Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummšest lie tän poodd mieʹldd jiiʹjjes ǩiõlltuâjjla da ǩiõlljuâǥǥtõõzz saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

www.giella.org

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjan lij

 • Raajjâd ođđ terminologia

 • Noormted ǩeeʹrjtum ǩiõl

 • Jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr

 • Ǩiõllhuõll

 • Taʹrjjeed määustaa ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz sääʹmǩiõlid kuõskki ǩiõllkõõččmõõžžin

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla:

Nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.1.–31.12.2020

Aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.1.–31.12.2020

Tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.1.–31.12.2020

Õhttvuõtt-teâđ

 

Organisaatio 1.1.-31.12.2020

Ǩiõlltuâjjla

Ǩiõlltuâjjla uʹvdde vuäʹppõõzzid da ravvõõzzid sääʹmǩiõli ââʹnnma õhttneei kõõččmõõžžin da valmštâʹlle jiiʹjjes ǩiõl aaʹššid ǩiõlljuâǥǥtõõzzid tuʹmmjemnalla.

 • Nuõrttsääʹmm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam
 • Aanarsääʹmm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam
 • Tâʹvvsääʹmm 3 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam
 • Juuʹlevsääʹmm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam
 • Saujjsääʹmm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam, Sääʹmteʹǧǧ Ruõccjânnam

Vaaldâšmtuâjjla

 • Kõskkpoddsaž jååʹđteei, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹddjânnam
 • Vaaldâšmtuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Taarrjânnam

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlai õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi dommseeidain www.giella.org pääiʹǩest Teâđ mij pirr.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz uʹvdde siâzztõõzzid sääʹmǩiõli ââʹnnma õhttneei aaʹššin, mâʹte noormtummšest da ođđ terminologiast. Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõs lij nõõmtam ǩiõlljuâǥǥtõõzz vuäzzlaid tuâjeez Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi eʹtǩǩõõzzi vuâđald.

 • Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 4 vuäzzla (3 vuäzzla Lääʹddjânnmest da 1 vuäzzlaž Ruõššjânnmest)
 • Aanarsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 3 vuäzzla (Puk vuäzzla Lääʹddjânnmest)
 • Tâʹvvsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 6 vuäzzliʹžžed (2 vuäzzla Lääʹddjânnmest, 2 vuäzzla Ruõccjânnmest da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)
 • Juuʹlevsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccjânnmest da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)
 • Saujjsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccâst da 2 vuäzzla Taarrjânnmest)

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš 1.8.2015-31.5.2018

4131

Ođđ teʹrmmed da sääʹnned

362

Ođđ noormtummšed

9

Riõššum seminaarâd

54

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz såbbred

 • Uuʹmsääʹmǩiõl ortografia priimmʼmõš 6.4.2016

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt…