Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da pââimõs mieʹrreei tuåimmorgaan sääʹmǩiõli kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummšest lie tän pooddâst mieʹldd jiiʹjjes-i ǩiõlltuâjjla da ǩiõlljuâǥǥtõõzz saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹdd, Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjannamlaž sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

www.giella.org

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjan lij

 • Raajjâd ođđ terminologia

 • Noormted ǩeeʹrjtum ǩiõl

 • Jueʹǩǩed teâđ sääʹmǩiõli pirr

 • Ǩiõllhuõll

 • Taʹrjjeed määustaa ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz sääʹm ǩiõli kuõskki kõõččmõõžžin

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla:

Nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 21.1.-31.12.2019
Aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 16.1.-31.12.2019
Tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 7.1.–31.12.2019

Õhttvuõtt-teâđ

Organisaatio 1.1.-31.12.2019

Ǩiõlltuâjjla

Ǩiõlltuâjjla uʹvdde vuäʹppõõzz kõõččmõõžžid sääʹmǩiõli ââʹnnem pirr da valmštâʹlle jiiʹjjes ǩiõl aaʹššid ǩiõlljuâǥǥtõõzzid tuʹmmjemnalla.

 • Nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹdd
 • Aanarsääʹm ǩiõlltuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹdd
 • Tâʹvvsääʹm 3 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Lääʹdd, Sääʹmteʹǧǧ Taarr, Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc
 • Juuʹlevsääʹm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarr, Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc
 • Saujjsääʹm 2 ǩiõlltuâjjla: Sääʹmteʹǧǧ Taarr, Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc
Vaaldšemtuâjjla
 • Kõskkpoddsaž jååʹđteei, Sääʹmteʹǧǧ Lääʹdd
 • Vaaldâšmtuâjjlaž, Sääʹmteʹǧǧ Taarr

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlai õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi neʹttseeidain www.giella.org pääiʹǩest ”Teâđ mij pirr”.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz uʹvdde siâzztõõzzid sääʹm ǩiõli ââʹnnem pirr, mâʹte noormtummšin da ođđ terminologiast. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz vuäzzlaid tuâjjseez lie nõõmtam Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõs Lääʹdd, Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi eʹtǩǩõõzzi vuâđald.

 • Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 4 vuäzzla (3 vuäzzla Lääʹddest da 1 vuäzzlaž Ruõššâst)
 • Aanarsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, 3 vuäzzla (Puk vuäzzla Lääʹddest)
 • Tâʹvvsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs ,6 vuäzzla (2 vuäzzla Lääʹddest, 2 vuäzzla Ruõccâst da 2 vuäzzla Taarrâst)
 • Juuʹlevsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccâst da 2 vuäzzla Taarrâst)
 • Saujjsääʹm 4 vuäzzla (2 vuäzzla Ruõccâst da 2 vuäzzla Taarrâst)
Piiddâmsääʹm tuâjj-joukk

4 vuäzzla da piisar: 2 vuäzzla Ruõcc da 2 Taarr Sääʹmtiiʹǧǧin, piisar Ruõcc Sääʹmteʹǧǧ. Tuâjj-joouk tuâjjan lij noormted piiddâmsääʹm ǩeʹrjjtemriâššmõš. Tuâjj-joouk vuäzzlaid tuâjjseez lie nõõmtam Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõs Ruõcc da Taarr Sääʹmtiiʹǧǧi eʹtǩǩõõzzi vuâđald.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš 1.8.2015-31.5.2018

4131

Ođđ teʹrmmed da sääʹnned

362

Ođđ noormtummšed

9

Riâššum seminaarâd

54

Ǩiõlljuâǥǥtõõzz såbbred

 • Uuʹmsääʹmǩiõl ortografia priimmʼmõš 6.4.2016

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd…

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš…

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt…