Ohcan láhkái

Goahkka Sajosii

Anára girkosiidii Juvdujoga gáddái huksejuvvon sámekulturguovddáš Sajos lea Suoma sápmelaččaid hálddahusa ja kultuvrra guovddáš. Sajos lea máŋggakultuvrralašvuođa gávnnadanbáiki, dáhpáhusdállu, kongreassaguovddáš ja čoahkkinbáiki. Mii ohcat Sajosa kafea – restoráŋŋa Čaijui bargui fitnodatvuoiŋŋalaš, iešheanalaš, positiivvalaš, njuovžilis ja ámmátdáiddolaš goahka, geas leat buorit gulahallandáiddut ja streassagierdannákca, mearreáigásaš bargogaskavuhtii 4.1.2021 – 31.12.2021 rádjái. Máŋggabealálaš bargguide gullet lunšša ja vitriidnabuktagiid […]

Sámediggi almmuha ohcan láhkai oahppamateriálačálli virggi

Sámediggi almmuha ohcan láhkai oahppamateriálačálli virggi. Oahppamateriálačálli barggut leat meroštallojuvvon Sámedikki bargoortnega 40 §:s. Oahppamateriálačálli bargu lea válmmaštallat sámegielat oahppamateriála buvttadeapmái guoski áššiid, doaibmat skuvlen- ja oahppamateriálalávdegotti ja sámi skuvlenáššiid ovttasbargoorgána áššemeannudeaddjin, čállin ja válmmaštallin oahppamateriálaáššiin ja ollašuhttit lávdegotti, ovttasbargoorgána, Sámedikki stivrra ja Sámedikki čoahkkima bargan doaibmasuorggis mearrádusaid. Oahppamateriálačálli čuovvu ja hálddaša oahppamateriálamearreruđa geavaheami ja […]

Direktevra Sámi giellagáldui

Sámi Giellagáldu Sámi Giellagáldu lea Suoma, Norgga ja Ruoŧa beale sámedikkiid oktasaš davviriikalaš fágaorgána sámi giellaáššiin. Sámi Giellagáldu ulbmilin lea suodjalit, gáhttet ja ovddidit kulturárbbi nugo sámi čállingielaid ja hállangielaid. Formálalaččat lea Sámi Gielddagáldus oktavuohta Sámediggái Norgga bealde, ja dan jođiha stivra mas golmma sámedikkis lea ovtta mađe ovddastus. Rabas virgi Sámi Giellagáldu lea doaibman […]

Sámediggi almmuha ohcanláhkái musihkkaguovddáža prošeaktabargi mearreáigásaš doaimma – Ohcanáigi lea jotkojuvvon

Ohcanáigi lea jotkojuvvon 22.5. dmu 16.00 rádjái Bargu álgá 8.6. ja bistá 31.8.2020 rádjai. Prošeaktabargi bargguide gullet ee. sámemusihkkaguovddáža veahkkin doaibman sihke Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála veahkkebuvttadeaddji barggut. Barggu menestuvvi dikšumis veahkehit heivvolaš skuvlejupmi, sámegiela máhttu sihke doarvái buorre eaŋgalsgiela máhttu. Prošeaktabargi bálká mearrašuvvá Suoma sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VII/I mielde (vuođđobálká 1 803,58 euro/mb). Vuođđobálkká […]

Sámediggi almmuha ohcanláhkai nuoraidčálli virggi

Nuoraidčálli váldobargun lea doaibmat nuoraidráđi áššemeannudeaddjin ja čállin. Barggut mearrašuvvet Sámedikki bargoortnega 26 a  §:a mielde. Seađáhusvuđot gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi ja lassin gáibiduvvo sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Virggi ceavzilis dikšuma veahkehit heivvolaš allaskuvladutkkus ja maiddái buorre nuoraidáššiid, sámekultuvrra ja hálddahuslaš bargguid dovdamuš. Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/II mielde (vuođđobálká lasiid haga 2625,08 […]

Sámedikki sámegiela doaimmahat almmuha ohcan láhkai plánejeaddji mearreáigásaš doaimma

Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá mearreáigásaš plánejeaddji, gean bargun lea ráhkadit dieđihanmateriála sámi giellalágas ja sámiid eará gielalaš vuoigatvuođain nu sámeálbmogii, go virgeoapmahaččaide neahttasiidduide ja eará kanálaide.  Bargu álgá soahpamuša mielde ja bistá golbma mánotbaji. Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi ja lassin eaktuduvvo sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Barggu ceavzilis dikšun gáibida sámiid gielalaš vuoigatvuođaid, sámekultuvrra ja […]

Sámediggi joatká ohcanáiggi: sámegiela doaimmahat ohcá davvisámegiela jorgaleaddji vurohallanfriijavuođa sadjásačča

Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá davvisámegiela jorgaleaddji vurohallanfriijavuođa sadjásačča Sadjásašvuohta lea áigái 1.4. – 30.9.2020.  Sadjásažžan válljejuvvon galgá deavdit vurohallanfriijavuođalágas (1305/2002) dárkkuhuvvon eavttuid. Jorgaleaddji bargguin lea mearriduvvon sámedikki bargoortnega 36 §:s ja jorgaleaddji gelbbolašvuođagáibádusat leat sámedikkis addojuvvon ásahusas (1727/1995). Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV dahje V/II mielde 2518,95-2180,06. Bálkká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllulassi sihke […]

Sámediggi almmuha ohcanláhkai mearreáigásaš hálddahusplánejeaddji barggu

Bargu álgá soahpamuša mielde ja bistá 31.12.2019 radjái. Plánejeaddji bargun lea hálddahushoavdda stivrejumis válmmaštallat almmolaš- ja bargiidhálddahussii guoskki bargguid. Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi. Barggu ceavzilis dikšuma veahkeha buorre hálddahusdoaimma dovdan ja nákca iehčanaš bargui. Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/III mielde (vuođđobálká lasiid haga 2565,88 euro/mb). Vuođđobálká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllu lassi ja […]

Mearreáigásaš prošeaktabargi Dihtosis-sámeskuvlagalledeamit joatkkaprošektii

Bargu álgá 5.8.2019 ja bistá 15.3.2020 rádjai. Dihtosis-prošeavttas dahkkojuvvo sápmelašvuohta ja sámekultuvrra oahpisin skuvllain. Prošeavttas beaiváduvvo jo gárvves materiála skuvlagalledemiid várás, dahkkojuvvojit skuvlagalledeamit sihke ráhkaduvvo sámefáttáin mobiilaspeallu, mii almmustahttojuvvo sámi álbmotbeaivve riikkaviidosaččat Suoma skuvllain. Prošeaktabargi bargun lea Dihtosis-sámeskuvlagalledeamit prošeavtta ollašuhttin ja hálddašeapmi prošeaktaplána mielde ovttasbarggus stivrenjoavkkuin, nuoraidčálliin ja Nuoraid Akademiijain. Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit heivvolaš […]

Sajos ohcá lágádusfuolaheaddji sadjásačča

Lágádusfuolaheaddji bargun lea fuolahit Sajosa lanjaid beaivválaš čorgemis ja lassin dárbbu mielde veahkehit dálus ordnejuvvon čoahkkimiid ja dáhpáhusaid geavada ordnemiin. Sadjásašvuohta álgá 10.7.2019 ja bistá 23.8.2019 rádjai. Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit lágádusfuolaheaddji dutkkus dahje vástideaddji skuvlejupmi ja doarvái buorre hárjánupmi ođđaáigásaš almmolaš lanjaid čorgemis. Atnit árvvus buriid gulahallandáidduid, positiivvalašvuođa sihke njuovžilis ja iehčanas bargovuogi. Bálká […]