Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž da maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt. Nuʹbben teäddceäkldõssân lij staanâd maatkčummuž åålǥbeällsaž narood kulttuurnaaʹlid da äʹrbbvuõđid.

Ǩeän vääras eettlaž vuäʹpstõõzz lie jurddum?

Eettlaž vuäʹpstõõzz lie jurddum vuõss-sâjjsânji sääʹmõõutstõõzz åålǥbeällsaž tuåimmjeeʹjid, kook veʹǩǩe čõõđ sääʹmkulttuur määtklaž puuʹtʼtâsttmõõžž, čuäʹjtummuž da saaǥǥtummuž.

Mâiʹd miârkkšââvv sääʹm-maatkčem?

 Sääʹm-maatkčem lij maatkčummuž, koʹst sääʹmkulttuur resuursid äuʹǩǩeeʹl puuʹtʼtet maatkčemkääzzkõõzzid da tõid taʹrjjeet jäärnaǩtuåimmjummuž vuâđain. Tõt vuäitt leeʹd sääʹmvuõʹtte vuâđđõõvi maatkčummuž, koʹst sääʹmõõutstõõzz seʹst pueʹtti tuåimmje maatkčemjieʹllemvueʹjj harjteeʹjen, leʹbe tõt vuäitt leeʹd sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹni maatkčummuž, koʹst sääʹmõõutstõõzz åålǥbeäʹlnn pueʹtti maatkčemjieʹllemvueʹjj harjteei de jeeʹres maatkčemtuåimmjeei äuʹǩǩee da âʹnne äuʹǩǩen sääʹmkulttuuʹre õhttneei da/leʹbe čuäʹjteei elemeeʹntid maatkčemkääzzkõõzzin väʹlddveärlaž õhttvuõđtaa sääʹmõõutstõʹsse.

Vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddi

  • Säʹmmlaž kulttuurääʹrb äärv da reeʹǧǧesvuõđ tobdstummuš da ciʹsttjummuš

  • Säʹmmlaž kulttuurääʹrb suõjjlummuš da tõn tuõʹllʼjummuš jieʹllemviõkksen pueʹtti sokkpuõlvvõõǥǥid

  • Pukid vueʹssbieʹlid ääukteei õõutmiõllsažvuõtt da õhttsažtuâjj

  • Sääʹm-maatkčummšest ouʹdde pueʹtti väʹǯǯelvuõđ da tõi lokku välddmõš da teevvmõš

  • Sääʹm-maatkčem positiivlaž vaikktõõzz sääʹmnarooʹde, sij kulttuuʹre di pirrõʹsse

  • Sääʹm-maatkčem vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei markknâsttmõš da maatkčemsaaǥǥtummuš

  • Õllkvaliittlaž määtklažǩiõččlâsttmõõžž – kvaliteʹttraʹvvjõs

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzzi vuõssmõs ođđ karttõskaart lie valmštõõvvâm

Räiddkarttčeäppneǩ Sunna Kitti karttad Vasttõsvuõđlaž…

Tiõrv pueʹttmest saǥstõõllâd sääʹm-maatkčem taarbin da ooudâsviikkmest Aanra

Vueʹssen Lappi maatkčemstrategia raajjma õhttneei vuʹvddkõrvvjid…

Laadd eettlaž vuäʹpstõõzzid tääiʹben. Vuäʹpstõõzzin puäʹđet õlmstâʹtted vuänõõzz da jåårǥlõõzzid eeʹjj 2018 äiʹǧǧen.

Lââʹssteâđ:

Plaaneei Kirsi Suomi, Kulttuurlânji vasttõsvuõđlaž sääʹm-maatkčem, 010 839 3118, kirsi.suomi(at)samediggi.fi