Ooccâmnalla

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzz plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzzâst čiõlǥeet, måkam määinin da tuåimin saaʹmi kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž vueiʹtet seʹrdded kooʹddin da õhttõõzzin Sääʹmteeʹǧǧ vuâlla. Kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuš lij ǩiõll-laauǥmõõntõõllmin čõõđteei sääʹm ouddpeâmm. Tän poodd tuåimmje õhttsiʹžže 12 aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹssjoukkâd. Plaaneei tuâjjan lij čiõlǥeed da valmštõõllâd ǩiõllpieʹsstuåim vaaldšemvuõđlaž seerd õõlǥteei tuåimid. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd nuʹtt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž SÄÄʹMNUÕRI ČEÄʹPPVUÕĐPEEIʹV PROJEʹKTT-TUEJJLA TUEJ Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 30.04.2019 räijja. Projeʹktt-tuejjlaž vaʹsttad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv plaanummžest, jäʹrjstumžin, õhttvuõđ ââʹnnmõõžžâst čõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeji kõõskâst di teâđteʹmest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da čõđđmõõžž lopptuejain. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij 10. – 11.4.2019 Aanrest Sajoozzâst. Projeʹktt-tuejjlaž tuejjad Sajoozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koon õuddooumžen toimmai škooultõspiisar. Tuej […]

Sääʹmteʹǧǧ juäʹtǩǩ ooccâmääiʹj vaʹstteei ouddpeâmmohjjeei mieʹrräiggsaž tuõjju

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Tuâj älggmõõžž oudldõssân lij teäggtõõzz raʹvvjummuš da Sääʹmteeʹǧǧ da Anarâškielâ servi rõ kõskksaž õhttsažtuâjjsuåppmõõžž viõǥǥâståårrmõš. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei vaʹsttad Anarâškielâ servi rõ tuõʹllʼjam kooum ǩiõllpieʹzz – Aanar Piervâl da Piäju di Âʹvvlest åårrai Kuáti – ouddpeâmm vuäʹpstummšest, ooudâsviikkmest da tuâjjlažkåʹddvaaldšmest. Õhttõõzzâst […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž koontârpiizar tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž KOONTÂRPIIZAR TUÂJ Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2019 räijja. Koontârpiizar tuejjad Sajooozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koonn õuddååumžen lij škooultõspiizar. Koontârpiizar tuâjain lij mieʹrruum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:fâst. Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem škooultõš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (sääʹmteeʹǧǧest uʹvddum asetõõzz 1727/1995). Tuâi õʹnnstem håiddmõõžžâst ooudâsveʹǩǩe määngpeällsaž tobddmõš koontârtuâjain. Ääʹrvastââʹnnep […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj Tuâjj älgg teäggtõõzz raʹvvjeeʹn suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei vaʹsttad Anarâškielâ servi rõ tuõʹllʼjam kooum ǩiõllpieʹzz – Aanar Piervâl da Piäju di Âʹvvlest åårrai Kuáti – ouddpeâmm vuäʹpstummšest, ooudâsviikkmest da tuâjjlažkåʹddvaaldšmest. Õhttõõzzâst lie õhttsiʹžže 10 ǩiõllpieʹsstuâjjliʹžžed da õhtt vaaldâšmjååʹđteei. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen, leša […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim. Tuâj čõõđtet vueʹssäiggsen (70 %). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aalǥâst 31.12.2019 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar veeʹrj

Lääʹǩǩpiisar väʹlddtuâjjan lij tuåimmâd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki aaʹšši valmštõõllʼjen da ouʹdde puʹhttjen Sääʹmteeʹǧǧ valdšmest. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 25 § mieʹldd. Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij vuõiggâdvuõtt-tiõtti kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõl silttõs. Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe lââʹssen šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc-/taarrǩiõl da […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm. õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš, taarb mieʹldd håiddad takai konttâr mähssjååttlõõǥǥ da kaaupšemlaasktummuž di jeeʹres vieʹǩǩteei tällõs- da takaivaaldâšm di jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeeʹrab mieʹrreem tuâjaid. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs […]

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš. Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 7.1.2019–31.12.2019. Tuâjaid tiuddeet 7.1.2019 ääʹljeeʹl, […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kookk da poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla tuâjaid

Kokk/Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩe põrggijiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da ämmatčeäʹppvuõđlaž di šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei kookk mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja. Määŋgpeällsaž tuâjaid kollʼje peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, […]