Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummšest lie tän poodd mieʹldd jiiʹjjes ǩiõlltuâjjla da ǩiõlljuâǥǥtõõzz saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

www.giella.org

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjan lij

 • Raajjâd ođđ terminologia

 • Noormted ǩeeʹrjtum ǩiõl

 • Jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr

 • Ǩiõllhuõll

 • Taʹrjjeed määustaa ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz sääʹmǩiõlid kuõskki ǩiõllkõõččmõõžžin

Organisaatio 1.1.-31.12.2021

Ǩiõlltuâjjla Ǩiõlltuâjjla uʹvdde vuäʹppõõzzid da ravvõõzzid sääʹmǩiõli ââʹnnma õhttneei kõõččmõõžžin da valmštâʹlle jiiʹjjes ǩiõl aaʹššid ǩiõlljuâǥǥtõõzzid tuʹmmjemnalla.

 • Nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam
 • Aanarsääʹm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam
 • Tâʹvvsääʹm 3 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam
 • Juuʹlevsääʹm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam
 • Saujjsääʹm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam

Vaaldâšmtuâjjla

 • Kõskkpoddsaž jååʹđteei, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlai õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi dommseeidain www.giella.org pääiʹǩest Teâđ mij pirr.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz uʹvdde siâzztõõzzid sääʹmǩiõli ââʹnnma õhttneei aaʹššin, mâʹte noormtummšest da ođđ terminologiast. Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõs lij nõõmtam ǩiõlljuâǥǥtõõzz vuäzzlaid tuâjeez Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi eʹtǩǩõõzzi vuâđald.

 • Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 4 vuäzzla (3 vuäzzla Lääʹddjânnmest da 1 vuäzzlaž Ruõššjânnmest)
 • Aanarsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 3 vuäzzla (Puk vuäzzla Lääʹddjânnmest)
 • Tâʹvvsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 6 vuäzzliʹžžed (2 vuäzzla Lääʹddjânnmest, 2 vuäzzla Ruõccjânnmest da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)
 • Juuʹlevsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccjânnmest da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)
 • Saujjsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccâst da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš 1.1.2020-31.12.2020

3064

Ođđ teʹrmmed da sääʹnned

13

Ođđ noormtummšed

18

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz såbbred

1117

Kõõččmõõžž

Ääiʹjpoddsaž

Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd,…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõõzz saaǥǥjååʹđteei vaʹlljuum

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõs lij ååʹn nõõmtum, da halltõs…

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt…