Sámi Giellagáldu (Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi)

Ǩiõllkaʹlddi-haʹŋǩǩõs da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧi õhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõs, kååʹtt tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz, vueʹlnn. Haʹŋǩǩõs jåttji 1.8.2015 da poott 31.5.2018. Ǩiõllkaʹlddi-haʹŋǩǩõs teäggat õhttsažtâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ämmat- da resursskõõskõõzz Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuužž. Haʹŋǩǩõõzz vääžnai täävtõssân lij-i ainsmâʹtted Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõšši tuåimmjummuužž haʹŋǩǩeeʹl ämmat- da resursskõõskõʹšše põõšši teäggtummuužž. Ǩiõllkaʹlddi juäʹtǩǩhaʹŋǩǩõõzz teäggte EU Interreg V Tâʹvv –prograamm Sápmi-vueʹssvuʹvdd, Lappi lett, Tromssa lään de Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ jååʹđat haʹŋǩǩõõzz da tõn obb-budjeʹtt lij 3 062 052 euʹrred.

Haʹŋǩǩõõzz täävtõõzz

Haʹŋǩǩõõzz pââʹjest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi juätkk sääʹm ǩiõllõhttsažtuâi ooudâsviikkmõõžž, koordinâʹsttmõõžž da nâânummuužž. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi juätkk tuåimmjed še sääʹm meer ǩiõllaaʹšši ââʹlmõs õhttsaž mieʹrreei tuåimmorgaanân. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi täävtõssân lij seeilted da viikkâd ooudâs sääʹm ǩiõli kulttuurääʹrb da tuåimmjed ämmatlaž ääʹšštobddiorgaanân. Ämmat- da resursskõõskõõzzâst lij ââʹlmõs vasttõs ǩiõllõõʹnnjid õõlǥtum sääʹmǩiõllsa ǩiõllkääzzkõõzzin še. Haʹŋǩǩõõzz pââʹjest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmorgaanain lââʹzztum ǩiõllsuåvtõs alttad tuåimmjummuužž da juʹn ouddâl piijjum saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz juäʹtǩǩe tuåimmjummuužž. Ǩiõlltuâjjla, koid saujjsääʹmǩiõlâst lie 2, juuʹlevsääʹmǩiõlâst 2, tâʹvvsääʹmǩiõlâst 3, aanarsääʹmǩiõlâst 1 da nuõrttsääʹmǩiõlâst 1, vaʹsttee ǩiõlltuâjast. Haʹŋǩǩõõzz pââʹjest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi da Sääʹmteʹǧǧ nâânee da veʹǩǩe ooudâs sääʹmǩiõlid tiʹnt-a, što juõʹǩǩ ǩiõlljoouk oʹdinaknallšem taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid vääʹldet lokku.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâi

Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâi lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, normmummuš da päiʹǩǩnõmmõskääzzkõs. Ǩiõlltuâjjla ouʹdde vuäʹppõõzzid sääʹm ǩiõli ââʹnnmõõžž pirrsaž kõõččmõõžžin da valmštâʹlle jiijjâs ǩiõl aaʹššid ǩiõlljuâǥǥtõõzzid mieʹrreemnalla. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz ouʹdde raʹvvjõõzzid sääʹm ǩiõli ââʹnnem pirrsaž aaʹššin, mâʹte normmummuužžâst da ođđ terminologiast.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi dommseeiʹdin www.giella.org käunnai tääʹrǩab teâđaid Sääʹm Ǩiõllkâʹlddjest da ääiʹjpoddsa teâđaid ämmat- da resursskõõskõõzz tuåimmjummuužžâst, ođđ terminologia da normmummuužžid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lij FB-seeiʹd še www.facebook.com/SamiGiellagaldu, koon pääiʹǩ vuäitt kõõččâd sääʹm ǩiõli ââʹnnmõõžž pirr. Seeiʹdin teâdte Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuužžâst še. Ǩiõllkõõččmõõžžid vuäitt vuõltteed e-pååʹštaddrõʹšše info( )giellagaldu.com še, leʹbe šoiʹttjed vuõiʹǧǧest Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ǩiõlltuâjjlaid.