Kulttuur

Ääiʹjpoddsaž

Tiõrv pueʹttmest saǥstõõllâd sääʹm-maatkčem taarbin da ooudâsviikkmest Aanra

Vueʹssen Lappi maatkčemstrategia raajjma õhttneei vuʹvddkõrvvjid…

Sääʹm kulttuurmieʹrrtieʹǧǧest miõttum kulttuurveäʹǩǩvuõđ eeʹjj 2019

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd…

Äävai podd sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest

Sääʹmteʹǧǧ reäšš õõutsââʹjest Kulttuuria kaikille…

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2019

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše…

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018 tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi…

Kulttuur

Sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummuš

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd juâkk juõʹǩǩ eeʹjj riikk tällõsarvvlõõzzâst (väʹlddklass 29, mättʼtõsministeria) sääʹmǩiõllsaž kulttuur da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummuž tuärjjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ di tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuõjju čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧ.

Säʹmmlaž mieʹrrtieʹǧǧest jueʹjjet juõʹǩǩ eeʹjj ooccmõõžžâst veäʹǩǩvuõđid sääʹmčeäppõõzz da -kulttuur jeeʹres sueʹrjid di sääʹmorganisaatioid. Mieʹrrtieʹǧǧ jueʹǩǩemvuâđ liâ meäʹrtõllum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž mieʹldd veäʹǩǩvuõđid miõđât väʹlddveärlaž kultturveäʹǩǩvuõttân mâʹte projeʹkttveäʹǩǩvuõtt, reâuggam- leʹbe jeeʹres veäʹǩǩvuõtt da õlmstâʹttemveäʹǩǩvuõtt di sääʹmorganisaatioi tuåimmjem- da projeʹkttveäʹǩǩvuõttân. Täi lââʹssen kulttuurluʹvddkåʹdd vuäitt miõttâd takai jeäʹrab määiʹnest, ooccmõõžžtaa, kulttuurciist.