Koulutus

Saamelaiskäräjät edistää saamen kielten, saamenkielistä sekä saamelaisen kulttuurin opetusta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimisto toimivat yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien, muiden koulutuksen järjestäjien, pohjoismaisten sisarelinten ja valtion opetushallinnon kanssa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisten ääntä koulutuspolitiikassa. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa on yksi tärkeimmistä saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä.

Saamen kieli on kuulunut koulun opetusohjelmaan peruskoulun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. Saamenkielinen opetus lähti liikkeelle Utsjoelta ja Inarista 1970-luvun puolivälissä. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen peruskoulut ja lukiot antavat nykyisin saamen kielen opetusta. Kaikki saamelaisten kotiseutualueen kunnat järjestävät saamenkielistä opetusta peruskoulussa. Saamenkielistä opetusta annetaan eniten perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Inarin kunnan kouluissa kaikki Suomen kolme saamen kieltä, inarin-, koltan- ja pohjoissaame, ovat sekä opetuskieliä että opetettavia oppiaineita. Utsjoen kunnan kouluissa opetuskielenä suomen kielen rinnalla on pohjoissaame, mutta aineopetusta annetaan pohjoissaamen lisäksi myös koltansaamessa. Enontekiön ja Sodankylän kunnissa saamen kielistä opetuskielenä ja oppiaineena on pohjoissaame.

Saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella saamen kieltä opetetaan toistaiseksi vain vähän, mutta oppilasmäärä on kasvussa. Saamelaiskäräjät ja Utsjoen kunta alkavat syyslukukauden 2018 alussa järjestää saamen kielten opetusta etäyhteyksin kotiseutualueen ulkopuolelle. Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella ei ole vuoteen 2018 mennessä annettu saamenkielistä opetusta, mutta tilanne on muuttumassa. Saame-suomi-kaksikielistä opetusta suunnitellaan useisiin kaupunkeihin ja mm. Sodankylän kirkonkylään, joka sijaitsee virallisen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

Saame voi olla koulun opetuskieli, äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine sekä vapaaehtoinen/ valinnainen vieraan kielen oppiaine. Saamelaisalueella asuvien saamea osaavien oppilaiden tulee lain mukaan saada pääosa perusopetuksestaan saamen kielellä. Säännökset koskevat kaikkia kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä: inarin-, koltan- ja pohjoissaamea. Saamen kielten kokeet on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinnossa, joka on muilta osin suomenkielinen.

Toisella asteella Saamelaisalueen koulutuskeskus/ Sámi oahpahusguovddáš järjestää mm. saamenkielistä saamen käsityön, duodjin, koulutusta. Oppilaitoksen viralliset opetuskielet ovat saame ja suomi. Koulutuskeskuksessa toimivat kaikkien kolmen saamen kielen lukuvuoden mittaiset intensiivikoulutuksen linjat. Koulutuskeskuksen virtuaalikoulu järjestää vuosittain suuren määrän saamen kielten verkkokursseja aikuisväestölle.

Korkealla asteella saamen kielten tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen erityistehtävä on Oulun yliopiston Giellagas-instituutilla. Oulun yliopistossa toimii Suomen ainoa saamen kielen aineenopettajien koulutuslinja. Kaikkia kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä on mahdollista opiskella pää- tai sivuaineena Oulun yliopistossa. Helsingin ja Lapin yliopistoissa on mahdollista suorittaa pohjoissaamen kielen opintoja. Norjan Koutokeinossa toimiva saamelainen korkeakoulu Sámi allaskuvla kouluttaa mm. saamenkielisiä opettajia. Sámi allaskuvlan opetuksen, hallinnon ja muun toiminnan pääkielenä on saamen kieli.

Opetustilastot