Saamelainen lasten kulttuurikeskus Mánnu

Saamelainen lastenkulttuukeskus Mánnu on aloittanut toimintansa vuonna 2004. Mánnu pyrkii toiminnallaan vahvistamaan saamelaisnuorten kulttuuri-identiteettiä, lisäämään saamelaisen perinteisen tiedon ja- taidon arvostamista, omaksumista ja tallentamista, mahdollistamaan sukupolvien välisiä yhteisöllisiä toimintamalleja.

Mánnun tavoitteena on
⦁ tuoda nuoria saamelaistaiteilijoita näkyviin toiminnan kautta
⦁ antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia omaksua saamelaisia perinnetietoja ja – taitoja
⦁ luoda lapsille luonnollisia saamen kielen käyttö-tilanteita
⦁ lisätä tietoa muista alkuperäiskansoista
⦁ tarjota lapsille mahdollisuuksia persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen
⦁ ohjata ja rohkaista lapsia ja nuoria luovaan itseilmaisuun
⦁ kehittää kulttuuri- ja taidekasvatusta saamelaisalueella
⦁ turvata saamelaislasten ja nuorten hyvinvointia
⦁ ehkäisee syrjäytymistä
⦁ edistää yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden välillä

Yhteistyökumppaneina toimivat koulut, päiväkodit ja kielipesät, joiden kautta kohderyhmä eli saamelaisalueen alle 18-vuotiaat saamelaislapset ja nuoret tavoitetaan laajasti. Käytännössä Mánnu järjestää saamelaiskulttuuria- ja saamen kieltä vahvistavaa toimintaa kouluihin, päiväkotiin ja kielipesiin. Saamelainen lastenkulttuurikeskus osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös saamelaistapahtumien järjestelyihin esimerkiksi tuottamalla ohjelma-sisältöjä lapsille ja nuorille.

Saamelainen lastenkulttuuri perustuu yhteisöllisyyteen, suullisen perimätiedon kautta oppimiseen, kulttuurin, taiteen ja duodjin omaksumiseen. Lastenkulttuuri -toiminta on saamelaisen aineellisen ja aineettoman kulttuurin edistämistä.

Saamelaista lastenkulttuurikeskus -toimintaa rahoittavat opetus – ja kulttuuriministeriö yhdessä saamelaisalueen kuntien ja saamelaiskäräjien kanssa.

Toiminnanohjaaja
Petra Biret Magga-Vars
puh. 040 7325503
petra.magga(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelainenlastenkulttuurikeskus