Saǥstõõllâmpodd säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr 17.12.

Saǥstõõllâmpodd säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr Sajoozz auditoriost, Aanrest vuõssaarǥ 17.12.2018 čiâss 1730–1830. Pääiʹǩ âʹlnn saǥstõõllâmpooddâst lie riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja riikkpiisar Paula Lehtomäki da vuõiggâdvuõttministeria jååʹđteei Johanna Suurpää. Saǥstõõllâmpoodd tuʹlǩǩee lääʹdd – sääʹmǩiõl – lääʹdd da tõn vuäitt seuʹrrjed še stream pääiʹǩ addrõõzzâst sogku.fi/live. Pueʹtted tiõrvân!   Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi -kuulemisraportti Lisätietoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin […]

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar (4/2018) äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (4/2018) Sajoozzâst Aanrest 18.12.2018 čiâss 10. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi! Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi! Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv! Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2019 Karigasnjaarǥ ođđ Njálla haallâst

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2019 jäʹrjstet Karigasnjaarǥ ođđ Njálla-määngtuåimhaallâst da škooul pirrõõzzâst njuhččmannu 10.-11. peeiʹvi. Šõddmõõžž väʹlddkååddlaž teeʹmmen lij teaʹtter da sääʹm teeʹmmen “Mušttlummuž määŋg hääm/Kertomisen monet muodot”. Šõddmõõžž õhttvuõʹtte  jäʹrjstet še âʹlddmättʼtõspeiʹvv mättʼtõõttjid, kookk loʹǩǩe sääʹmǩiõlid dommvuud kooddi oouǥpeäʹlnn. Väʹlddkååddlaž teeʹm vuäʹppõõzz käunnʼje https://nuorikulttuuri.fi/ -seeidain. Sääʹm teeʹmm vuäitt leeʹd õm. juõigg, livđđ, leuʹdd, mainnâz mušttlummuš leʹbe […]

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Aanra mââibaarǥ 4.12.     

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Aanrest mââibaarǥ 4.12. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuäivat Aanar vuuʹd säʹmmlaid tiõrv pueʹttmen vaalpoodd  viiđad saǥstõõllâmpoʹdde! Poodd riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst mââibaarǥ 4.12. č. 18-20. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž […]

Alfabeʹttvideo aanarsääʹmǩiõʹlle lij vaalmâš

Aanarsääʹmǩiõl alfabeeʹttid vuäʹpsteei video lij valmštõõvvâm. Videost lie mieʹldd Sáárákáisá da Siiri, suäna oʹcce da käuʹnne aanarsääʹmǩiõl alfabeeʹttid. Juõʹǩǩ bukvast cieʹlǩet õuddmiârkksääʹnn.  Video lij puuʹtʼtam Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Video lij pukid määustää ǩiõččâmnalla. Tän videost lie mieʹldd Sáárákáisá Seurujärvi da Siiri Angeli. Video ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lie raajjam Henna Lehtola da Neeta Jääskö. Video lij sniimmâm […]

Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž tuärjjan õnnum kuullmõõžži pirr

Lääʹdd halltõs lij Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst alttääm sääʹmaaʹššid ǩiõttʼtõõlli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž kålggmannust 2017. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩii vuõlttõs-saǥstõõllmest, koon tõt čõõđti tiuddsåbbreʹstes 9.2.2018, što proseeʹss pirr jäʹrjsteʹčeš säʹmmlai kuullmõõžžid nuʹtt sääʹmvuuʹdest ko še tõn åålǥpeäʹlnn. Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort kuullmõõžži pirr 26.11.2018. – Raportt ǩeäss õʹhtte kuullmõõžžin ouʹdde puättam anonymisõsttum jurddjid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr. […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš. Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.2019–29.6.2019. Tuâjaid tiuddeet 1.1.2019 ääʹljeeʹl, […]

Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj mättʼtõõttji da tuejjlai väʹlddkååddlaž kaartʼtõs

Poske (Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs) sääʹmjuâǥǥtõs čõõđat kõjldõõzz õhttsažtuâjast Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille (Piârkõõskõstuåimmjem-mall Sääʹmjânnma – integrõsttum mäŋggtuåimmjeei kääzzkõõzz piârrjid) —haʹŋǩǩõõzzin (2017—2018). Pueʹtti mäddkåʹdd da soti-oođõõzzi mieʹldd lij vääžnai seʹlvted veiddsânji sääʹmǩiõllsaž sotisueʹrj siltteeʹji ämmatčeäʹppõõzz da ǩiõlsilttõõzz di sâjjdõõttmõõžž väʹlddkååʹddlanji. Mäddkåʹddoođõõzz mieʹldd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pueʹrab koordinâsttmõš da siltteeʹji kaartʼtõs lij õhtt čooudkõõččmõõžžin sääʹmǩiõllsaž […]

Juuʹlevsääʹmǩiõl da ǩiʹlddsääʹmǩiõl ooudeejaid Kåʹllǩiõll -ǩiõllcistt

Karin Tuolja Ruõcc Jokkmookkâst da Jekaterina Mechkina Ruõššjânnam Muurmnest vuäǯǯa tâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist eeʹjjest 2018. Gollegiella – Tâʹvvjânnamlaž sääʹm ǩiõllcistt jueʹjjet Karin Tuoljaaʹje Taar, Ruõcc da Lääʹddjânnam sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥtuõʹll’jeeʹji såbbar õhttvuõđâst Oslost 26.11. da Jekaterina Mechkinaaʹje Muurmnest 29.11. Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaikkted sääʹmǩiõl staanummša, ooudâsviikkmõʹšše da seillmõʹšše Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da […]

Võl lij äiʹǧǧ ooccâd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškoouʹlid sääʹmteemlaž škooulkõʹllʼjummšid. Ooccâp ååʹn älššas pâʹjjel 18-âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 čõõđteei kõʹllʼjummšid. Ooccâmäiʹǧǧ lij jååʹttmen võl tän neäʹttel. Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji ââʹnned kõʹllʼjummuž sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulin. Čiâss juâkkââtt teâttvuässõʹsse di tuåimlaž tuejjõõzzi tuejjummša õõutsââʹjest nuõrivuiʹm. Kõʹllʼjummši mieʹrren lij liâvvted teâđ säʹmmlai […]

Sääʹmteʹǧǧ oocc sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Tuejj älgg 1.1.2019 da peštt 31.12.2020 räjja. Tuejj lij vueʹssäiggsaž (50 %). Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi puärrsid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tuåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteei da haʹŋǩǩõõzz neʹttkääzzkõõzzi  puuʹtʼteeʹjin. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da raportâʹsttem. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kookk da poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla tuâjaid

Kokk/Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩe põrggijiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da ämmatčeäʹppvuõđlaž di šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei kookk mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 17.12.2018 – 20.12.2019 räjja. Määŋgpeällsaž tuâjaid kollʼje peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, […]

Äävai podd sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest

Sääʹmteʹǧǧ reäšš õõutsââʹjest Kulttuuria kaikille (Kulttuur pukid) -kääzzkõõzzin ođđ sääʹmǩeerjlažvuõđ čiõlǥtõõzz “Čálli giehta ollá guhkás” čuäʹjtempoodd Sajoozzâst 27.11.2018 č. 13-16. Pooddâst puuʹtet ouʹdde ođđ sääʹmǩeerjlažvuõttčiõlǥtõõzz da saaǥǥstõõlat sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest. Pooddâst čiõlǥtõõzz  poʹhtte ouʹdde Kulttuuria kaikille -kääzzkõõzz tuåimmjååʹđteei Rita Paqvalén da haʹŋǩǩõskoordinaattor Helga West. Podd lij äävai pukid. Čiõlǥtõõzz sääʹmǩeerjlažvuõttsueʹrj vueʹjjest lij raajjam ǩeerjlažvuõtt-tuʹtǩǩeei da jåårǥlõʹtti Johanna […]

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš

Pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaal ââʹnet čõhččmannust 2019. Jiõnstemvuõiggâdvuõđla lie puk säʹmmla, kook lie  pijjum ǩeeʹrj ool sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrǩǩad eeʹjj 2019 vaal-loǥstõʹǩǩe kuulli säʹmmlaid, koin lij leämmaž jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2015. Pukin jeärrsin âlgg ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe mââimõõzzâst tän jooʹtti eeʹjj loopp räjja mõõneeʹst. Vaal-loǥstõʹǩǩe vuäitt ooʒʒõõttâd sääʹmteeʹǧǧ lääʹjj 3 § 1 momeeʹnt 1,2 da 3 […]

Dihtosis-haʹŋǩǩõs ååcc škooulkõʹllʼjeeʹjid ǩeâđđa aaʹlji škooulkõʹllʼjummšid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškooulid sääʹmteeʹmmsaž škooulkõʹllʼjummšid. Ååʹn mij veʹt ooccâp älššas pâʹjjel 18-âkksaž sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 poodd čõõđteei kõʹllʼjummšid. Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji ââʹnned kõʹllʼjummuž sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulâst. Kõʹllʼjummuš âânn seʹst čiõʹlǧǧõõzz leʹbe čuäjtõõzz sääʹmkulttuur pirr di tuåimlaž tuâjjpaaʹjid. Tuâjjpaaʹji mieʹrren lij liâvted teâđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr […]

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Uccjoʹǩǩe vuõssaarǥ 5.11.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Uccjooǥǥ kåʹddpõõrtâst vuõssaarǥ 5.11. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâžžât vuäittmõõž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâžžât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž  mieʹldd nuʹt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 31.8.2019 räjja.  Plaaneei vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, čõõđtummšest da raportâsttmest. Haʹŋǩǩõõzz poodd lij mieʹrr puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst. Tuâj šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tuåimmjempirrõõzz tobddmõš da […]

Sääʹmteʹǧǧ ooʒʒ tuâjjla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧest lij äʹlǧǧmen sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd lij mieʹrren puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst, mâʹte siõrrsuåvldõõzz da liâdǥlaž jiõnnǩeeʹrj. Tän mieʹldd põõrǥât tuärjjeed ouddpeâmmjuâǥǥtõõzzid da piârrjid sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur seʹrddmest da nâânummšest, di čõõđted sääʹmpäärnai õõut-täässʼsaž vuõiggâdvuõđ naaudšed modeern […]

Alfabeʹttvideo nuõrttsäämas lij vaalmâš

Nuõrttsääʹmǩiõl alfabeeʹttid vuäʹpsteei video lij valmštõõvvâm. Videost lie mieʹldd Tiina da Elli-Dåʹmnn, suäna oʹcce da käuʹnne nuõrttsääʹmǩiõl alfabeeʹttid. Juõʹǩǩ bukvast cieʹlǩet õuddmiârkksääʹnn.  Video lij puuʹtʼtam Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr.  Video lij pukid määustää ǩiõččâmnalla. Tän videost lie mieʹldd Tiina Sanila-Aikio da Elli-Dåʹmnn Aikio. Video ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lie raajjâm Tiina Sanila-Aikio da Anna Katariina Feodoroff. Video lij […]

