžid eeʹjjest 1998 ääʹljeeʹl.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv kuuli aalǥâst väʹlddkååddlaž Nuõri čeäʹppõs-šõddmõõžži raiddu õhttân vuʹvddšõddmõõžžin. Ânnʼjõžääiʹj tõt lij Nuõrr kulttuur–säiʹmmõõzz vuʹvddšõddmõõžžid veʹrdduum ǩiõččâlm, koʹst vaʹlljeet eeʹttǩeeʹjid ǩiiđ väʹlddšõddmõʹšše leʹbe mieʹrriiʹjji riõššum Škooul jõnnprääʹznka. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid kååččat pukid sääʹmpäärnaid da -nuõrid di sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärnaid da nuõrid.

Väʹlddteeʹmm meäʹrtââvv väʹlddkååddlaž šõddmõõžž tanss-, musikk- leʹbe teaʹtterteeʹm meâldlânji, koon lââʹssen prograammâst lij mii-ne jeäʹrben sääʹmkulttuuʹre õhttneei teeʹmm. Čeäʹppvuõđpeeiʹv mieʹrren ij kuuitâǥ leäkku tåʹlǩ äʹrbbvuõđi kâddmõš, peʹce jeeʹres čeäʹppõs-šlaaj lie vaajtõõleeʹl mieʹldd. Teeʹmmen lie leämmaž jm. karttčeäʹppõs, tivttǩeâlbb, bäʹnddsåitt, räiddkartt, vuäʹniǩjieʹllikaart, roolpihttâz, sääʹmpihttâz- da ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzz, juõigg- da musikktuâjjpääʹj.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv väʹlddriâššjen lij sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd, da riâššmõõžžid koordinâstt škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Riâššmõõžžid vuässâʹtte säʹmmlai dommvuuʹd kååʹdd še. Čeäʹppvuõđpeiʹvv kooll škoouli juõʹǩǩekksaž tuâjjprograʹmme da šõddmõõžžid riâššât škooulneäʹttel poodd. Čeäʹppvuõđpeeiʹv di väʹlddkååddlaž šõddmõõžžid vuässõõttmõõžž teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Raportt Sajoozz šõddmõõžžâst 2018

Raportt eeʹjj 2017 šõddmõõžžâst 

Raportt eeʹjj 2016 šõddmõõžžâst Aanrest 

Raportt eeʹjj 2015 čeäʹppvuõđpeeiʹvest Uccjooǥǥâst

Raportt Suäʹđjel šõddmõõžžâst 2014

Raportt Hetta šõddmõõžžâst 2013
Raportt Sajoozz šõddmõõžžâst 2012
Raportt Uccjooǥǥ šõddmõõžžâst 2011
Raportt Ruäʹvnjaarǥ šõddmõõžžâst 2010
Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2010: Ǩiõčč snimldõõǥǥid täʹst.
Raportt Vuõccu šõddmõõžžâst 2009

Raportt Hetta šõddmõõžžâst 2008
Raportt Uccjooǥǥ šõddmõõžžâst 2007
Raportt Aanar šõddmõõžžâst 2006
Raportt Vuõccu šõddmõõžžâst 2005