Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzzi vuõssmõs ođđ karttõskaart lie valmštõõvvâm

Taarrjânnam, Ruõccjânnam da Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ reäʹšše õhttsaž ǩiõllseminaar tuulkid, jåårǥlõʹttjid da jeeʹres ǩiõlltuâjjlaid

Mainnsid ruõkkât, ǩiiʹrjid da ǩiõllharjjtõõzzid digiprograʹmme – mättmateriaal ǩieʹsstuâjjla hooddâst!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs valmštââll tuåim põõššjen piijjmõõžž

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis -sääʹmškooulkõʹllʼjummuž juâtkkhaʹŋǩǩõʹsse

Sääʹmteʹǧǧ jueʹjji stipeeʹndid – nuõrttsääʹmǩiõl pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst ǩeeʹrjteei liâ samai määŋgas

Sääʹmtegga teäggtõs alggmeerai ǩiõli eeʹjj vääras

Tiõrv pueʹttmest saǥstõõllâd sääʹm-maatkčem taarbin da ooudâsviikkmest Aanra

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso da Heli Huovinen Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen – čeäʹppvuõđpeeiʹvi programm õlmstõttum

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan – võl ǩiõrggân iʹlmmtõõttâd mättʼtõʹsse

Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjet sääʹmǩiõlid Sääʹmteeʹǧǧ aalǥtõõzzâst

Saaʹmi jiõččsooʹrmi cõõggõõttma jäänab tuâjjneävvaid – poliittlaž täätt, tieʹttemvuõđ da silttummuž taarbšet lââʹzz

Ministeria da Mättʼtõshalltõs siâzztâʹlle škooulid vuõʹtte väʹldded säʹmmlai meersažpeeiʹv

ÕM:i ooumažvuõiggâdvuõttkomitea: ÂVV tuʹmmstõõǥǥ eeʹjj 2015 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõõǥǥâst neeuʹrte ooumažvuõiggâdvuõđid

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ouddčiõlǥtõshaʹŋǩǩõõzz plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv projeʹktt-tuejjla tuej

Sääʹmteʹǧǧ juäʹtǩǩ ooccâmääiʹj vaʹstteei ouddpeâmmohjjeei mieʹrräiggsaž tuõjju

Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz nettseeid ävvne – mättʼtõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij älggam

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv 2019 riâššât Sajoozzâst Karigasnjaarǥ škooul siiʹsǩäimmvaiggâdvuõđi diõtt

Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹǩǩ 2019!

Sääʹmǩiõli oouʹdeemtuõjju lââʹssteäggtõs, Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi teäggtõõzz še raʹvvje eeǥǥas 2019

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž tuärjjan õnnum kuullmõõžži pirr

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj mättʼtõõttji da tuejjlai väʹlddkååddlaž kaartʼtõs

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj

NEKK – Noveʹllnorldõk 2 – ǩeeʹrj õlmmeempodd Čeʹvetjääuʹr škooul juhll-lõõnjâst 31.10.2018 čiâss 12.00

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ såbbra heelǥeed lääʹǩǩhäämstõõzz ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018.

KÅʹLLǨIÕLL – Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllciist jueʹjjet čâhčča 2018

Iinnteʹmes Inn-festivaal Iinnteʹmes Inn-festivaal kaartat kuvddleeji tuõivvjid – vaʹstted kõjldõʹsse

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tiuddeei ooccmõš vuõiggâdvuõttministeria sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § nuäjja mahssum veäʹǩǩtõõzzid

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Leäk-a persteʹmmen ǩieʹsstuejast Sääʹmteeʹǧǧest škooultõs- da mättmateriaalkonttrest?

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹddest da parlamentaarlaž seuʹrrjemjooukâst

Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš