Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Kela da sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâʹtte sääʹmǩiõllsaid ââʹnned jiijjâsǩiõllsaid kääzzkõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciʹsttješ vuässõõđjid kriʹlcc- da ǩiõtt-tuâjjrääidain

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmeemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj veeʹrj

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv âlddan – čuäjtõõzzi iʹlmmtummuš di vuässõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij ååʹn äävai

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse juätk – OKM čõnnââtt kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm Dihtosis-teäggtõõzz puuttmõʹšše: sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõʹtte vääžnai haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuš lij årstam

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs nuäjjââtt väʹlddminister Marin peälla säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ peäʹlest