Saamelaiskäräjien ja saamelaisten kotiseutualueen kuntien käännättämät sote-lomakkeet

Saamelaiskäräjät ja saamelaisten kotiseutualueen kunnat käänsivät sote-materiaaleja vuoden 2021 lopulla. Käännöstyö mahdollistettiin valtionavustuksella (momentti 33.60.36), joka jaetaan vuosittain Saamelaiskäräjien kautta saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

ADHD-RS-oirekysely

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). ADHD-RS-IV-kysely on diagnostiseen oirekartoitukseen tarkoitettu kysely, jossa lapsen käyttäytymistä koskevat 18 väittämää perustuvat DSM-IV-tautiluokituksen mukaisiin oirekriteereihin. Lomakkeen lähde: Käypä hoito, Duodecim.

EPDS, mielialalomake raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi

Mielialalomake (Edinburgh postnatal depression scale, EPDS) on tarkoitettu ammattihenkilöiden käyttöön raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuusoireiden tunnistamiseksi. Lomakkeen kehittäjä: J.L. Cox, J.M. Holden ja R. Sagovsky (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburg Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150. 782-786.

LAPS, psyykkisen terveyden arviointilomake

LAPS-lomake soveltuu terveysseurannassa lääkärin työmenetelmäksi sekä tarvittaessa käytettäväksi, mikäli on herännyt huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä ja on tarve arvioida lapsen psykososiaalisten oireiden vakavuutta, lisätutkimusten ja tuen tai hoidon tarvetta sekä toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lomaketta voidaan käyttää 4–5-vuotiaiden lasten laajoissa terveystarkastuksissa perustutkimuksena arvioitaessa lapsen psykososiaalista terveyttä.

Lomake on kehitetty ja testattu Lasten mielenterveystyön kehittämishankkeessa 2007-2009 (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, THL).

Voimavaralomakkeet

Lasta odottavan perheen lomaketta käytetään nimensä mukaisesti lastaan odottavien vanhempien kanssa äitiysneuvolassa. Vauvaperheen arjen voimavarat -lomake sopii lapsen saaneiden vanhempien kanssa käytettäväksi lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Voimavaralomakkeet sopivat helppokäyttöisyytensä vuosi systemaattiseen käyttöön kaikkien edellä mainittujen perheiden kanssa. Erityisesti ne sopivat laajaan terveystarkastukseen, jossa arvioidaan koko perheen hyvinvointia.

Lomakkeen lähde: THL.

Lasta odottavan perheen voimavarat

Vauvaperheen arjen voimavarat