Nuõr

”Leʹčče-ba vaal, što piâzzči jiõnsted”

Sääʹmnuõrr, ooccõõđ Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe, ÅÅʹN! Ouddâl juõʹǩǩ 18-eeʹǩǩed teâuddâm sääʹmnuõrr lij vuäǯǯam ooccâmlomaakk domoi, leša IJ TEÄNAB. Tuʹst feʹrttai jiõčč leeʹd aktiivlaž. Säʹmmlai eeʹttiǩ-kåʹdd leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan. Juõʹǩǩ neelljad eeʹjj vaʹlljeet Sääʹmtegga 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõtt oudd vuõiggâdvuõđ leeʹd še võboršeʹǩǩen.

De!-projeeʹktest ooudâsviiǥǥât nuõrituåimmjummuž sääʹmǩiõlin

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz De!-projeeʹktest ooudâsviiǥǥât nuõri luõvâsääiʹj tuåimmjummuž pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin. Projeeʹkt täävtõssân lij mooutʼted sääʹmnuõrid plaaneed jiõčč, måkam sääʹmǩiõllsaž luõvâsääiʹj tuåimmjummša sij jiõčč haaʹleʹče vuässõõttâd. Projeeʹkt viiǥǥât čõõđ ääiʹjest 1.10.2018-30.8.2019 da tõn teäggat Leader Tââʹvmõs Lappi.

Dihtosis-haʹŋǩǩõs

Dihtosis lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) õhttsažhaʹŋǩǩõs, koon täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kuulli nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij puuʹtʼted materiaal škooulkõʹllʼjummši vääras di tuejjeed saaʹmi meersažpeeiʹv  väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõs lij plaanuum kueiʹtekksiʹžžen.

Ǩieʹsskumikampanja kondoom kolmmân sääʹmǩiõʹlle še!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeʹmmen lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Temma kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥlâʹvve Lääʹddjânnmest mainstum kolmmân sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʹje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed säämas še.

Nuõrisuåvtõs

Nuõrisuåvtõs valmštââll tõid Sääʹmteeʹǧǧ ceâlklmid, aalǥtõõzzid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemvuõʹjjid. Jeeʹres nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâj lie oouʹdeed sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid pirr Lääʹddjânnam di nââneed sääʹmnuõri kuullmõõžž sääʹmkulttuuʹre.

Ääiʹjpoddsaž

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei ǩičldõk

Altteen nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen jiõm silttääm…

Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisren Elli-Marja Hetta 

Pedagogikktiõtti maister Elli-Marja Hetta nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ…

Saaǥǥjååʹđteeikååʹdd kõõjjõsčiâss joukkchaatâst

Nuõrisuåvtõs reäšš vuõssmõs vuâra historiast saaǥǥjååʹđteeikååʹdd…

Mäʹhtt väʹldded lokku saaʹmi meersažpeiʹvv?

Nuõrisuåvtõõzz  Dihtosis-haʹŋǩǩõs õhttsažtuâjast…

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst…

Čaaŋŋâl sääʹmkulttuuʹre mobiilsiõr ååʹblǩest

Nuõrisuåvtõs õlmstâtt õõutsââʹjest Nuõri Akatemiain…

Nuõrid rajjum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj jåårǥlõttum kouʹmme sääʹmǩiõʹlle

Narodleett nuõrid rajjum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj…

Sääʹmǩiõllsaž nuõri teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõs ävvan

Koolmin sääʹmǩiõlin da lääʹddǩiõlin iʹlmstõõvi seeidaid…

Sääʹmǩiõllsaž nuõri luõvâsvuõđtuåimmjummša lij tarbb pukin sääʹmvuuʹd kooʹddin

Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzz De! -haʹŋǩǩõõzzâst…

Sääʹmteeʹm meâldlaž škooulkõʹllʼjummuž lie tiʹllʼjemnalla lookkâmpââjas 2019-2020

ääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsaž…

Vueʹlj ton še mieʹldd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Lookkâmpââʹj 2019-2020 škooulkõʹllʼjummuž lie äʹlǧǧmen…