NEKK – Noveʹllnorldõk 2 – ǩeeʹrj õlmmeempodd Čeʹvetjääuʹr škooul juhll-lõõnjâst 31.10.2018 čiâss 12.00

Sääʹmteʹǧǧ lij čõõđtam Niilo Aikion ǩeeʹrjtem da Marketta Nilsen kartteem novelnorldõõǥǥ  nuuʹbb vueʹzz tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlin. Tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj iʹlmstõʹvve  juʹn mõõnni ǩiiđ ääiʹj. Ââʹnnep nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj õlmmeemjuuhl Čeʹvetjääuʹr škooul juhll-lõõnjâst seärad 31.10.2018 čiâss 12.00. Puk ǩeäin miõll ǩeäss tän ǩerjja, lie tiõrvpuättam õlmmeempoʹdde. Ǩeʹrjjrääid nuuʹbb vueʹzz noveeʹll lie juâtkalm vuõssmõs vueʹzz mainnsid […]

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Karesâvvna vuõssaarǥ 8.10.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Karesâvvan ceessnest vuõssaarǥ 8.10. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. – Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt. Heʹlssen da Vuâčč saǥstõõllâmpoodd lie čuäʹjtam tõn, što näkam pannveerǥlaž saǥstõõllâmpooddid lij […]

Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2019

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria  mom. 29.80.52 (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2019   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2018 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar. Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest inker-anni.sara(at)samediggi.fi. Ooccâmblaaŋk liâ priʹnttjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted […]

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse 5.10.

Sääʹmǩiõllsa auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lie occanj da sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr haaʹlad tuärjjeed da älšmâʹtted sääʹm jåårǥlõʹttjid čõõđted auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz. Auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs vuäitt leeʹd väʹǯǯel valmštõõttâmtaa da valmštõõttâm tuärjjan Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv, koon mieʹrren lij tobdstâʹtted auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse. Valmštõõttâmpeiʹvv lij vuõss-sââʹjest tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttjid, leša valmštõõttâmpeivva vuäiʹtte pueʹtted še jeärraz, ǩeäi miõll ǩeäss tuʹtǩǩõõzz da […]

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst: Määŋgǩiõllsaž päärna õuddpeâmm. Tiõrv pueʹttem Sääʹm ǩiõllvuäpstõõǥǥ kuälmad Facebook-livevuõlttõʹsse 27.9.2018 čiâss 18-20. Vuõlttõspäiʹǩǩen Sajos, Aanar. Livestriimjummuš Sääʹm ǩiõllvuäpstõk-seeidai pääiʹǩ. Vuõlttõõzzâst kaaunõõttveʹted ǩiõlltuʹtǩǩeeʹjivuiʹm da sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjivuiʹm. Niina Siltala da Pirjo Lotvonen lie jeäʹǩǩää aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjen da tuejjeeʹjen. Merja Pieski pohtt […]

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest, äiʹǧǧmeäʹr

Seminaar täävtõssân lij, što sääʹmnuõr peäʹsse jueʹǩǩed siʹjjid õuʹdde puättam aaʹššid da jurddjeez seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripoliittlaž luʹvddkåʹdd lij alttääm saǥstõõllmõõžž ääʹšš pirr da mieʹrren lij veeideed saǥstõõllmõõžž pirr sääʹmjânnam.  Lij pueʹrr kaggâd ääʹšš kueʹsttma, ko tõn diõtt jiânttõõvât čuuʹt täujja.  Seminaar pârgg uʹvdded tuâjjneävvaid seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõʹšše da […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ såbbra heelǥeed lääʹǩǩhäämstõõzz ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii čuäʹjted Sääʹmteeʹǧǧ såbbra, što tõt heelǥeʹče halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩeäčč, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam vueʹǩǩsânji. – Sääʹmteʹǧǧ ǩiõčči 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllmõõžžâst 30.8., što kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš ij leämmaž ko teeknlaž kuullâmpodd ij-ka kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš teâuddam sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf jurddi tuõtt saǥstõõllmõõžžâst, särnn Sääʹmteeʹǧǧ […]

Tiõrvpueʹttem digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja 5.-7.10.2018 Aanra!

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet nuõri ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmõõžžâst da miõl pueʹrrvââjjmõõžžâst sääʹmnuõri seʹst. Tuâjjpääʹjj lij jurddum sääʹm nuõrid Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst. Vuässõõtti vuäiʹtte leeʹd 16 ‒ 30 -âkksa. Tuâjjpääʹj riâššât Sajoozzâst, Aanrest. Tuejjummuš älgg piâtnâc 5.10. jeäʹǩǩää da peštt pâʹsspeeiʹv jeäʹǩǩespeeiʹv räjja. Riâšši mähss mäʹtǩǩ- da instemkuulid di porrmõõžžid. Mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka […]

Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp õõutveäkka vueʹjjid peälšted da ooudeed ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž. Äiʹǧǧ: sueʹvet 22.9.2018 čiâss 9.30-15.30 Päiʹǩǩ: Oulu väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Kaarlenväylä 3, Mäddkåʹddnorldõklõnnj (3. ǩeârdd) Äiʹǧǧtaullhäämas: 9.15-9.30        Tueʹleskååʹff 9.30-11.00      […]

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest

Halltõs lij tuʹmmääm täʹbbe såbbreʹstes seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnnemnalla mâʹŋŋlest ko ääiʹjben lij iʹlmmtum. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest.  Halltõs tuʹmmii seʹrdded sååbbarääiʹj, ko Sääʹmteeʹǧǧ såbbra ǩiõttʼtõõllâmnalla puõʹtti halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest ij leäkku veâl loopplaž häämstes.

Lääʹddjânnam škooulid teâtt säʹmmlai pirr

Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz. Haʹŋǩǩõõzzin tuejjeet sääʹmkulttuur škooulin tobddsen. Säʹmmla õhttu-i alggmeer Euroop unioonâst, leša Lääʹddjânnam škooulin säʹmmlai pirr mättʼtet čuuʹt occanj da määŋg vuâra mättǩiiʹrjin teâtt lij occanj da vuämmnam. Täʹbbe juʹn pâʹjjel 70 % sääʹmnuõrin da –päärnain jeälste säʹmmlai dommvuuʹd oolǥpeäʹlnn, koʹst sij vuäiʹtte teâđ […]

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs reäšš kålggmannu 5. peeiʹv seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmeem da -viõkkvääʹld pirr di sääʹm nuõrid jurddum digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹj kålggmannu 5.-7. peeiʹv õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm Aanrest. Seminaari sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest 5.10.2018 Seminaarâst smiõttât, mõõn nalla staanâd sääʹmpäärnaid da -nuõrid staanlaž šõddâmpirrõs, mii lij  seksuaalʼlaž heâmmummuš da viõkkväʹldd, mâid vueiʹtet tuejjeed tõn cõggma […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuâjj-joukk lij ǩieʹssmannust 2018 õlmstâttam eʹtǩǩõõzzâs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen, koon vuâđald valmštõllum halltõõzz eʹtǩǩõshäämas lij veiddsânji leämmaž ciâlklmid uʹvddemnalla sueiʹnnmannust 2018. Eʹtǩǩõs lij siiskõõzzâs peäʹlest määŋgai paaiʹǩi kompromiss, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ leäkku veâl ouddam loopplaž sääʹnes eʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst. Eʹtǩǩõshäämas lij ǩiõttʼtõllum Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst da äʹšštobddiluʹvddkooʹddin, da tõn pirr ââʹnet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmid vuõiggâdvuõttministeriain. […]

Sääʹmvuuʹd škooul vuäǯǯa sǩiâŋkkân sääʹm – lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid

Sääʹm dommvuuʹd škooul vuäǯǯa škoouleeʹjj äʹlǧǧempoodd jõnn paʹǩeeʹtt sääʹm- da lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid,  Paʹǩeeʹtt seʹst lie lååi jeeʹresnallšem sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjjed da kääuʹc jeeʹresnallšem lääʹddǩiõllsaž ǩeʹrjjed. Jueʹǩǩ paʹǩeʹtt seʹst lie õhttsiʹžže 50 ǩeʹrjjed, kooi mäinnan lij nââneed jeärben  3.- ja 4. -klassniiʹǩǩi lookkâmsilttõõzz da -staarjõõzz.  Sǩiâŋkk-ǩiiʹrjid teäggad Lääʹddjânnam kultturfoond Lukuklaani-haʹŋǩǩõs, koin Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mäʹttmateriaalkoontâr lij õhttsažtuejast, […]

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ äigga 24.9.2018 – 7.6.2019. Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõ´šše kuulli aa´ššid, jeä´rben valmštõõllâd kuåivâslää´jj da biodiversite´ttsuåppmõõžž tiu´ddepiijjmõ´šše kuulli tuâjaid. Šiõttõsvuâđđli´žžen ââ´ntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoou´l’jummuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj o´nnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs ve´ǩǩe suåppi õllškooultu´tǩǩõs, pirrõsaa´šši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš […]

Tuâjjpääʹjj: Säʹmmlai lääʹmesoummi kääzzkõõzz 5.9.2018

Äiʹǧǧ: seärad 5.9.2018 čiâss 9-16.00 Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar (vueiʹttemvuõtt ougglõsõhttvuõʹtte) Täävtõs: Šõddmõõžž mieʹrren lij saǥstõõllâd lämmsažkääzzkõõzzi pirr sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest. Šõddmõš jåttat THL Vammaispalvelujen käsikirjaan puõʹtti sääʹm lämmsi kääzzkõõzzid kuõskki aunstõõzz raajjâmtuâj. Iʹlmmtõõttmõš: 24.8.2018 mõõneeʹst pia.ruotsala@samediggi.fi. Peäggat iʹlmmtõõttmen vueiʹtlvaž spesiaaldieʹttporrmõššâd da jos haaʹlääk vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin. Programm Vuâmmaž! Muttâz vuäiʹtte pueʹtted prograʹmme. Saaǥǥjååʹđteeʹjen tueʹlespeeiʹv Pia […]

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet 10.11.2018

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet sueʹvet 10.11.2018 čiâss 9.00–17.00. Iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij älggam 1.8. da poott 31.8.2018 čiâss 16.15. Iʹlmmtõõttâd vuäitak tän liiŋk pääiʹǩ 1.8. ääʹljeeʹl: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/tutkintoon_osallistuminen Tuʹtǩǩõõzz jåårǥlâʹttemtuâjai vueʹlǧǧemǩiõl lie dommjânnmallaš ǩiõl (lääʹdd, ruõcc da aanar-, nuõrtt-, leʹbe tâʹvvsääʹmm) da veeʹres ǩiõl. Koon ǩiõʹlle jåårǥlââʹttet meäʹrrââtt 31.8.2018 mõõneeʹst puättam iʹlmmtõõttmõõžži mieʹldd. Tuʹtǩǩõspooddid vueiʹtet ââʹnned Heʹlssnest, […]

Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

ÕM peäggtem alggmeerai peiʹvv lij påʹrǧǧmannu 9. peiʹvv. Peiʹvv lij õhtt sääʹmliippkaggâmpeeiʹvin, kook lie eeʹjjest kuâtmlo. Eeʹjjest 2018 teeʹmmen lij alggmeerai siirdčõõttmõš da liikkeemvuõtt (Indigenous peoples’ migration and movement). Looǥǥ lââʹzz peeiʹv pirr: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/kansainvalinen-maailman-alkuperaiskansojen-paiva Teeʹmmpeeiʹv neʹttseeid (eŋglõsǩiõʹlle): http://www.un.org/en/events/indigenousday/index.shtml

Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen ouddnam luʹvddkooʹddi ǩiõttʼtõõllâmnalla

Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen lij ååʹn Sääʹmteeʹǧǧ luʹvddkooʹddi ǩiõttʼtõõllâmnalla. Ceäʹlǩǩemäiʹǧǧ puuđi sueiʹnnmannu looppâst da noori nuʹtt 50 ceâlklmed veʹrǧǧniiʹǩǩin, õutstõõzzin di oʹdinakai oummin. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll lääʹǩǩhämmaz såbbreʹstes čõhččmannu 14. peeiʹv. Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen šõõddi ceäʹlǩǩemnalla ǩieʹssmannust da mieʹrräiʹǧǧ ceâlklmid leäi sueiʹnnmannu 27. peeiʹv. Mieʹrräigga mõõneeʹst ceâlkalm puõʹtte nuʹtt 50 jeeʹres tuåimmjest. – Leäm toođvaž uvddum […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018. Vuäitak vuõltteed kõõččmõõžžid addrõʹsse terhi.harju(at)samediggi.fi.     Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla: aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.5.–31.7.2018 nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.8.–31.10.2018 tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.10.–31.12.2018 juuʹlevsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 13.8 –31.12.2018 saujjsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 20.8 –31.12.2018   Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja www.giella.org

GOLLEGIELLA – Tâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2018

GOLLEGIELLA – Tâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet kääucad vuâra čâhčča 2018 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥtuõʹll’jeeji vueiʹnnlõõttmõõžžâst Oslost skamm-mannust. Cistt uuʹdet õõutoummid leʹbe õhttsažkooʹddid Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest leʹbe Ruõššjânnmest sääʹmǩiõl ooudâsviikkmõõžžâst. Ciist liâ alttääm sääʹmaaʹššin Taarâst, Ruõccâst da Lääʹddjânnmest vaʹstteei ministeer da täi jânnmi sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥtuõʹll’jeei. Ciist juõʹǩǩeš vuõssmõs vuâra eeʹjjest 2004 da tõt jueʹjjet […]

Iinnteʹmes Inn-festivaal Iinnteʹmes Inn-festivaal kaartat kuvddleeji tuõivvjid – vaʹstted kõjldõʹsse

Iinnteʹmes Inn-festivaal teâudd tän čõõuč 15 eeʹǩǩed. Tän cisttân haaʹleep kuullâd, mõõn vääžnai šõddmõš festivaal lij festivaaljåʹttjid da mâiʹd sij festivaalin puõʹttivuõđâst vueʹrdde. Kõjldõs veäʹǩǩat miʹjjid õhttsiʹžže festivaaljåʹttjin raajjâd mij šõddmõõžžâst võl vuâkksab obbvuõđ. Kõjldõʹsse vaʹsttummuš väldd muäʹdd minuutt. Vasttõsäiʹǧǧ peštt mââibaʹrǧǧe 31.7. räjja. Puk, ǩeäk lie kuâđđam õhttvuõđteâđaid vuârbbmõʹšše, vuässâʹtte ooudâspaʹǩaat vuäʹrbbmõʹšše. Paʹǩat âânn […]

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 2.7.-3.8.

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 2.7.- 3.8.2018 kõõskâst. Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ ǩieʹzz pukid!

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.10.2018 da peštt 15.2.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât škooulkõʹllʼjummši vääras materiaalid, kõʹllʼjet škooulin di lanseerâʹstted saaʹmi meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij koordinâʹstted, måkam teâđ saaʹmi pirr õõlǥči škooulin mainsted leʹbe peäggted, õhttsažtuâjjan vuäʹpstemjooukin, nuõripiisrin da Nuõrten Akatemiain. Tuâj šiõǥǥ oʹnnstummuž veäʹǩǩat ââʹnteei škoouʹlʼjummuš, sääʹmkulttuur tobddmõš, ǩiõččlâsttmõš […]

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.9.2018 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmest da raportâsttmõõžžâst. Tuõjju kooll kaartʼted sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur taarb da ânnʼjõž riâššjeeʹjid, ooudeed tuåimmjummuž plaanum årra di säʹtted tõn põõšši tuåimmjummšen. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz Tââʹvmõs Lappi Leaderist. Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, haʹrjjnummuš projeʹktt-tuõjju da raportâsttmõʹšše, šiõǥǥ teeknlaž tääid di […]

Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttân, što ooccamnalla lij mieʹrräiggaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâjj

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti ouddtuâjjan lij tuåimmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâjj älgg 3.9.2018 da poott 28.6.2019. Šiõttõsvuâđđliʹžžân lij veeʹrj ooudldem škoouʹlʼjumuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudad ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ  sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõđtobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšemvuõđlaž tuâjai da täällvaaldšem tobddmõš ǩiõččât ouddõssân. Päʹlǩǩmõš meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâšldõõǥǥ õõlǥtemtääʹzz IV/IV-II […]

Tiuddeei ooccmõš vuõiggâdvuõttministeria sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § nuäjja mahssum veäʹǩǩtõõzzid

Vuõiggâdvuõttministeria lij iʹlmmtam ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum  veäʹǩǩtõõzzid. Veäʹǩǩtõõzzi vääras lie tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttsiʹžže 120 000 euʹrred. Vuõiggâdvuõttministeria lij miõttâm 16.3.2018 puuttâm ooccâmääiʹjest veäʹǩǩtõõzzid 70 000 eeuʹr ooudâst. Tän tiuddeei ooccmõõžžâst vueiʹtet miõttâd veäʹǩǩtõõzzid 50 000 eeuʹr õõudâst. Veäʹǩǩtõõzz vueiʹtet miõttâd säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privat […]

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkååʹdd eʹtǩǩõshämmaz pirr teâđte Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkåʹdd teâđti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen eʹtǩǩuum hämmaz pirr Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da tuâjjlažkådda tiuddsåbbar ooudpeäʹlnn õnnum teâđtempooddâst. Eʹtǩǩõshämmaz vuõlttee täʹbbe ceäʹlǩǩemnalla. Täävtõssân lij, što Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll muuttâseʹtǩǩõõzz påʹrǧǧmannu ääiʹj. – Kõrr saǥstõõllmõõžž lie tuâǥǥpeäʹlnn da tuåimmkååʹddest leäʹp õsttâm ååʹn maksiim. Ååʹn Sääʹmteʹǧǧ âlgg ärvstõõllâd õõutveäkka sääʹmõhttsažkooʹddin, lij-a eʹtǩǩõs priimmâm nalla, õʹhtteǩeäss Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Ceäʹlǩǩemääiʹj mâŋŋa […]

Oulu universitetta teäggtõs sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi Oulu universitetta 750 000 euro haʹŋǩǩõsteäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse. Haʹŋǩǩõsooccjen leäi Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt da õhttsažtuejjkueiʹmmen pedagoogtiõđi tiõđkåʹdd, Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs da Sääʹmteʹǧǧ. – Haʹŋǩǩõsteäggtõs lij samai rämmai oođâs, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Vääʹnn sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij leämmaž kuuʹǩǩ teâđast da tuejjliistâst pâʹjjen. Uʹčteeʹlvueʹjj pueʹrummuš peäggtet Sääʹmteeʹǧǧ vaalpoodd  tuåimmjemprograammâst še. Sääʹmteʹǧǧ […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc tuåimmpäiʹǩǩ huõllʼjeei

Sääʹmteʹǧǧ ååcc TUÅIMMPÄIʹǨǨ HUÕLLʼJEEI Mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju 30.7.2018 – 31.5.2019. Sajoozz tuåimmpäiʹǩǩhuõllʼjeei tuâjaid koʹlle vahttmäästar tuâj, äʹššneǩ-kääzzkõs, såbbri da šõddmõõžži riâššmõʹšše kuulli tuâj di taarb mieʹldd paaiʹǩi čiistân âânnmõš. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩte riʹjttjeei tuâjast haʹrjjnummuš sueʹrj tuâjain, jiõččaltteemvuõtt da soojjlõsvuõtt di pueʹrr vuârrvaaiktem- […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt puuđi vueʹssmannu looppâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuž leäʹt tän räjja teäggtam Interreg-projeʹktt-teäggtummšin. Sääʹmteeʹǧǧ lie kaunnâm kõskkpoddsaž räʹtǩǩummuž tâʹvvjânnamlaž õhttsažtuâj teäggtummša. Sääʹm Ǩiõllkaʹddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccab ekonoomlaž da tuâjjlažkåʹddresuuʹrsin tän eeʹjj loopp räjja. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ij pââʹst tuõʹlljed tuåimmjummšid seämma tääʹzzest ko Interreg-projeeʹkt pââʹjest. Tät kuõskat jeäʹrben ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad […]

Lappi mäddkåʹddoođõs – Kõõjjõs kääzzkõõzzi ââʹnnem da puõʹttiääiʹj kääzzkâʹsttemtaarbi pirr

Kõõjjõõzz mieʹrren lij noorrâd teâđ Lappi mäddkååʹdd jeälsteeʹjin ǩiõččlâsttmõõžži pirr sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, kääzzkâʹsttemtaarbin da vuârddmõõžžin mäddkååʹdd kääzzkâʹsttemlåppõõzz raajjâm diõtt. Teâđaid ǩiõttʼtõõlât peittsest da kõõjjõʹsse vaʹstteet nõõmteʹmen, nuʹtt što vaʹstteei persoon ij puäʹđ õlmmsa. Kõõjjõõzzâst lie 10 kõõččmõššâd da tõõzz vaʹsttummuš veekk nuʹtt 15 minuuttâd. Puåđõõzzi pirr mušttlep eeʹjj 2018 äiʹǧǧen. Späʹssbõõššâp čuuʹt juʹn ooudǩiõʹtte […]

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii reʹttev sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ juõʹjji škoouli ǩiđđprääʹznǩin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid, kook liâ spraavdõõttâm puârast sääʹmǩiõl mättjummšid. Stipeeʹndid uʹvddeš kuuđ sääʹmǩiõl teeʹst pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzzâst čõõđtam mättʼtõõttja, nenjmlo vuâđđmättʼtõõzz čõõđtam škooulnekka da kääuʹc Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst valmštõõvvâm mättʼtõõttja.   Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu škoouli mieʹldd peäggtum pueʹtti nuõr:   Pâʹjjmättʼtõõđi: Âʹvvel lookkjiškooul: Iina Kyrö (aanrõšǩiõll), Janita Känsälä (tâʹvvsääʹmǩiõll), Sara Keränen (tâʹvvsääʹmǩiõll) Ounasvaara lookkjiškooul, […]

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkådda eʹtǩǩeet juâtkkääiʹj

Vuõiggâdvuõttministeria nõõmtam sääʹmteʹǧǧlääʹjjtuåimmkååʹdd tuåimmpââʹjj puuđi njuhččmannu looppâst. Vuõiggâdvuõttministeria lij kuuitâǥ saǥstõõllmõõžž puåđõssân tuʹmmjam eʹtǩǩeed tuåimmkååʹdd tuåimmpââʹj kuuʹǩǩummuž påʹrǧǧmannu 2018 loopp räjja. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio eʹtǩǩad vaʹstteei ääʹšš Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse. Lââʹssteâđaid oudd: Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio, 050 3001 780 Vuõiggâdvuõttministeria Johanna Suurpää, 050 5209 320

Suåvâdvuõttproseeʹss saǥstõõllâmpooddi äiʹǧǧtaull

Riikk kooll ååʹn säʹmmlai jurddjid, tuäivjid, huõlid da eʹtǩǩõõzzid suåvâdvuõttproseeʹss pirr ääʹv saǥstõõllâmpooddin Sääʹmjânnmest da šuurmõs gåårdin Lääʹddjânnmest. Tääʹiben kaaunak äiʹǧǧtaaul raavuum saǥstõõllâmpooddin. ČEʹVETJÄUʹRR mâ 8.5. čiâss 18-21, sääʹmpõrtt, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Sääʹmkulttuurfoondin. LISMA mâ 15.5. čiâss 15-18, Susanna Näkkäläjärvi põõrtâst, saǥstõõllâmpoodd riâššât õhttsažtuâjast Lisma sijddoummivuiʹm. NJEÄʹLLEM ne 16.5. čiâss 10-13, Njeäʹllem sijddpõõrtâst, saǥstõõllâmpoodd riâššât […]

Ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoukk noorõõđi da riâššõõđi

Sääʹmteʹǧǧ kååččai sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž jäʹrjsteei kooʹddid da õhttõõzzid 26.4. vuõssmõs ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoouk såbbra. Oʹhjjeemjoukk lij såbbreʹstes riâššõõttâm da mainstõõllâm ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž vaʹǯǯtõõzzi, oʹnnstummši di ääiʹjpoddsaž oouʹdeemtaarbi pirr. Oʹhjjeemjoouk saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tuåimm Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Neeta Jääskö. Oʹhjjeemjoukk vaʹlljii kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Rauni Äärelä-Vihriälä. – Såbbrest čõnnõõđim õhttsaž täävtõʹsse oouʹdeed sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž da raajjâd sääʹmpäärnai ǩiõlljeälltummša […]

Ǩieʹsskumikampanja kondoom še koolm sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeman lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Teema kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥle Lääʹddjânnmest mainstum koolm sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʼje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed še säämas. Ǩieʹsskumikampanja mušttal nuõrid, mõõn tääʹrǩes lij ââʹnned kondoom. Kampanja mušttat, što pukin õõlǥče leeʹd seämma seksuaalvuõiggâdvuõđ da vueʹlǧǧemsââʹj ââʹnned cõõggõõttmõõžž di vuäǯǯad teâđ staan cõõggõõttmõõžžâst. Sääʹmǩiõllsaž Ǩieʹsskumi lie vuäǯǯmest […]

Mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjla Sääʹm-musikk-kõõskõʹšše

Tuâjj älgg 4.6 da peštt 31.8.2018 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm. sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtttääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 755,62 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž […]

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Vuõčču 23.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Vuâčč škooulâst vuõssaarǥ 23.4.2018 čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr. Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tooimin da […]

Seuʹrre ääiʹjpoddsaž aaʹššid Sääʹmteeʹǧǧ some-kanaalin

Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž Facebook– da Twitter-seeidain piâzzak seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ ääiʹjpoddsaž šõddmõõžžid, toimmjummuž, bieʹllväʹlddmid di haʹŋǩǩõõzzid. – Sosiaalʼlaž media seeidai jurddjen lij ooudeed teâđ vuäǯǯmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ pirr. Haaʹleep puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ tooimid âʹlddlab säʹmmlai aarǥ, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio särnn. Nuʹtt še Sääʹmteeʹǧǧ ođđ neʹttseeid lie õlmstõttum da ođđ materiaal puuʹtʼtummuš seeidaid lij jååʹttmen. – Seeidaid peeiʹvtet čõõđ […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR mieʹrräiggsaž tuâj ääiǥas 1.6.2018-31.12.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmme piijjâd vaalid di toiʹmmjed vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren såbbrin. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast oʹnnstummuž veäʹǩǩat suåppi õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšmallaš tuâjai da säʹmmlaid kuõskki […]

