Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt. GEA-sarjaa laaditaan alakoulun saame vieraana kielenä opetukseen.

GEA 3 bargogirji čakčii on tarkoitettu käytettäväksi perusopetuksen kolmannen luokan GEA 3- lukukirjan ohella. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia syyslukukaudelle. GEA kirjasarjan tekstit on kirjoittanut Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck.

Tilaukset: kirjatilaus(at)samediggi.fi

Lisätietoja: koulutus- ja oppimateriaalitoimisto

Saamelaiskäräjien hallituksen järjestämät keskustelutilaisuudet jatkuvat lokakuussa

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2019 jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Tilaisuudet järjestetään Karigasniemellä 11.10., Oulussa 12.11., Rovaniemellä 13.11. ja Sevettijärvellä 1.12.2019. Vuoden viimeinen Saamelaiskäräjien kokous järjestetään 17.-18.12. Inarissa.

Saamelaiskäräjien vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaan hallituksen kokousten yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla. Tilaisuuksissa hallitus tapaa alueen saamelaisia, kertoo Saamelaiskäräjien toimista ja luo epävirallisen mahdollisuuden käydä keskusteluja ajankohtaisista asioista. Keskustelutilaisuuksista tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa.

”Haluamme hallituksen kanssa jatkaa vielä keskustelutilaisuuksien järjestämistä näin loppukaudesta. Keskustelutilaisuudet ovat hyvä tilaisuus päästä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia Saamelaiskäräjien ja erityisesti hallituksen työstä eri alueiden saamelaisten kanssa. Tilaisuuksissa on myös hyvä mahdollisuus antaa eväitä seuraavalle Saamelaiskäräjien kokoonpanolle”, sanoo puheenjohtaja Sanila-Aikio ja toivottaa kiinnostuneet tervetulleiksi tuleviin tilaisuksiin.

Hallitus esittää Saamelaiskäräjien keskusten tehtävien vakinaistamista

Saamelaiskäräjien hallitus totesi, että lastenkulttuuri-, musiikki- ja elokuvakeskusten tehtävien määräaikaiselle hoitamiselle ei ole laillisia perusteita ja päätti esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle virkojen perustamista kyseisten tehtävien hoitamiseksi. Tällä hetkellä Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä on määritelty lastenkulttuuri-, musiikki- ja elokuvakeskuksen tehtävät ja palvelusuhteen muoto. Kyseessä olevat tehtävät ovat olleet täytettyinä tähän saakka määräaikaisina virkasuhteina rahoituksen epävarmuuden vuoksi.

”Keskusten suunnittelijoiden työ on jatkunut tähän mennessä pisimmillään jo noin viisitoista vuotta, joten on selvää, että keskusten toiminnasta on muodostunut kiinteä osa Saamelaiskäräjien toimintaa, eikä määräaikaisuudelle ole olemassa perustetta”, selventää puheenjohtaja Sanila-Aikio tilannetta.

Vihapuhe vaikuttaa kielteisesti

Saamelaisiin ja Saamelaiskäräjiin kohdistunut vihapuhe on lisääntynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta myös muualla mediassa ja yhteiskunnassa. Jatkuva ja lisääntyvä vihapuhe vaikuttaa kielteisesti erityisesti Saamelaiskäräjien henkilöstön ja heidän perheidensä hyvinvointiin ja terveyteen heidän joutuessaan myös yksityiselämässään jatkuvasti torjumaan lisääntyvää syrjintää ja häirintää. Vihapuhe vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnan päätöksentekoon muun muassa vähentämällä halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun sekä heikentämällä luottamusta instituutioihin.

Hallitus keskusteli saamelaisiin ja Saamelaiskäräjiin kohdistetusta vihapuheesta ja päätti valtuutta hallintopäällikön hankkimaan lakiasiantuntija-apua asian jatkovalmistelua varten.

Saamelaiskäräjien hallituksen kokouksen 14/2019 pöytäkirja

Saamelaiskäräjien dokumenttipankki

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaaleissa 2.9.-30.9.2019 äänestäminen

Vaaliasiakirjat on postitettu kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle maanantaina 2.9.2019. Kirjattu kirje on arvopostia, joten äänestäjän tulee noutaa se omasta postitoimipaikastaan saatuaan ilmoituksen postista.

Vaaleissa äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä palauttaa valmiiksi maksetussa ja täytetyssä lähetekuoressa kirjattuna kirjeenä postin välityksellä allekirjoittamansa lähetekirjeen ja vaalikuoreen suljetun vaalilipun.

Postiin vaaliasiakirjat tulee laittaa niin ajoissa, että ne ehtivät Inariin viimeistään 30.9.2019 ennen ääntenlaskennan aloittamista. Tämän ajankohdan; 30.9.2019 kello 18.00 jälkeen saapuvia vaaliasiakirjoja vaalilautakunta ei voi ottaa huomioon ääntenlaskennassa.

Äänestäjä voi myös palauttaa postin sijasta omat vaaliasiakirjansa henkilökohtaisesti virka-aikana ajalla 16.9. – 27.9.2019 vaalilautakunnan toimistoon: Saamelaiskäräjät, Vaalilautakunnan toimisto, osoite: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari.

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt, sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää, saavat tarvittaessa avustajan hoitopaikassaan äänestystä varten. Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Vaalipäivän äänestystä ei järjestetä vuonna 2019.

Katso ehdokasluettelo tästä.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 2.9.-30.9.2019. Vaaleilla valitaan 21 jäsentä ja neljä varajäsentä saamelaiskäräjille toimikaudeksi 2020 – 2023. Äänestäjä saa vaaliasiakirjat kirjattuna lähetyksenä väestötietoihin 31.12.2018 ilmoittamaansa postiosoitteeseen.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Inari

+358 10 839 3120, +358 10 839 3127
vaalit(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2019 saakka. Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2565,88 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 9.9.2017 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?b36212ff

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 30.8.2019 Saamelaiskäräjät

Oikeusministeri Henriksson ja Saamelaiskäräjät tapasivat

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasi tänään Saamelaiskäräjien puheenjohtajiston ja muita edustajia Helsingissä. Tapaamiseen osallistui oikeusministerin lisäksi valtiosihteeri Raimo Luoma valtioneuvoston kansliasta. Tapaaminen järjestettiin Saamelaiskäräjien aloitteesta.

Tilaisuudessa tehtiin katsaus tuleviin saamelaisten oikeuksia koskeviin hankkeisiin ja kuultiin Saamelaiskäräjien näkemyksiä näiden hankkeiden käynnistämisestä. Keskusteltiin muuan muassa saamelaiskäräjälain valmistelun jatkamisesta tähänastista valmisteluaineistoa hyödyntäen sekä saamen kielen, kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen edistämisestä. Osapuolet sopivat että hyvää keskusteluyhteyttä ja dialogia pidetään yllä jatkossakin.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Malin Brännkärr, p. 040 534 7727, etunimi.sukunimi@om.fi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 010 839 3192, etunimi.sukunimi@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnalta toinen kantelu KHO:n virheellisistä päätöksistä

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli 20.08.2019 16:sta päätöksestä, joilla korkein hallinto-oikeus oli kumonnut vaalilautakunnan heinäkuussa tekemiä itseoikaisuja. Aiempien päätöstensä jälkeen KHO on antanut lisää itseoikaisuja kumoavia päätöksiä, joita koskee aiemmissa päätöksissä havaittujen lisäksi uusi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus.

Samoin kuin ensimmäisissä 16:ssa päätöksessä, myös nyt uuden kantelun kohteina olevissa 40:ssä tapauksessa KHO oli ratkaissut itseoikaisuista tehdyt valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteita loukaten kuulematta lainkaan valituksen johdosta vaalilautakuntaa tai saamelaiskäräjiä. Kun ratkaisut oli tehty vain valittajaa kuullen, niihin oli jäänyt selviä virheitä.

KHO:n 40 uutta ratkaisua rasittaa lisäksi toisenlainen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus.

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi antoi 8.8.2019 Ylelle haastattelun, jossa hän totesi KHO:ssa silloin vireillä olleitten itseoikaisuista tehtyjen valitusten valittajiin viitaten, että ”on selvää, että nämä ihmiset on palautettava vaaliluetteloon”. Lausumallaan presidentti Kuusiniemi ennakoi tuomioistuimessaan ratkaisua odottavien valitusasioiden käsittelyn lopputulosta tavalla, joka loukkasi asiaa käsittelevän jaoston tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta tai ainakin siitä asianosaisille ja yleisölle muodostuvaa mielikuvaa KHO:n edellytyksistä käsitellä valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perustavanlaatuisia periaatteita kunnioittaen.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi, p. 010 839 3190, janne.nakkalajarvi(at)samediggi.fi

Nuorisoneuvosto Kuplat rikki- leirillä pääkaupunkiseudulla 28.8-1.9.2019

Kuplat rikki 2 -leiri järjestetään Helsingissä Östersundomin leirikeskuksessa 28.8-1.9.2019.  Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosta leirille osallistuu kolme saamelaisnuorta sekä ohjaajana nuorisosihteeri. Tulevan leirin teemoiksi nuoret ovat toivoneet yhdenvertaisuutta edistäviä teemoja sekä nuorten koulutukseen ja ammattiin liittyviä teemoja. Lisäksi yhtenä keskeisenä teemana on ympäristöasiat. Nuoret pääsevät myös tapaamaan mm. opetusministeri Li Anderssonin, ympäristöministeri Krista Mikkosen sekä opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen. Lisäksi on sovittu tapaamiset yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastajan Matti Jutilan kanssa sekä Suomen ympäristökeskuksen johtajan Eeva Furmanin kanssa.

”Odotan leiriltä etenkin, että pääsen tutustumaan uusiin nuoriin ja keskustelemaan nuoria puhuttelevista asioista kuten ilmastonmuutoksesta. Odotan leiriä innoissani, koska edelliskesän leiri oli todella onnistunut. Pääsemme leirillä tapaamaan opetusministerin ja myös ympäristöministerin. Toivon, että saamme tapaamisissa nostettua esille meille tärkeitä teemoja ja pääsemme vaikuttamaan”, kertoo  nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Ánte Veijola ajatuksistaan ennen leiriä. Nuorisoneuvoston edustajina Ánte Veijolan lisäksi ovat Marianne Ketola ja Jasmin Semenoff.

Kuplat rikki on  Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston , Helsingin-, Tornion nuorisoneuvostojen ja sekä Espoon ja Inarin nuorisovaltuustojen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä vaikuttajanuorten keskinäistä ymmärrystä, avartaa heidän näkemystään maansisäisien kulttuurien moninaisuudesta sekä vaikuttamismahdollisuuksista.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin osallisuusleiri Inarin Vasatokassa kesällä 2018. Leirin ohjelmassa esiteltiin mm. pohjoisen ominaispiirteitä sekä pohjoisen luonnon erityisyyttä ja sen merkitystä  paikallisille. Sen lisäksi nuoret jakoivat toisilleen konkreettisia keinoja,  kuinka nuorten ääni erilaisin keinoin voidaan saada kuuluviin. Leirin tärkeänä tehtävänä oli antaa nuorille mahdollisuus suunnitella hankkeelle jatkoa. Leirillä syntyi nuorilta toivetta järjestää vastaavan tyyppinen leiri, jossa isännöivänä osapuolena olisi pääkaupunkiseudun nuoret.

Yhteistyötahot: Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Espoon nuorisovaltuusto, Tornion nuorisoneuvosto, Helsingin nuorisoneuvosto

Lisätietoja:

Nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli vaaliluetteloon hakeutumista koskevat oikaisuvaatimukset

Saamelaiskäräjien hallitus on kokouksessaan 27.8.2019 käsitellyt vaalilautakunnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Saamelaiskäräjät antaa päätökset tiedoksi oikaisua vaatineille viikkojen 35 ja 36 aikana.

Saamelaiskäräjien hallitus käsitteli 240 vaaliluetteloon hakeutumista koskevaa oikaisuvaatimusta kokouksessaan 27.8.2019. Saamelaiskäräjät antaa päätökset tiedoksi oikaisua vaatineille viikkojen 35 ja 36 aikana. Tarkastettu pöytäkirja liitteineen julkaistaan sen julkisilta osin viikon 36 aikana.

– Oikaisuvaatimusten käsittely hallituksessa on nyt hoidettu osana vaaliluetteloon hakeutumisprosessia. Oikaisuvaatimuksia oli ennätyksellinen määrä, kommentoi Saamelaiskäräjien hallituksen puolesta puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Duodji-akatemian projektikoordinaattoriksi Ingá Påve Idivuoma

Lásse-Piera-Siivvar-Hartviga Iŋgá tai Ingá Påve Idivuoma on kotoisin Norjan Porsangerinvuonosta, mutta hän asuu ja on avioitunut Ruotsin puolen Karesuandoon, missä hänen perheensä kaksi lasta ja aviomiehensä asuvat. Idivuoma valmistui duodji -maisteriksi 2017 Sámi allaskuvlasta Kautokeinosta, missä hän on toiminut myös valmistumisen jälkeen projektipäällikkönä ja korkeakoululehtorina Sámi allaskuvla duodji -opetuksessa.

Idivuoma on nyt aloittanut projektikoordinaattorina Duodji-akatemian kehittämishankkeessa. Hanke toteutetaan Saamelaiskäräjien ja Enontekiön kunnan kanssa yhteistyössä. Työ alkoi 12.8. ja kestää 31.12.2019 saakka. Idivuoman toimipaikka on Karesuvannossa osoitteessa Ruotsintie 50, vanhalla tulliasemalla.

Duodji-akatemian perustamisen tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa duodji-osaamista Enontekiöllä ja laajemmin saamelaisalueella.

– Olen erittäin iloinen aloittaessani Duodji-akatemian työn, sillä pääsen työskentelemään oman lempialani parissa, nimittäin duodjin ja sen edistämisen, sanoo Idivuoma.

Saamelaiskäräjät on saanut hankkeelle rahoitusta Tunturi-Lapin Leaderin kautta.

Lisätietoja:

Iŋgá Påve Idivuoma
inga.idivuoma(at)samediggi.fi
puh. +358 40 620 6676

 

 

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 14/2019

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä. Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.