Sosiaaliturva

Saamelaisalueen työllistymismahdollisuudet yhdessä perinteisten elinkeinojen kannattavuuden kanssa voivat johtaa tilanteeseen, jossa henkilö joutuu turvautumaan sosiaaliturvaan. Sosiaaliturvan toteutumiseen vaikuttavia asioita saamelaisten osalta ovat muun muassa perinteisten elinkeinojen, varsinkin poronhoidon, hankala yhteensovittaminen sosiaaliturvajärjestelmän säädösten kanssa. Saamelaiskäräjien sotealan kehittämisohjelman (2016-2019) yhtenä tavoitteena on pyrkiä parantamaan saamelaisasiakkaiden erityistarpeiden huomioimista toimeentulotukiasioissa.

Sosiaaliturva tarjoaa perustoimeentulon niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty siitä itse vastaamaan. Sosiaaliturva kattaa vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden, työttömyyden, lapsen saamisen, huoltajan menetyksen, kuntoutuksen tai opiskelun vuoksi syntyneen toimeentulon tarpeen. Suomessa sosiaaliturvan toimeenpanosta huolehtivat Kela, kunnat, työttömyyskassat ja eläke- ja muut vakuutuslaitokset.

Saamelaisten sosiaaliturvan ja elinolojen kehittäminen edellyttää saamelaisten elämäntapojen ja erityistarpeiden ymmärtämistä ja huomioimista. Kulttuurinmukaisten koulutus- ja tukitoimien kehittäminen edistää saamelaisten asua omalla kotiseudullaan. Kotiseudulle työllistyminen luo saamelaisille edellytyksiä kehittää kulttuuriaan, elinolojaan ja aluettaan kulttuurisen itsehallinnon perustalta ja vahvistaa saamelaisyhteisöä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Myös saamelaisten perinteisistä elinkeinoista ja yhdistelmäelinkeinoista toimeentulonsa saavien ammatinharjoittajien toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tulee kehittää. Lisäksi lainsäädäntöä tulisi arvioida uudelleen. Sääntelyssä tulisi ottaa huomioon saamelaiselinkeinojen erityispiirteet ja kulttuurinen merkitys ja tukea saamelaisten mahdollisuutta ansaita toimeentulonsa perinteisillä elinkeinoillaan.

Saamelaiskäräjien sotealan kehittämisohjelmassa (2016-2019) on ehdotettu toimenpiteitä sosiaaliturvan kehittämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorille suunnattujen koulutus- ja tukitoimien kehittäminen työllistymismahdollisuuksien ja osallisuuden parantamiseksi; saamelaisten perinteisistä elinkeinoista ja yhdistelmäelinkeinoista toimeentulonsa saavien toimeentulon, sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja sijaisavun kehittäminen, sekä sosiaaliturvalainsäädännön kehittäminen vastaamaan paremmin saamelaisten erityistarpeita.

Kansaneläkelaitoksen tarjoamasta sosiaaliturvasta löytyy tietoa Kelan omilta kotisivuilta inarinsaameksi, koltansaameksi ja pohjoissaameksi. Pohjoissaamenkieliset hakemuslomakkeet löytyvät täältä.