Vuäppõõzz tiʹllʼjeeja

Vuäppõõzz tuʹlǩǩõõzz tiʹllʼjummša

 • Sääʹmǩiõli tuulk lie veʹrddeeʹl ooccanj, tõn diõtt tuʹlǩǩõõzz jäʹrjstummuž lij pueʹrr altteed juʹn ääiʹjben. Tuulkid vuäitt leeʹd vaiggâd vuäǯǯad vuäʹnkõs vaartõsääiʹj seʹst.
 • Tuʹlǩǩõõzz tiʹllʼjeeʹn lij šiõǥǥ samai tärkka seʹlvvted tiʹllʼjeei õhttvuõtt-teâđaid, tuʹlǩǩeemǩiõl, ääiʹjpoodd da pääiʹǩ, tuʹlǩǩeemnääʹl, tuʹlǩǩõõzz äʹššvuuʹd da pešttmõõžž, što tuulk vuäiʹtte valmštõõttâd õuddǩiõʹtte.
 • Seʹlvvet kâʹll tulkkâd pääiʹǩest taarbšet? Tuulki mieʹrr lij ǩidd tuʹlǩǩõõzz pešttmõõžžâst da tuʹlǩǩuum ǩiõli meäʹrest.
 • Muuʹšt ainsmâʹtted, koon sää′mǩiõl tuulk taarbšak: tâʹvv-, aanar- avi nuõrttsääʹmǩiõl.
 • Tuʹlǩǩõõzzâst lij pueʹrr suåppâd õuddǩiõʹtte tuâj määinaid, tuâjjääiʹj, mahssum pääʹlǩ da jårrâʹsttem-määinaid.
 • Tuulkin lij šiõǥǥ õuddǩiõʹtte suåppâd še tõn, koʹlle-a suåppmõʹšše vueiʹtlvaž instemsââʹjj, mäʹtǩǩ-koʹrvvõs, porrmõškoʹrvvõs leʹbe peiʹvvtieʹǧǧ mähssmõš.
 • Tuulkâst lij raajjivuõiggâdvuõtt jiijjâs tuʹlǩǩõʹsse, da tuʹlǩǩõõzz ruõkkâm määinain âlgg suåppâd õuddǩiõʹtte.
 • Jos tuʹlǩǩõõzz jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin, âlgg tõt suåppâd õuddǩiõʹtte tuulkin di seʹlvvted, mâid teeknlaž jäʹrjstõõllmõõžžid tuʹlǩǩõs kaiʹbbai.
 • Seʹlvvet mii tuʹlǩǩeemnääʹll suåpp pueʹrmõsân tuʹlǩǩeempäikka da taarbaš-a tuʹlǩǩõʹsse jeeʹrab tekniikk.
 • Äʹššeemtuʹlǩǩõs vuäitt šõddâd âʹlddtuʹlǩǩõssân pääiʹǩ âʹlnn leʹbe ougglõstuʹlǩǩõssân õuddmiârkkân teʹlfoon leʹbe videotuʹlǩǩeemneävvai mieʹldd.
 • Noorõõttâmpoodd tuʹlǩǩõs vuäitt šõddâd konsekutiivân leʹbe simultaanân, di coolteeʹl.
  • Konsekutiivtuʹlǩǩõõzzâst mainsteei da tulkk mainste vuârai mieʹldd. Konsekutiivtuʹlǩǩõs ij kaiʹbbe jeeʹrab tuʹlǩǩeemneävvaid, peʹce tõn vueiʹtet jäʹrjsted seämma jiõnn-nobstõõzzin ko noorõõttmõš juʹn lij.
  • Simultaantuʹlǩǩõõzzâst särnnmõõžž tuʹlǩǩeet seämma ääiʹj nuuʹbb ǩiõʹlle. Simultaantuʹlǩǩõs kaiʹbbai tuʹlǩǩeemneävvaid. Šõddmõõžž jäʹrjsteei vaʹsttad tuʹlǩǩeemneävvai jäʹrjstummšest.
 • Ko tuʹlǩǩõõzz jäʹrjstet ougglõstuʹlǩǩõssân, lij pueʹrr suåppâd ougglõstuʹlǩǩõõzz teʹsttjummšest õuʹddel såbbar.

Tuʹlǩǩeemtekniikk vuäitt teâđstõõllâd Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Õhttvuõtt-teâđ käunnʼje Sajoozz neʹttseeidain.

 • Tuʹlǩǩeem tuâǥǥažaunstõõzzid âlgg tooiʹmted tuʹlǩǩe sõõrǥmõõzz mieʹldd, što tulkk pâstt kuddnalla valmštõõttâd tuʹlǩǩõʹsse. Tuâǥǥažaunstõõzz lie õuddmiârkkân programm, vuässõõttilistt, ǩiõttʼtõllum äʹššǩeeʹrj leʹbe saakkvuâraid kuulli tuâǥǥažaunstõõzzid.
 • Muuʹšt še sõõrǥmõõzz mieʹldd tooiʹmted tuulkid ääiʹj mieʹldd peeiʹvtum versioid di sami õuʹddel äʹlǧǧemääiʹj vuåǯǯum materiaalid.
 • Suåv tuulkivuiʹm, jiânnai-a õuʹddel tuʹlǩǩõõzz äʹlǧǧemääiʹj âlgg leeʹd pääiʹǩ âʹlnn.
 • Tuulkivuiʹm lij šiõǥǥ suåppâd tõn, ǩii toiʹmmai tuulki õhttvuõttooumžen, što tuulk vuäǯǯa taarbšeeʹn õhttvuõđ šõddmõõžž jäʹrjsteeja.

Vuäppõõzz jåårǥlâttmõõžži tiʹllʼjummša

 1. Vuõlttâd jåårǥlâʹttemraukkmõõžž addrõʹsse anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi leʹbe vuõiʹǧǧest jåårǥlõʹttjid
  • Tâʹvvsääʹmm: irma.laiti(at)samediggi.fi
  • Aanarsääʹmm: tanja.kyro(at)samediggi.fi
  • Nuõrttsääʹmm: merja.fofonoff(at)samediggi.fi
 1. Iʹlmmet čiõlggsânji koon sääʹmǩiõʹlle raaukak jåårǥlâttmõõžž
 2. Iʹlmmet aainâs tuåivvum tooiʹmtempeeiʹv
 3. Iʹlmmet miârkkmeäʹr kõskkčâckkmõõžžeezvuiʹm
 4. Iʹlmmet laasktemaddrõõzz da vueiʹtlvaž viiʹttjõõzz
 5. Õhttât aainâs vueʹlǧǧemteeʹkst neʹttpååʹšt mieʹldd word-teâttõssân

Tiʹllʼjõõzz vuâsttavälddam jåårǥlõʹtti vuõlttad tiʹllʼjeeja kuiʹttjõõzz da iʹlmmat lij-a tooiʹmtemäiʹǧǧtaull šiõttlõs.

Teeʹkst jåårǥlââʹttet vueʹlǧǧemteeʹkst õõl da tõn diõtt lij vieʹltʼtem, što vueʹlǧǧemteʹkstt lij word-teâttõssân da valmmša hääʹmuum. Jåårǥlõʹtti jie tueʹjjed teʹksttǩiõttʼtõõllmõõžž tiʹllʼjeei peäʹlest.

Hââʹdd

Sää′mǩiõl konttâr uʹvddem jåårǥlâttmõõžžâst peʹrrjet paʹlǩǩõõzz ǩiõllpaarâst läʹdd – sääʹmm (tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm leʹbe nuõrttsääʹmm) leʹbe nuuʹbbi õõri 85 euʹrred/seidd da seeidast 1 560 miârkkâd kõskkčâckkmõõžžeezvuiʹm.

Jos jåårǥlâʹttemnalla åårrai teʹkstt lij takai teʹkstted vaiggääb, jåårǥlâʹttempäʹlǩǩõõzz vueiʹtet peʹrrjed jäänmõsân 50 %:in ââʹluum seämmanalla ko ǩirrsallaš tuâj jåårǥlâʹttempäʹlǩǩõõzz vueiʹtet ââʹleed jäänmõsân 50 %:in. Jos jåårǥlâttmõš âânn seʹst peeiʹvtummuž juʹn vaalmâš jåårǥlâttmõʹšše vueiʹtet vaʹstteeinalla hââʹddest ǩieʹppeed 50 % leʹbe ââʹnned ooʹccmõs vieʹljtõõzz.

Jåårǥlâttmõõžži ooʹccmõs vieʹljtõs lij 25 euʹrred.

Looǥǥ lââʹzz: https://www.samediggi.fi/jaarglattem-kaazzkoozz/?lang=nuo

 • Vuäitak ooccâd freelancer-jåårǥlõʹttjid Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹttji da tuulki ooccâmkääzzkõõzzâst.
 • Tueʹjjed taʹrjjõõzz jåårǥlâʹttemkääzzkõõzzâst.
 • Jåårǥlâttmõõžž tiʹllʼjeeʹn lij pueʹrr puʹhtted tiõttu aainâs täid aaʹššid
  • Jåårǥlâttmõõžž vueʹlǧǧemǩiõll da täävtõsǩiõll
  • Teeʹkst äʹššvuʹvdd da siiskõs
  • Teeʹkst kookkadvuõtt: jåårǥlõʹtti vuäiʹtte laaskted miârkkmeäʹr, seiddmeäʹr leʹbe riâddhââʹdd mieʹldd
  • Kuäʹss materiaalid vueiʹtet tooiʹmted jåårǥlõttja
  • Jåårǥlâttmõõžž äiʹǧǧtaull
  • Koon häämast teʹkstt lij vuäǯǯamnalla
 • Iʹlmmet čiõlggsânji koon sääʹmǩiõʹlle raaukak jåårǥlâttmõõžž
 • Suåv jåårǥlâttmõõžž hââʹddest da laasktummšest õuddǩiõʹtte
 • Suåv kooll-a vuõigglookkmõš hâdda. Jõs kõõččmõõžžâst lij tiõddum teʹkstt, vuäitt jåårǥlõʹttjin suåppâd, što son tääʹrǩast veâl teäʹddma vaalmâš aunstõõzz ǩiõl ålggvueʹjj.
 • Jåårǥlâttmõõžžâst vuäitt še tuejjeed õuddteâđstõõllmõõžž, jos jåårǥlâʹttemnalla åårrai teʹkstt ij leäkku vaalmâš, leša tuʹst lij juurd, što kuäʹss tõt lij vaalmâš.

Sääʹmteeʹǧǧ hâʹddliist vuäitt ââʹnned mallân, leša freelancer-jåårǥlõʹtti peʹrrje jiijjâs hâʹddliist mieʹldd. Freelancer-jåårǥlõʹttji jåårǥlâʹttemhõõʹddid kaʹnnat teâđstõõllâd vuõiʹǧǧest freelancer-jåårǥlõʹttjin.