Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹv Aanrest 26.-27.4.2023

Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvid jäʹrjstet Aanrest, Sajoozzâst…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest.…

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai…

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott…

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân.…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât juʹna kriʹlcc-čuäjtõõzzin leʹbe tååimteeʹl jiõčč tuejjuum suõmmuum leʹbe ǩeeʹrjtum musikk-käpplõk leʹbe tivtt. Musikk- da tivttčuäjtõõzz da ǩeerjlaž puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩ-klasstõõllmõõžžin.

 

Šlaaj:

  1. Musikk: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest 
  2. Tiivtâs: čuäjtõõttmõš čeäʹppvuõđpeeiʹvest 
  3. Musikk da tiivtâs: ǩeerjlaž tuejjõs 

Ââʹǩǩ-klaass:

Vuâlla 10 ekksa, vuâlla 16 ekksa da 16–20-ekksa

  

Kuhttuin šlaajin seännum liâ puk jeeʹresnallšem musiikk da tivttâz šlaaj da genre. Čuäjtõõzz vueiʹtte leeʹd õhttu leʹbe joukkân čõõđvikkum. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest vuäitt čuäʹjted jiijjâs leʹbe järrsi puuʹtʼtem tuâjaid, leša juõʹǩǩ čuäjtõõzz da jiõčč rajjum puhttõõzz feʹrttje leeʹd aainâs sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm).

Lââʹssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvest iʹlmmtet vueʹssmannu poodd. Čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõõđât påʹrǧǧmannust.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin liâ mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmaterial-luʹvddkåʹdd, nuõrisuåvtõs, sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu di sääʹm jieʹllikartt- da musikk-kõõskõõzz.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžin seuʹrrjet tärkka koronavueʹjj da staanvuõđ, koon vääras jäʹrjsteei vaʹrrje vueiʹtlvažvuõđ muttsid.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio   

anni-sofia.niittyvuopi(a)samediggi.fi    

010 839 3142 / +358 (0)40 610 7905  

 

www.saamelaisnuortentaidetapahtuma.com   

Facebook: Saamelaisnuorten taidetapahtuma    

Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus   

 

#taaiđâtábáhtus #čeäppvuõđpeeiv #dáiddadáhpáhus #sntaidetapahtuma

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij eunnai šõddmõš

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij leämmaš nuõr kulttuur- da čeäʹppvuõđstaarjõõttji vuõssmõs areena juʹn  viiđ lååi eeʹǩǩed ääiʹj. Määŋg ânnʼjõžääiʹj tobddum jeeʹres sueʹrji čeäppniiʹǩǩin lie vuäǯǯam šõddmõõžžin vuõssmõs čuäʹjtemkriʹlcces da jeäʹnnǩiõllsaž ǩiiččeeʹjes. Čeäʹppvuõđpeiʹvv nâânad sääʹmpäärnai da -nuõri õʹhhtekuullâmvuõđ da identiteeʹtt, staarjõõzzid di sääʹmǩiõl âânnmõõžž da mättjummuž.

Čeäʹppvuõđpeivva kåččap puk sääʹmpäärna da nuõr di sääʹm ǩiõli leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärna da nuõr. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest sij peäʹsse kreevsõsvuõđin viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõllsilttummuž di raajjâd ââʹjjpeeivas ǩiõččlâsttmõõžžid da õhttvuõđid jeeʹres sääʹmpäärnaid da -nuõrid pirr jânnam.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij rämmai da eunnai šõddmõš, koozz valmštõõđât obb eeʹjj ääiʹj jeäʹrben škooulin. Uʹčteeʹl lie čõnnõõttâm šõddmõʹšše vuässõõttmõʹšše da nuõri ohjjummša. Šõddmõõžžâst nuõr vuäiʹtte ooudâsviikkâd silttõõzzâs, čuäʹjted tõid jeärrsid da vuäǯǯa älšmõʹtti maacctõõzz rääʹđest di jõnn joouk pääiklain da jeeʹresåʹrnn puättam kuõʹzzin.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv teeʹmmen vaʹlljââvv väʹlddkååʹddlaž teem lââʹssen še  sääʹm kulttuuʹre õhtteei čeäppõsšlaaj. Čeäʹppvuõđpeiʹvv äʹjsmâtt päärnaid da nuõrid kreevsõsvuõʹtte da ǩiõččlâʹstted ođđ šlaajid. Määŋgčeäpplõsvuõđlaž šõddmõõžž teem lie mutstõõvvâm jm. karttčeäppõõzz, tivttǩeâšttõõttmõõžž, bäʹnddsoiʹttjummuž, kartträäid, vuäʹnkõsjieʹllikaart, roolpihttsi, sääʹmmpiiutâs da ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzzi di leuʹdd- da musikktuâjjpaaʹji kõõskâst.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest vaʹlljeet sääʹmnuõri võboršeeʹǩǩid väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -festivaaʹle. Ođsmõvvum väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neʹttšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõš taʹrjjad sääʹmnuõrid vueiʹttemvuõđ čuäʹjted jiiʹjjes silttummuž õinn šuurab ǩiiččeeʹjid da tiʹnt-aa viikkâd ooudâs sij silttummšid.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest lie kuʹǩes äʹrbbvuõđ teʹl tõt lij riâššum 1970-lååǥǥ aalǥ rääʹjest. Sääʹmteʹǧǧ lij riâššâm šõddmõõžž eeʹǩǩ 1998 rääʹjest. Kuʹǩes äʹrbbvuõđid ââʹnet ciistâst õinn ǥu šõddmõõžžid  riâžžât. Čeäʹppvuõđpeeiʹv neʹttseeidaid lie norrum snimldõõǥǥid da teâđ čeäʹppvuõđpeeiʹvin eeʹǩǩ 1994 rääʹjest.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžâst vaʹsttee škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd di škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Lââʹssen riâššmõõžžid vuässâʹtte sääʹmvuuʹd kååʹdd, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da tõn jeeʹres kõõskõõzz di sääʹmorganisaatio. Škoouli rool šõddmõõžžâst lij jõnn da õhttsažtuâjj čeäʹppvuõđpeiʹvvtuâjjla di škoouli kõõskâst lij  jõnn äärvast. Šõddmõõžž teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv rapoort: