Esitä jäsentä saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoon 2018-2019

Saamelaiskäräjien yhteydessä toimii nuorisoneuvosto. Neuvoston pääasiallisena tehtävänä on edistää saamelaisnuorten kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä vahvistaa saamelaisnuorten identiteettiä nuorisotyön kautta. Lisäksi neuvosto tulee valmistelemaan ne saamelaiskäräjien esitykset, aloitteet, lausunnot ja muut kannanotot, jotka koskevat saamelaisnuoria.

Neuvostoon valitaan viisi varsinaista jäsentä sekä heille jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee olla 18–28-vuotiaita aktiivisia saamelaisnuoria. Lisäksi neuvostoon valitaan viisi pysyvää asiantuntijaa. Asiantuntijajäsenten tulee valituksi tullessaan olla 15–17-vuotiaita. Neuvoston jäsenten ei tarvitse olla käräjien jäseniä, eikä heidän tarvitse asua saamelaisalueella. Myöskään saamen kieli äidinkielenä ei ole välttämättömyys, mutta saamen kielen taito on toivottavaa. Nuorisoneuvoston valinnassa tullaan ottamaan huomioon, että jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti koko saamelaisaluetta sekä eri kieliryhmiä.

Nuorisoneuvosto tekee saamelaiskäräjien hallitukselle ehdotuksen valittavista jäsenistä, ja lopullisen päätöksen tekee saamelaiskäräjien kokous.

Voitte ehdottaa mielestänne nuorisoneuvostoon sopivia 18–28-vuotiaita aktiivisia saamelaisnuoria ja asiantuntijajäseneksi sopivia 15–17-vuotiaita nuoria. Ehdotukset perusteluineen voi lähettää sähköpostitse nuorisosihteerille osoitteeseen kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi tai postitse Nuorisoneuvosto, Sajos, 998700 Inari tai Nuorisoneuvosto, PL 41, 99981 Utsjoki 13.11.2017 mennessä.

Lisätietoja saatte halutessanne nuorisosihteeriltä, puhelinnumero +358 50 382 5179.

Saamelaiskäräjien edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevassa toimikunnassa ja parlamentaarisessa seurantaryhmässä

Saamelaiskäräjien hallitus nimesi edustajat saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan sekä parlamentaariseen seurantaryhmään kokouksessaan 9.10.2017.

Hallitus nimesi saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevaan toimikuntaan Tiina Sanila-Aikion (varalla Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuson (varalla Pentti Pieski) ja Kalle Variksen (varalla Pekka Sammallahti) sekä asiantuntija-esittelijäksi Oula Antti Labban. Hallitus nimesi parlamentaariseen seurantaryhmään asiantuntijajäseneksi Pentti Pieskin ja varajäseneksi Heikki Palton.

Oikeusministeriö ja Saamelaiskäräjät neuvottelivat saamelaiskäräjälain uudistuksesta oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla 6.9.2017. Neuvottelujen tuloksena sovittiin saamelaiskäräjälain uudistuksen käynnistämisestä perusoikeuksien ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden raameissa.

Koska 6.9.2017 pidetyn saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvottelun tarkistettu pöytäkirja ei ollut hallituksen kokouksessa nähtävillä, hallitus päätti lisäksi saamelaiskäräjälain uudistuksen aloittamisen ehdoksi, että neuvottelun pöytäkirjan tulee olla tarkistettu vastaamaan neuvottelua, jotta saamelaiskäräjälain uudistus voidaan aloittaa, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio painottaa.

Oikeusministeriön tarkoituksena on asettaa toimikunta valmistelemaan tarvittavia muutoksia saamelaiskäräjistä annettuun lakiin (974/1995) sekä asettaa hankkeeseen liittyen seurantaryhmä. Uudistustyö aloitetaan mahdollisimman pian. Toimikunnassa on puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen kustakin hallituspuolueesta sekä kolme jäsentä ja varajäsentä Saamelaiskäräjiltä.

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea saamelaiskäräjistä annetun lain muutosten valmistelua sekä välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta sekä edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmän tulee seurata ja arvioida asetettavan saamelaiskäräjistä annetun lain muutosta valmistelevan toimikunnan työtä. Seurantaryhmässä on jäsen ja varajäsen kustakin eduskuntaryhmästä sekä asiantuntijajäsen ja varajäsen Saamelaiskäräjiltä.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät järjesti työpajapäivän sähköisistä saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

Saamelaiskäräjät järjesti työpajan sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot muun muassa saamenkielisten palveluiden huomioimisesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä kaupunkisaamelaisten palvelutarpeista uudistuksiin liittyen. Työpajaosuudessa pohdittiin saamelaisväestön sähköisiin saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita sekä pyrittiin miettimään ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. Työpajan vetäjinä toimivat Hanna Nordlund ODA-hankkeesta ja Sirpa Arvonen Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta.

Työpajapäivän aloitti Lapin liiton edustaja Jaana Koskela kertomalla sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanteesta ja saamenkielisten palveluiden huomioimisesta valmistelussa. Lydia Heikkilä ja Tuuli Miettunen SÁRA-hankkeesta toivat omissa esityksissään esiin erityisesti kaupunkisaamelaisten palvelutarpeita sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Hanna Nordlund (ODA) ja Sirpa Arvonen (Virtuaalisairaala 2.0) esittelivät omat hankkeensa ja näiden esitysten pohjalta siirryttiin keskustelemaan tapahtumaan osallistuneiden kokemuksista saamenkielisiin sähköisiin palveluihin liittyen. Keskustelussa nousi esiin sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden vähäisyys ja vaikea löydettävyys. Lisäksi jo olemassa olevien palveluiden teknisessä toteutuksessa on ongelmia. Esimerkiksi saamen fontteja ei voi käyttää tietyissa palveluissa.

Työpajoissa nousi esiin se, että saamelaisväestön tarpeet sähköisiin saamenkielisiin sote-palveluiden suhteen ovat moninaiset. Tarvitaan useita eri tyyppisiä ja eri ikäryhmille suunnattuja sähköisiä saamenkielisiä sote-palveluja. Esimerkkeinä tarpeista mainittiin muun muassa sähköinen saamenkielinen terveyskeskusajanvaraus, saamenkielinen matalan kynnyksen mielenterveys-chat nuorille sekä sähköiset saamenkieliset perheiden palvelut. Jotta tarpeisiin voitaisiin vastata, tarvittaisiin eri toimijoiden välistä yhteistä tahtotilaa ja halua edistää sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden kehittämistä. Palveluista tulisi tiedottaa niin, että tieto palveluiden olemassa olosta tavoittaisi saamelaisväestön. Lisäksi tarvittaisiin neuvontaa ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön.

Lisätietoja työpajasta antaa Sarita Kämäräinen sarita.kamarainen@samediggi.fi / 040 724 8224.

Saamelaiskäräjät onnittelee juhlavuottaan viettäviä Vuotson ja inarinsaamen kielipesiä

Saamelaiskäräjät onnittelee Vuotsossa toimivaa pohjoissaamen kielipesää ja Inarissa toimivia inarinsaamen kielipesiä. Inarinsaamen kielipesät täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju vietti 10-vuotisjuhliaan elokuun lopussa. Saamelaiskäräjät tukee arvokasta kielityötä lahjoittamalla kielipesille kieli- ja kulttuurikasvatusta tukevia leluja.

Inarinsaamen kielen yhdistys Anarâškielâservi ry perusti ensimmäisen inarinsaamen kielipesän vuonna 1997. Kahdenkymmenen vuoden aikana kielipesätoiminta on laajentunut ja vakiinnuttanut asemansa. Inarinsaamen kielipesillä on tärkeä rooli inarinsaamen kielen ja kulttuurin elvyttämisessä ja ne ovat toimineet esikuvina myös myöhemmin perustetuille kulttuuri- ja kielipesille. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju aloitti toimintansa vuonna 2007 ollen ensimmäinen pohjoissaamenkielinen kielipesä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksitoista kielipesää, joista kaksi koltansaamenkielistä, kolme inarinsaamenkielistä ja kolme pohjoissaamenkielistä saamelaisten kotiseutualueella. Kotiseutualueen ulkopuolella pohjoissaamenkielinen kielipesätoiminta on käynnistynyt Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylän kirkonkylässä.

Saamelaiskäräjät on muistanut Vuotson kielipesä Biedjua materiaalipaketilla, jonka avulla voi opetella vuodenkiertoon ja luontoon liittyvää sanastoa. Materiaalipaketti opastaa lapset saamen kahdeksaan vuodenaikaan. Inarinsaamen kielipesät saavat käyttöönsä kulttuurikasvatusta tukevia leluja mm. suopunkeja ja saamelaisalueen luontoon kuuluvia pehmoeläimiä, jotka toimitetaan kielipesiin avoimien ovien päivänä 5.10.2017.

Saamelaiskäräjät julistaa kulttuuriavustukset 2018 haettaviksi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Saamelaiskäräjille valtionavustuksena saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2018 (saameainen kulttuurimääräraha) myönnettävät avustukset haettaviksi.

Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2017 klo 16.15 mennessä osoitteella: Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari tai toimittaa Sajoksen infoon tai lähettää sähköpostilla info(at)samediggi.fi. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Hakulomakkeet löytyvät tästä.

Enontekiön kunnan valtuutetut tutustumiskäynnillä Saamelaiskäräjillä

Enontekiön kunnan valtuutetut kävivät opintomatkallaan tutustumassa myös Saamelaiskäräjien toimintaan 28.9.2017. Valtuutetut keskustelivat Saamelaiskäräjien ajankohtaisista asioista puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemen kanssa. Lisäksi valtuutetut tapasivat ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan.

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ojentaa yhdessä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolle Raittijärvi – Kaijukan kylä kirjan muistoksi tapaamisesta.

Avoimia työpaikkoja Saamelaiskäräjillä

Avoimia työpaikkoja Saamelaiskäräjillä

Saamelaiskäräjät hakee toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.1.2017 lukien Järjestelmäasiantuntijaa, AV-teknikkoa, AV-teknikkoa 70 %, Laitoshuoltajaa ja Toimitilahuoltajaa. Hakuaika päättyy 24.10.2016 klo. 16.00.

Luonnonsuojelukäräjät kokoontui Sevettijärvellä

Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö kokoontuivat luonnonsuojelukäräjille Sevettijärvelle. Luonnonsuojelukäräjät on luonnonsuojelutehtävien vuosittainen yhteistyökokous saamelaisten kotiseutualueella. Luonnonsuojelukäräjät kokoontui ensimmäistä kertaa Näätämön koltta-alueella ja Kolttien kyläkokousta käräjillä edusti varaluottamusmies Veikko Feodoroff.

Tapaamisessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, mm. vesiluonnon suojelua. Lisäksi keskusteltiin maakuntauudistuksesta. Tapaamisen teemana oli kolttasaamelaisia koskevat erityiskysymykset. Luonnonsuojelukäräjät tutustui Näätämöjoen vesistöalueen kunnostustöihin Risto Semenoffin, Vladimir Feodoroffin, Pauliina Feodoroffin ja Janne Raassinan johdolla Kirakkakoskella ja Vainosjoella. Osallistujat pitivät yhteisöstä lähtenyttä hanketta erinomaisena esimerkkinä muillekin paikallisyhteisöille.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjät on päättänyt ottaa käyttöön saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon hyödyntämistä koskevat menettelyohjeet

Saamelaiskäräjät on päättänyt ottaa käyttöön menettelyohjeet saamelaisten vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen tiedustelemiseksi tutkimushankkeissa ja muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutuksia saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon.

Menettelyohjeet perustuvat FPIC (vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus) -periaatteelle sekä Akwé: Kon -ohjeisiin.

Menettelyohjeiden tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskevassa tutkimuksessa ja muissa toimenpiteissä, joilla on tai voi olla vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon; edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä; sekä varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Menettelyohjeita tulisi soveltaa saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa koskeviin tutkimushankkeisiin sekä toimenpiteisiin, joilla on tai voi olla vaikutusta saamelaisten kulttuuriperintöön ja perinteiseen tietoon.

Menettelyohjeet löytyvät täältä: Menettely saamelaisten suostumuksen tiedustelemiseksi

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio; tiina.sanila-aikio@samediggi.fi; puh. 050 300 1780
Ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsala; anni-helena.ruotsala@samediggi.fi; puh. 050 5999 725

Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministeriöltä

Saamelaiskäräjien hallitus päätti pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua oikeusministeriöltä saamelaiskäräjälain uudistamisprosessista.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti yksimielisesti pyytää saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua oikeusministeriöltä saamelaiskäräjälain uudistamisprosessista. Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministerin kanssa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessin tavoitteista, reunaehdoista sekä Saamelaiskäräjien resursoinnista prosessin aikana. Lisäksi Saamelaiskäräjät pyytää neuvottelua oikeusministeriöltä muiden saamelaisia koskevien asiakokonaisuuksien edistämisestä valtioneuvoston taholta.

Oikeusministeriö on päättänyt asettaa saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan. Lain tarkistaminen on tarpeen, koska sen säännökset ovat osittain vanhentuneita ja niiden toimivuudessa on havaittu ongelmia. Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg. Oikeusministeriö on pyytänyt Saamelaiskäräjiä ja hallituspuolueita nimeämään edustajansa muutosta valmistelevaan toimikuntaan.

Oikeusministeriö asettaa myös parlamentaarisen seurantaryhmän saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan työn tukemiseksi. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta ja siten edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmään on kutsuttu kaikkien eduskuntaryhmien ja Saamelaiskäräjien edustus.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi


Laki saamelaiskäräjistä (974/1995)

9 § Neuvotteluvelvoite
Viranomaiset neuvottelevat saamelaiskäräjien kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat saamelaisten kotiseutualueella:
1) yhdyskuntasuunnittelua;
2) valtionmaan, suojelualueiden ja erämaa-alueiden hoitoa, käyttöä, vuokrausta ja luovutusta;
3) kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän etsintää ja hyödyntämistä sekä valtion maa- ja vesialueilla tapahtuvaa kullanhuuhdontaa; (10.6.2011/626)
4) saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvan elinkeinon lainsäädännöllistä tai hallinnollista muutosta;
5) saamenkielisen ja saamen kielen kouluopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä; taikka
6) muuta vastaavaa saamelaisten kieleen, kulttuuriin tai heidän asemaansa alkuperäiskansana vaikuttavaa asiaa.

Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi asianomaisen viranomaisen on varattava saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Tilaisuuden käyttämättä jättäminen ei estä viranomaista jatkamasta asian käsittelyä.