Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Sääʹmteʹǧǧ da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel raavee sääʹmaaʹššid kuõskki õhttsažtuâj

Sääʹmteʹǧǧ kaaunõõđi riikksuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjivuiʹm Heʹlssnest

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso õõmtââšš mõõntõõllâmnääʹl piõggviõkkstroiʹttli raajjmõõžžâst piõllʼji õhttvuõʹtte

Tâʹvvsääʹmǩiõll siõm puõllšest, aanarsääʹmǩiõll skammpoodd seuʹŋŋõõžžâst  da nuõrttsääʹmǩiõll täʹlvvpuõllšest – sääʹmǩiõl neäʹttel ääv mättčiâss puäʹtte âʹpet!  

Sääʹmteʹǧǧvaali jiõnilaʹsǩǩummuš älggam – vuõssmõõzz veeʹrjteʹmes puäđõõzz tueʹlää čiâss 10