Rajayhteistyön kehittäminen

Saamelaiskäräjien sote-alan (2016-2019) kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on edistää raja-alueyhteistyötä ja uuden teknologian käyttöönottamista saamelaisten kotiseutualueella. Ruotsin ja Norjan rajakunnilla on halu ja valmius tarjota laadukkaita saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueen saamenkielisten palveluiden tuottamiseksi. Rajayhteistyöllä saamenkieliset palvelut voidaan yhdistää sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. 

Saamelaiskäräjät on sote-alan kehittämisohjelmassaan (2016-2019) asettanut tavoitteeksi pyrkiä selvittämään kansallisella ja alueellisella tasolla rajayhteistyöesteiden purkumahdollisuudet sekä edistämään rajayhteistyön ja uuden teknologian käyttöönottoa saamelaisten kotiseutualueella. Tavoitteena on poistaa rajaesteet byrokratiaa vähentämällä sekä luoda yhteistyöverkosto ja järjestää yhteisiä saamenkielisiä koulutushankkeita. Tämä kaikki edellyttää, että kansalliset toimijat, kuten ministeriöt, Kela ja Valvira tukevat ja edistävät rajayhteistyötä.

Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden kehittämiseksi tulee raja-alueyhteistyön edellytykset turvata palvelujen järjestämisessä sekä säädösmuutoksissa ja hallinnollissa toiminnassa. Rajat ylittävien palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta voidaan kehittää mm. puitesopimuksella, jossa toisen valtion tuottamisvastuussa olevan toimijan kanssa määritellään mm palvelun sisältö ja toteutus, dokumentaatio, henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen sekä tiedonvaihto viranomaisten välillä (lähetteet ja toimeksiannot) päätöksenteko ja kanteluiden käsittely, potilasvahinkojen korvaus, asiakkaan muut oikeudet ja velvollisuudet, kustannusten korvaukset, sopimuksen voimassaolo, seuranta ja irtisanominen sekä erimielisyyksien ratkominen.

Valtiovarainministeriö asetti Suomen ja Norjan rajaseutuyhteistyötä koskevan selvityshankkeen ajalle 15.5.31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien asukkaiden ja viranomaisyhteistyön sekä erityisesti saamenkielisten palvelujen näkökulmasta. Uutisen asiasta voi lukea saamelaiskäräjien kotisivuilla ja lisätietoja hankkeesta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Rajaseutuyhteistyöhön liittyviä kehittämishakkeita on toteutettu aikaisemminkin. Esimerkiksi Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen (1.9.2010–31.10.2012) tavoitteena oli rajayhteistyön avulla parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laatua painottaen saamelaisten palveluita. Hankkeen hallinnosta vastasi Utsjoen kunta ja mukana kehittämistyöryhmässä oli saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri. Hanke rakensi verkostoja yhteistyön perustaksi ja hankki tietoa naapurimaan palvelujärjestelmistä ja toimintatavoista. Hankkeessa mm. valmisteltiin sopimuksia ja selvitettiin niiden edellytyksiä, vahvistettiin olemassa olevia palveluita ja käynnistettiin uutta palvelutoimintaa.