Saamenkieliset sote-palvelut saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaisilla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielellä. Mikäli henkilökunnassa ei ole saamenkielen taitoista henkilöä, on asiakkaalla oikeus maksuttomaan tulkkaukseen.  Saamenkielisten sote-palvelujen järjestäminen kuuluu saamelaisalueen kunnille. Saamelaiskäräjät myöntää saamelaisalueen kunnille valtionavusta saamenkielisiin sote-palveluihin.

Saamenkielisillä asiakkailla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään ja saamenkielisen työntekijän puuttuessa oikeus maksuttomaan tulkkaukseen. Saamelaiskäräjät myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille valtionavustusta saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Inarin- ja koltansaamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut keskittyvät Inarin kuntaan.  Ajan tasalla olevaa inarin- ja koltansaamenkielisten palveluiden saatavuutta voi tiedustella Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimelta. Kuntien lisäksi järjestöillä on oma roolinsa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien käännättämät sote-materiaalit

Saamelaiskäräjät ja saamelaisten kotiseutualueen kunnat käänsivät sote-materiaaleja vuoden 2021 lopulla. Yhteisesti sovitut materiaalit ovat kaikkien käytettävissä. Materiaalit löytyvät täältä.

Käännöstyö mahdollistettiin valtionavustuksella (momentti 33.60.36), joka jaetaan vuosittain Saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

Inarinsaamenkieliset palvelut

Aanaar kieldâ – Inarin kunta:

Inarin kunnan inarinsaamenkielisillä sivuilla esitellään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut inarinsaameksi sekä pidetään listaa kunnan inarinsaamenkielentaitoisista työntekijöistä.

Kela:

Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta löytyy materiaalia ja tietoa Kelan palveluista inarinsaameksi. Lisäksi sivustolla on saatavilla inarinsaamenkieliset lomakkeet.

Koltansaamenkieliset palvelut

Aanar kå´dd – Inarin kunta:

Inarin kunnan koltansaamenkielisillä sivuilla esitellään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut koltansaameksi sekä pidetään listaa kunnan koltansaamenkielentaitoisista työntekijöistä.

Kela:

Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta löytyy materiaalia ja tietoa Kelan palveluista koltansaameksi. Lisäksi sivustolla on saatavilla koltansaamenkieliset lomakkeet.

Pohjoissaamenkieliset palvelut

Anára gielda – Inarin kunta:

Inarin kunnan pohjoissaamenkielisillä sivuilla esitellään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut pohjoissaameksi sekä pidetään listaa kunnan pohjoissaamenkielentaitoisista työntekijöistä.

Eanodaga gielda – Enontekiön kunta:

Enontekiön kunnan saamenkieliset sivut sisältävät tietoa kunnan tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista pohjoissaameksi.

Soađegili gielda – Sodankylän kunta:

Sodankylän kunnan sivut kertovat kunnan tarjoamista saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista pohjoissaameksi.

Ohcejoga gielda – Utsjoen kunta:

Utsjoen kunnan pohjoissaamenkieliset sivut löytyvät täältä

Kela:

Kansaneläkelaitoksen kotisivuilta löytyy materiaalia ja tietoa Kelan palveluista pohjoissaameksi. Lisäksi sivustolla on saatavilla pohjoissaamenkieliset lomakkeet.

SámiSoster

SámiSoster on valtakunnallinen saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka järjestää mm. saamen- ja/tai suomenkielistä vertaistukea, leirejä, tapahtumia, hyvinvointipäiviä, ryhmätoimintaa ja sukupolvien välistä kanssakäymistä.

Luovatupa on kaikille avoin matalankynnyksen kohtaamispaikka Enontekiön Hetassa. Luovatuvalla voi esimerkiksi kahvistella, seurustella, odottaa kyytiä tai neuloa. Tuvalla on myös ohjattua toimintaa. Luovatuvan henkilökunnan kanssa voi tarvittaessa keskustella. Toiminnassa on mukana Enontekiön seurakunta, Enontekiön kunta ja SámiSoster ry.

Mokta-tupa on matalankynnyksen kohtaamispaikka Vuotsossa. Tuvalla on mahdollisuus ruokailuun, seurusteluun ja ohjattuun toimintaan saameksi ja suomeksi.

Toimintatupa on matalankynnyksen kohtaamispaikka Inarin kirkonkylällä. Toimintatuvalla voi kahvistella, seurustella ja tuvalla on myös ohjattua toimintaa saameksi ja suomeksi.

Tupien toiminta on osa Birgen ruovttus-hanketta, joka järjestää monikulttuurista ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ryhmätoimintaa ja tapahtumia ikäihmisille.

SámiSosterin ylläpitämä coahkis.com sisältää saamenkielistä materiaalia, kuten ikäihmisten palveluihin ja terveyteen liittyvää materiaalia, lapsiperheiden ja neuvolapalveluiden materiaalia, nuorten palveluihin ja hyvinvointiin liittyvää materiaalia, terveysneuvonnan materiaalia sekä sosiaali- ja terveysalan sanalistoja ja sanastoja.

Materiaalisivusto löytyy myös pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi

Saamelaiskäräjien lista kääntäjistä ja tulkeista

Saamen kielilain mukaan saamelaisella on oikeus käyttää asioidessaan äidinkieltään. Jos viranomaisessa ei ole sellaista saamen kielen taitoista henkilöä, joka voisi käsitellä asiaa, on viranomaisen järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta. Viranomaisen tulee myös tiedottaa saamen kielellä. Saamelaiskäräjät pitää listaa saamenkielen freelance kääntäjistä ja tulkeista.

www.samediggi.fi/yhteystiedot/kaantajat-ja-tulkit/