Nuõr

”Leʹčče-ba vaal, što piâzzči jiõnsted”

Sääʹmnuõrr, ooccõõđ Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe, ÅÅʹN! Ouddâl juõʹǩǩ 18-eeʹǩǩed teâuddâm sääʹmnuõrr lij vuäǯǯam ooccâmlomaakk domoi, leša IJ TEÄNAB. Tuʹst feʹrttai jiõčč leeʹd aktiivlaž. Säʹmmlai eeʹttiǩ-kåʹdd leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan. Juõʹǩǩ neelljad eeʹjj vaʹlljeet Sääʹmtegga 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõtt oudd vuõiggâdvuõđ leeʹd še võboršeʹǩǩen.

De!-projeeʹktest ooudâsviiǥǥât nuõrituåimmjummuž sääʹmǩiõlin

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz De!-projeeʹktest ooudâsviiǥǥât nuõri luõvâsääiʹj tuåimmjummuž pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin. Projeeʹkt täävtõssân lij mooutʼted sääʹmnuõrid plaaneed jiõčč, måkam sääʹmǩiõllsaž luõvâsääiʹj tuåimmjummša sij jiõčč haaʹleʹče vuässõõttâd. Projeeʹkt viiǥǥât čõõđ ääiʹjest 1.10.2018-30.8.2019 da tõn teäggat Leader Tââʹvmõs Lappi.

Dihtosis-haʹŋǩǩõs

Dihtosis lij Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) õhttsažhaʹŋǩǩõs, koon täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kuulli nuõri tieʹttemvuõđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij puuʹtʼted materiaal škooulkõʹllʼjummši vääras di tuejjeed saaʹmi meersažpeeiʹv  väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven. Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõs lij plaanuum kueiʹtekksiʹžžen.

Ǩieʹsskumikampanja kondoom kolmmân sääʹmǩiõʹlle še!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeʹmmen lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Temma kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥlâʹvve Lääʹddjânnmest mainstum kolmmân sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʹje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed säämas še.

Nuõrisuåvtõs

Nuõrisuåvtõs valmštââll tõid Sääʹmteeʹǧǧ ceâlklmid, aalǥtõõzzid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemvuõʹjjid. Jeeʹres nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâj lie oouʹdeed sääʹmnuõri ǩiõlʼlaž da kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid pirr Lääʹddjânnam di nââneed sääʹmnuõri kuullmõõžž sääʹmkulttuuʹre.

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmǩiõllsaž nuõri teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõs ävvan

Koolmin sääʹmǩiõlin da lääʹddǩiõlin iʹlmstõõvi seeidaid…

Sääʹmǩiõllsaž nuõri luõvâsvuõđtuåimmjummša lij tarbb pukin sääʹmvuuʹd kooʹddin

Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzz De! -haʹŋǩǩõõzzâst…

Sääʹmteeʹm meâldlaž škooulkõʹllʼjummuž lie tiʹllʼjemnalla lookkâmpââjas 2019-2020

ääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsaž…

Vueʹlj ton še mieʹldd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Lookkâmpââʹj 2019-2020 škooulkõʹllʼjummuž lie äʹlǧǧmen…

Škooulkõʹllʼjummuž vuäǯǯa juâtk čâhčča 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-õhttsažhaʹŋǩǩõs…

Uuʹd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm…

Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt ÕM:i alggmeerai põõšši fooruuʹme (UNPFII) New Yorkâst

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak…

Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše

Vuõcculaž nuõrai teaʹtterjoukk Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe

Ââʹn tõt mââimõsân älgg -  Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv…

Tuuʹžžen čuäjtaalm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi…

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij…