Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muuttâs

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tåimmkååʹdd smiõtldõk leʹbe eʹtǩǩõs lääʹǩǩmuttsin lij ååʹn vaalmâš. Eʹtǩǩõõzz obbnes õlmstõʹtteš 11.5.2021. Tän seeidast kaaunak lââʹssteâđ eʹtǩǩõõzz pirr.

Eʹtǩǩuum muttsi täävtõssân lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuuʹres kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ tåimmjemõudldõõzzid. Lââʹssen täävtõssân lij teevvad ânnʼjõžvueʹǩǩ jeäʹrben ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea õudldem naaʹlin. Ooumažvuõiggâdvuõttkomitea 1.2.2019 õlmstõttum räʹtǩǩummši mieʹldd Lääʹddjânnam lij neuʹrrääm siviilvuõiggâdvuõđid da poliittlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe priimmʼmõõžž kuõskki läittamaaʹššin. hyväksymistä koskevissa valitusasioissa. Komitea teäʹddii KP suåppmõõžžâst Lääʹddjânnma seuʹrrjeei õõlǥtemvuõđ tääʹrǩsted jeäʹrben lääʹjj 3 §:ff leʹbe nuʹt sarnnum sääʹm-meäʹrteeʹlm sââʹj teevvmõššân čõõđted puk taarbšeei tååimid cõggâd vaʹstteei vuõiggâdvuõđneuʹrrummuž juätkast. Komitea teäʹddii säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ sââʹjes da õhttsažkååʹddes vuäzzlažvuõđ vueʹzzest.

Vuõiggâdvuõttministeria šiõttii sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tåimmkååʹdd ääiǥas 1.12.2020-15.5.2021. Vuõiggâdvuõttministeria kansliajååʹđteei Pekka Timonen jååʹđtem tåimmkååʹddest leʹjje Sääʹmteeʹǧǧ da halltõspeällõõǥǥi (SDP, Kõõskõs, Ruân, Čiǯǯbieʹll-lett da RKP) eeʹttkõʹstti. Õuʹddel tåimmkååʹdd šiõtteem vuõiggâdvuõttministeria saǥstõõli sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlânji Sääʹmteeʹǧǧin.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõli tåimmkååʹdd tuâj vuâđđan liâ leämmaž vuâđđvuõiggâdvuõđ da jeeʹres vuâđđlääʹjj šiõtteem õõlǥtõõzz, Lääʹddjânnam čõõni meeraikõskksa ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžž, ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs di jeeʹres vuõiggâdvuõđ da meeraikõskksa vuõiggâdvuõđ ooudâsviikkmõš di mõõnniäiggsa räʹtǩǩummuž. ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea 1.2.2019 õlmstâʹttem räʹtǩǩummuž sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe priimmʼmõõžž kuõskki läittamaaʹššin liâ näkam tääʹrǩes mõõnniäiggsa räʹtǩǩummuž. Šiõtteemtuʹmmstõõǥǥ mieʹldd tuâjast vääʹldet lokku še parafõsttum Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõš di jiõččnaž jânnmi alggmeer- da rooddmeeraid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž (ILO 169 -suåppmõš).

Tåimmkååʹdd vuäzzlaž Juha Joona lij kuâđđam čorrneei jurddi. Jeeʹres vueʹzzin smiõtldõk lij õõutmiõllsaž. Tåimmkååʹdd eʹtǩǩõõzzi teâuddjeen Lääʹddjânnam lääʹjjšiõttummuž ärvvtõõlât pueʹttem tääʹsstiâddu meeraikõskksai ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžin da väʹlddem lokku meeraikõskksa vuõiggâdvuõđ tääʹzzest mõõnni lååi eeʹǩǩen šõddâm ooudâsviikkmõõžž.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmpââʹj 2020–2023 õhttân väʹlddtäävtõsân lij õõuʹdeed sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž alggmeervuõiggâdvuõđi vuâđald.