Rajayhteistyön kehittäminen

Saamelaiskäräjien sote-alan (2016-2019) kehittämisohjelmassa yhtenä tavoitteena on edistää raja-alueyhteistyötä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseksi raja-alueen kunnissa. Norjassa olisi enemmän pohjoissaamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita tarjolla kuin Suomessa.  Rajayhteistyöllä pohjoissaamenkielisiä palveluita voitaisiin yhdistää sujuvammaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erikoissairaanhoidon palveluihin saakka. 

Saamelaiskäräjät on sote-alan kehittämisohjelmassaan (2016-2019) asettanut tavoitteeksi pyrkiä selvittämään kansallisella ja alueellisella tasolla rajayhteistyöesteiden purkumahdollisuudet sekä tätä kautta edistämään rajayhteistyötä. Tavoitteena olisi poistaa rajaesteitä mm. byrokratiaa vähentämällä, lainsäädäntöä ja sopimuksia uudistamalla. Tämä kaikki edellyttää, että kansalliset toimijat, kuten ministeriöt, Kela ja Valvira tukevat ja edistävät rajayhteistyötä.

Rajat ylittävien palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta voidaan kehittää mm. puitesopimuksella, jossa toisen valtion tuottamisvastuussa olevan toimijan kanssa määritellään mm palvelun sisältö ja toteutus, dokumentaatio, henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen sekä tiedonvaihto viranomaisten välillä, päätöksenteko ja kanteluiden käsittely, potilasvahinkojen korvaus, asiakkaan muut oikeudet ja velvollisuudet, kustannusten korvaukset, sopimuksen voimassaolo, seuranta ja irtisanominen sekä erimielisyyksien ratkominen.

Valtiovarainministeriö asetti Suomen ja Norjan rajaseutuyhteistyötä koskevan selvityshankkeen ajalle 15.5.31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien asukkaiden ja viranomaisyhteistyön sekä erityisesti saamenkielisten palvelujen näkökulmasta. Uutisen asiasta voi lukea saamelaiskäräjien kotisivuilla ja lisätietoja hankkeesta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Rajaseutuyhteistyöhön liittyviä kehittämishakkeita on toteutettu aikaisemminkin. Esimerkiksi Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen (1.9.2010–31.10.2012) tavoitteena oli rajayhteistyön avulla parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua painottaen saamelaisten palveluita. Hankkeen hallinnosta vastasi Utsjoen kunta. Hanke rakensi verkostoja yhteistyön perustaksi ja hankki tietoa naapurimaan palvelujärjestelmistä ja toimintatavoista. Hankkeessa mm. valmisteltiin sopimuksia ja selvitettiin niiden edellytyksiä, vahvistettiin olemassa olevia palveluita ja käynnistettiin uutta palvelutoimintaa.