Jieʹllemvueʹǩǩ, vuõiggâdvuõtt da pirrõs

Ääiʹjpoddsaž

Saamelaiskäräjien edustajat perustuslakivaliokunnan kuulemisessa 25.1.2023.
Tyhjä vene joen rannassa.

Eʹtǩǩuum kuåivâsmineraalpiiđ lij čuuʹt vueʹllǥaž tääʹzzest

Sääʹmteʹǧǧ lij ceälkkam hämmsest halltõõzz eʹtǩǩõssân…
Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.Snimldõk: Ville Fofonoff

Energiakriisin da puuʹtʼtemkuuli pâjjnummšin liâ jõnn vaaiktõõzz saaʹmi puäʒʒhoiddu

Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälministeria…
Juutuajoki Inarista kuvattuna.

Säʹmmlai vuõiggâdvuõđid âlgg staanâd kueʹllšeellmõõžž kuõskki šiõttõõllmõõžžâst

Lappi suudvuõiǥâs heelǥii 12.8.2022 kuõiʹt säʹmmla viârtõõzzid…

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttsuõjjlemaaʹšši diõtt noorõʹtteš Njeäʹllmest

Pirrõsministeria, Lappi JJP-kõõskõs, Meäʹcchalltõs da…

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed säʹmmlai kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõtt jiiʹjjes kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž di maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.