Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân.…

Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ…

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott…

Tuejjad siiskõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹv seeidaid!

Teʹl čeäʹppvuõđpeeiʹv riâžžât ougglõsõhttvuõđin,…

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij eunnai šõddmõš

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij leämmaš nuõr kulttuur- da čeäʹppvuõđstaarjõõttji vuõssmõs areena juʹn  viiđ lååi eeʹǩǩed ääiʹj. Määŋg ânnʼjõžääiʹj tobddum jeeʹres sueʹrji čeäppniiʹǩǩin lie vuäǯǯam šõddmõõžžin vuõssmõs čuäʹjtemkriʹlcces da jeäʹnnǩiõllsaž ǩiiččeeʹjes. Čeäʹppvuõđpeiʹvv nâânad sääʹmpäärnai da -nuõri õʹhhtekuullâmvuõđ da identiteeʹtt, staarjõõzzid di sääʹmǩiõl âânnmõõžž da mättjummuž.

Čeäʹppvuõđpeivva kåččap puk sääʹmpäärna da nuõr di sääʹm ǩiõli leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärna da nuõr. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest sij peäʹsse kreevsõsvuõđin viikkâd ooudâs jiiʹjjes ǩiõllsilttummuž di raajjâd ââʹjjpeeivas ǩiõččlâsttmõõžžid da õhttvuõđid jeeʹres sääʹmpäärnaid da -nuõrid pirr jânnam.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij rämmai da eunnai šõddmõš, koozz valmštõõđât obb eeʹjj ääiʹj jeäʹrben škooulin. Uʹčteeʹl lie čõnnõõttâm šõddmõʹšše vuässõõttmõʹšše da nuõri ohjjummša. Šõddmõõžžâst nuõr vuäiʹtte ooudâsviikkâd silttõõzzâs, čuäʹjted tõid jeärrsid da vuäǯǯa älšmõʹtti maacctõõzz rääʹđest di jõnn joouk pääiklain da jeeʹresåʹrnn puättam kuõʹzzin.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv teeʹmmen vaʹlljââvv väʹlddkååʹddlaž teem lââʹssen še  sääʹm kulttuuʹre õhtteei čeäppõsšlaaj. Čeäʹppvuõđpeiʹvv äʹjsmâtt päärnaid da nuõrid kreevsõsvuõʹtte da ǩiõččlâʹstted ođđ šlaajid. Määŋgčeäpplõsvuõđlaž šõddmõõžž teem lie mutstõõvvâm jm. karttčeäppõõzz, tivttǩeâšttõõttmõõžž, bäʹnddsoiʹttjummuž, kartträäid, vuäʹnkõsjieʹllikaart, roolpihttsi, sääʹmmpiiutâs da ǩiõtt-tuâjjčuäjtõõzzi di leuʹdd- da musikktuâjjpaaʹji kõõskâst.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest vaʹlljeet sääʹmnuõri võboršeeʹǩǩid väʹlddkååʹddlaž Nuõrr Kulttuur -festivaaʹle. Ođsmõvvum väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neʹttšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõš taʹrjjad sääʹmnuõrid vueiʹttemvuõđ čuäʹjted jiiʹjjes silttummuž õinn šuurab ǩiiččeeʹjid da tiʹnt-aa viikkâd ooudâs sij silttummšid.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest lie kuʹǩes äʹrbbvuõđ teʹl tõt lij riâššum 1970-lååǥǥ aalǥ rääʹjest. Sääʹmteʹǧǧ lij riâššâm šõddmõõžž eeʹǩǩ 1998 rääʹjest. Kuʹǩes äʹrbbvuõđid ââʹnet ciistâst õinn ǥu šõddmõõžžid  riâžžât. Čeäʹppvuõđpeeiʹv neʹttseeidaid lie norrum snimldõõǥǥid da teâđ čeäʹppvuõđpeeiʹvin eeʹǩǩ 1994 rääʹjest.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžžâst vaʹsttee škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd di škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Lââʹssen riâššmõõžžid vuässâʹtte sääʹmvuuʹd kååʹdd, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs da tõn jeeʹres kõõskõõzz di sääʹmorganisaatio. Škoouli rool šõddmõõžžâst lij jõnn da õhttsažtuâjj čeäʹppvuõđpeiʹvvtuâjjla di škoouli kõõskâst lij  jõnn äärvast. Šõddmõõžž teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv rapoort: