Sääʹmǩiõll

Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ

Sääʹmǩiõll-lääʹjjest lij šiõttuum säʹmmlai vuõiggâdvuõđâst ââʹnned jiiʹjjez ǩiõl suudišttmest da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. Lââʹssen veʹrǧǧniiʹǩǩin lie õõlǥtõõzz viikkâd čõõđ da oouʹdeed säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid.

Jåårǥlâʹttemkääzzkõõzz

Sääʹmǩiõl konttâr ǩiõlljåårǥlõõʹtti veäʹǩǩte taarbšeʹmmen veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm äʹššummšest taarbšum sääʹmǩiõllsaž äʹššǩiiʹrji jåårǥlâʹttmest.

Meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli lååieeʹǩǩ IDIL 2022–2032

ÕM lij kuultam lååieeʹǩǩpââʹj 2022–2032 meeraikõskksaž alggmeerai ǩiõli lååieeʹǩǩen. Lååʹj eeʹjj jurddjen lij vuâmmšâʹtted määŋgai alggmeerai ǩiõli kriittlaž vuâkka maaiʹlmveiddsânji.

Sääʹmǩiõl koontâr

Sääʹmteeʹǧǧest lij sääʹmǩiõl koontâr, kååʹtt vaʹsttad jm. sääʹmǩiõll-läkka õhttneei jåårǥlõõzzi tuåimtummšest veʹrǧǧniiʹǩǩid, reâugg sääʹmǩiõl sââʹj pueʹrummuž ouʹdde di vuässââtt tiõttum terminologiaprojeeʹktid.

Ǩiõllsuåvtõs

Sääʹmteeʹǧǧest sääʹmǩiõʹlle õhttneei aaʹššin vaʹsttad sääʹm ǩiõllsuåvtõs. Ǩiõllsuåvtõõzzâst lie eeʹttkõsttum puk kolmm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl: tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm da nuõrttsääʹmm.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi  lij sääʹm-meer õhttsaž da seämmast ââʹlmõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Lääʹdd, Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi vuâđđeem sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij vuâđđuum ǩiiddâs jiõččnaž tåimmorgaanân Taarr Sääʹmteʹǧǧ õhttvuõʹtte 2022.

Ǩiõlltuâjj-cistt

Sääʹm ǩiõlltuâjj-ciist mieʹrr lij uʹvdded tobdstõõzz sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da sääʹmǩiõl sââʹj oouʹdeem diõtt tuejjuum pueʹrr tuâjast Lääʹddjânnmest.

Kåʹllǩiõll

Tâʹvvjânnmallaš sääʹm ǩiõllciist Kåʹllǩiõll miõđât privattoummid leʹbe õõutstõõzzid, kook lie oʹnnstam tuåimmjed miârkkšõõvvâmnalla sääʹmǩiõl oouʹdeem, ooudâsviikkâm leʹbe seeiltem diõtt Taarrjânnmest, Ruõccjânnmest, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ kaaunõõđi riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjivuiʹm Heʹlssnest

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juusoin jååttam Sääʹmteeʹǧǧ…

Sääʹm ǩiõlltuâjjcistt miõđât Lappi pueʹrrvââjjamvoudda

Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹm ǩiõllsuåvtõs miõđi såbbreʹstes…

Ǩiõllneäʹttel jäʹrjstet âʹpet kålggmannust neäʹttlest 43!

Ǩiõllneäʹttel jäʹrjstet 23.-29.10.2023. Tuäivvap vueiʹtlva…

Sääʹmteeʹǧǧ teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd 7.-31.7. 

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹdd teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga ajalle 5.6.–1.12.2023 leʹbe suåppmõõžž…

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž veäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj…

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj veeʹrj

Tuâjj älgg 1.7.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj…
Kuvassa pöydällä sanakirjoja.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 15.3.–10.9.2023 leʹbe suåppmõõžž…

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõʹtti veeʹrj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem-…

Vuässõõđ Ǩiõllneättla!

Ǩiõllneäʹttel jäʹrjstet 23.-29.10.2023. Sääʹmteʹǧǧ kåčč pukid vuässõõttâd teemaneäʹttla da puʹhtted sääʹmǩiõlid õuʹdde teemaneäʹttel ääiʹj jeeʹres naaʹlivuiʹm õuddmiârkkân jäʹrjsteeʹl noorõõttmõõžžid, kampaanjid leʹbe ââʹnned sääʹmǩiõlid iʹlmmtõõzzin da teeʹkstin.

Sääʹmǩiõl sääʹmsteei älšmâʹtte mainsted sääʹmǩiõl

Sääʹmǩiõl õuʹdde puʹhttem diõtt Sääʹmteʹǧǧ lij nõõmääm nellj sääʹmsteei, kook tuåimmje õuddmaallân da siâzztâʹlle mainsted smeʹllkââʹtteeʹl sääʹmǩiõlid. Juõʹǩǩkaž sääʹmsteeʹjin lij sniimmâm uʹcc video, koin sij mainste jiijjâs õhttvuõđstes sääʹmǩiõʹlle.

Ǩiõllpieʹss

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Tiõrvtõõzz sääʹmǩiõlin 

Hyvää ystävänpäivää! Buori ustibabeaivvi/ Buori ustitvuođabeaivvi! Pyeri ustevpeivi! Šiõǥǥ naʹzvaanpeeiʹv! Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille! Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeeiʹv pukid!