Giellagáldu-hanke (Sámi Giellagáldu)

Giellagáldu-hanke ja Sámi Giellagáldu

Giellagáldu on Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien yhteistyöhanke, joka toimii Saamelaiskäräjien parlamentaarisen yhteistyöelimen, Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston, alaisuudessa. Hanke käynnistyi 1.8.2015 ja päättyy 31.5.2018. Giellagáldu-hanke rahoittaa yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen Sámi Giellagáldun (Saamen Kielikaltio) toiminnan. Hankkeen keskeinen tavoite onkin varmistaa Sámi Giellagáldun pysyvä toiminta hankkimalla pysyvä rahoitus ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnalle.Giellagáldu-jatkohanketta rahoittavat EU:n Interreg V Pohjoinen -ohjelman Sápmi-osa-alue, Lapin liitto, Tromssan lääni sekä Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjät. Hanketta johtaa Suomen Saamelaiskäräjät, ja hankkeen kokonaisbudjetti on 3 062 052 euroa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen aikana Sámi Giellagáldu jatkaa saamen kieliyhteistyön kehittämistä, koordinointia ja vahvistamista. Sámi Giellagáldu jatkaa toimintaansa myös saamen kansan kieliasioiden korkeimpana yhteisenä päättävänä toimielimenä. Sámi Gie llagáldun tavoitteena on säilyttää ja edistää saamen kieliin liittyvää kulttuuriperintöä ja toimia ammatillisena asiantuntijaelimenä. Ammatti- ja resurssikeskuksella on myös ylin vastuu kielenkäyttäjille suunnatuista saamenkielisistä kielipalveluista.Hankkeen aikana Sámi Giellagáldun toimielimiin lisätty kielineuvosto aloittaa toimintansa ja jo aiemmin perustetut etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielijaokset jatkavat toimintaansa. Kielityöntekijät, joita eteläsaamessa on 2, luulajansaamessa 2, pohjoissaamessa 3, inarinsaamessa 1 ja koltansaamessa 1, vastaavat käytännön kielityöstä. Hankkeen aikana Sámi Giellagáldu ja Saamelaiskäräjät vahvistavat ja kehittävät yhdessä saamen kieliä siten, että kunkin kieliryhmän yksilölliset tarpeet, haasteet ja voimavarat huomioidaan

Sámi Giellagáldun tehtävät

Ammatti- ja resurssikeskuksen tehtäviä ovat muun muassa kielenhuolto, kielen kehittäminen, terminologiatyö, normitus ja paikannimistöpalvelu. Kielityöntekijät antavat ohjeita ja neuvoja saamen kielten käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja valmistelevat oman kielensä asioita kielijaostojen päätettäväksi. Kielijaostot antavat suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta.

Sámi Giellagáldun kotisivulta www.giella.org löytyy tarkempaa tietoa Sámi Giellagáldusta ja ajankohtaista tietoa ammatti- ja resurssikeskuksen toiminnasta, uutta terminologiaa ja normituksia. Sámi Giellagáldulla on myös FB-sivu www.facebook.com/SamiGiellagaldu, jonka kautta voi esittää saamen kielten käyttöön liittyviä kysymyksiä. Sivulla tiedotetaan myös Sámi Giellagáldun toiminnasta. Kielikysymyksiä voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen info(at)giellagaldu.com tai soittaa suoraan Sámi Giellagáldun kielityöntekijöille.