Sosiaali ja terveys

Saamelaiskäräjät edistää saamelaisten perusoikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Saamelaiskäräjien toimintaohjelman (2016-2019) yhtenä päätavoitteena on edistää saamelaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Toimintaohjelman tavoitteiden pohjalta laaditussa Saamelaisten sotealan kehittämisohjelmassa (2016-2019) nostetaan esille ne saamelaisväestöä koskevat tarpeet ja toimenpiteet, joilla edistetään saamelaisten yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Saamelaisten sotealan kehittämisohjelman neljä päätavoitetta ovat:

  • Saamelaisväestön terveys ja hyvinvointi lisääntyy.
  • Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto kehittyy sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • Saamelaisten perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat palveluntuotannossa.
  • Saamelaisten omakielisten ja kulttuuriin perustuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat.

Saamelaisten sotealan kehittämisohjelma 2016-2019

Oikeus saamenkielisiin sote-palveluihin

Kielelliset oikeudet kuuluvat saamelaisväestön perusoikeuksiin ja lain mukaan viranomaisilla on velvollisuus huolehtia saamenkielisten palvelujen järjestämisestä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti ilman, että niitä erikseen vaaditaan. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Raportit ja selvitykset

Erilaiset selvitykset ja tutkimukset ovat osoittaneet, että saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on sattumanvaraista. Palvelujen asiakaslähtöisyyden tulisi kuitenkin lähteä asiakkaiden tarpeista ja toimintaympäristöstä.  Palvelujen saamenkielisyyden ohella on tärkeä varmistaa myös niiden kulttuurilähtöisyys.

Saamenkieliset sote-palvelut ja materiaalit

Saamelaisilla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita omalla saamen kielellä. Mikäli henkilökunnassa ei ole saamenkielen taitoista henkilöä, on asiakkaalla oikeus tulkkaukseen.  Joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä materiaaleja on saatavilla verkossa saamen kielillä. Saamenkielisten sote-palvelujen järjestäminen kuuluu toistaiseksi kunnille. Saamelaiskäräjät myöntää saamelaisalueen kunnille valtionavusta saamenkielisiin sote-palveluihin ja valvoo sen käyttöä.

Kulttuurinmukaiset ja asiakaslähtöiset työskentelymallit

Suomen perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat saamelaisille oikeuden omaan kieleen ja kulttuuriin. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on varmistettava potilaan oikeus käyttää omaa kieltään sekä saada hoitoa, jossa otetaan huomioon kielen lisäksi myös hänen kulttuurinsa.

Posken saamelaisyksikkö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisten palveluiden kehittäminen. Saamen kieleen ja kulttuuriin pohjautuvien palvelujen kehittämisestä vastaa saamelaisyksikkö, joka toimii hallinnollisesti Saamelaiskäräjien yhteydessä.

Sosiaaliturva

Saamelaisalueen työllistymismahdollisuudet yhdessä perinteisten elinkeinojen kannattavuuden kanssa voivat johtaa tilanteeseen, jossa henkilö joutuu turvautumaan sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvan toteutumiseen vaikuttavia asioita saamelaisten osalta ovat muun muassa perinteisten elinkeinojen, varsinkin poronhoidon, hankala yhteensovittaminen sosiaaliturvajärjestelmän säädösten kanssa.

Rajayhteistyön kehittäminen

Saamelaiskäräjien sote-alan (2016-2019) kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on edistää raja-alueyhteistyötä ja uuden teknologian käyttöönottamista saamelaisten kotiseutualueella. Ruotsin ja Norjan rajakunnilla on halu ja valmius tarjota laadukkaita saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueen saamenkielisten palveluiden tuottamiseksi. Rajayhteistyöllä saamenkieliset palvelut voidaan yhdistää sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka.

Ajankohtaista