Jieʹllemvueʹǩǩ, vuõiggâdvuõtt da pirrõs

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj

Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ…

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Tuâjjan lij odm. valmštõõllâd säʹmmlai jieʹllemvueʹjjid…
Ilmakuva lumisesta maisemasta. Kuvassa näkyy järviä ja metsää.
Ilmakuva, jossa näkyy vesistöä ja metsää kesällä.

Sääʹmteʹǧǧ vuâsttlâstt Aanar da Suäʹđjel vuuʹd vaʹrrjõstuʹmmstõõǥǥid

Staanvuõtt - da ǩeʹmikaallkoontâr (Tukes) lij kuåivâslääʹjj…

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad õõudbeäʹlnn cõggi tååimi alttummuž puõʹtti tääʹlv puäʒʒskääđai veäʹlttummšen

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii 18.11.2021 mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje…

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt jiiʹjjes kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž di maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.