Ǩeäss-a tuu miõll ooudeed sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj? Puäʹđ Walkers- tuõjju!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam Aseman Lapset rõ Walkers-tooim liikkeei nuõrituâj aaut (Walkers autt, leʹbe wauto) ââʹnnma čõhččmannust rosttovmännǥa 2018. Jurddjen lij ǩiõččâd, mäʹhtt liikkeei nuõrituâjj suåvči sääʹmvoudda. Autt liikkad täi neellj määnpââʹj äiʹǧǧen säʹmmlai dommvuuʹdest, mâʹte Uccjooǥǥ, Aanar, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Walkers toiʹmmjem vuâđđan lij staanlaž pääʹlǩtaa tuejjeei rääʹvesoummi nuõrid uʹvddem äiʹǧǧ. […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Koontârpiisar tuâjaid kooll jm. håiddad almmjallaš konttâr veäʹǩǩen mähsstrafiikk (Heeros), kaaupšemlaasktõõzz, nuʹtt jeeʹres veäʹǩǩteei tällõsvaaldâšm ǥo takai koontârpiisar tuâjaid. Koontârpiisar toiʹmmai taarb mieʹldd vaaldâšmpiisar sâjjsiʹžžen di håidd jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben meäʹrreem tuâjaid. Koontârpiisar toimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sajoozzâst. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj. Piisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm jieʹllemvuõʹjjid da sääʹm dommvuuʹd mäddââʹnnma kuulli aaʹššid toimmvouddses kuulli aaʹššin di tuejjeed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aainâs 31.12.2018 räjja. Teäggtõõzz ainsmâʹttem mâŋŋa tuâjj juätkkjeʹči eeʹjjest 2019. Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2019 äiʹǧǧen. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij […]

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 16.3.2018

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 16.3.2018. 16.3.2018 halltõõzz da tuâjjlažkååʹdd õõudâsviikkâm- da strategiasaǥstõõllmõš Aanrest.  

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ AAʹŠŠI OUʹDDEPUʹHTTI TUÂJ Aaʹšši ouʹddepuʹhtti väʹlddtuâjjan lij tuejjeed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuhttjen da piisren. Tuâjj älgg 2.4.2018 da poott 28.7.2018. Tuâjjla toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj […]

Ruanda snimldõõǥǥivuiʹm, saaʹnivuiʹm, suõmivuiʹm

Sääʹm päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu vuäǯǯ kueʹssen UNICEF Pueʹrr täätt päkldõõzz da čeäppneʹǩǩen še tobddum Eija Ahvo pâsslašttâm-mannust. UNICEF lij ÕM päärnaiorganisaatio, kååʹtt toiʹmmai juõʹǩǩ åʹrnn maaiʹlmest pukin ǩeähnmõs sââʹjest åårrai päärnai beäʹlest. UNICEF âânn huõl, što päärna vuõiggâdvuõđ tiõrvâsvuõʹtte, škooultõʹsse da suõjjlummša teâuddje. Ahvo tobdstõõđi UNICEF projeeʹktid jm. päärnaivuäʹpstemtoiʹmme, Päärnaid ǩeʹnnvõs škoouʹle da Nuõri One […]

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ kõʹllʼji Aanrest

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ Dov Segev-Steinberg kõʹllʼji Sääʹmteeʹǧǧest nelljdpeeiʹv 8.3.2018. SaaǥǥJååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kaaunõõđi ambassniiʹǩǩin Sajoozzâst. Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv Aanrest – Tubeʹtteei Mansikka ärvstõõllʼjen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv ââʹnet tän eeʹjj 12.4. Aanrest. Eeʹjj 2018 čeäʹppvuõđpeeiʹv teeʹmmen lij “jiõččan jiõnn” da šõddmõõžž äʹššvuʹvdden liâ musikk da tubettmõš leʹbe nuʹt ciâlkkum You Tube videoi sniimmʼmõš. – Musikk lij še jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest teeʹmmen tän eeʹjj da ǥu teeʹmmen lij jiijjâs jiõnn, šeâtt tuʹbettmõš še samai puârast miʹjjid, ceälkk Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv puuʹtʼteei, Aleksi Ahlakorpi. […]

Mainstõõllâmpodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid 26.2.2018

TEÂĐTÕS  15.2.2018   Mainstõõllâmpodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid 26.2.2018 Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst mainstõõllâmpoodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid Heʹlssnest hoteʹll Scandic Simonkenttäst vuõssaarǥ 26.2.2018 čiâss 18-20. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij priimmâm 18.12.2017 tuåimmplaan-tällõsarvvlõõzzâst eeǥǥas 2018, što halltõõzz såbbrid reäʹšše vuäittmõõžži mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuõccust, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst reäʹšše päiʹǩǩ-kååʹddest mainstõõllâpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal […]

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018 tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 29.-30.1.2018 Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm riikkveäʹǩǩtõõzz eeǥǥas 2018 õhttsiʹžže 15 000 euʹrred tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatioi tuärjjummša. Sääʹmteeʹǧǧ konttra pueʹtte 11 ooccmõššâd, koin veäʹǩǩtõõzzid oʹcceš õhttsiʹžže 77 757,96 € Kulttuurimieʹrrteäʹǧǧ 2018

Teâđ saaʹmi pirr mättʼtõʹsse – ođđ oktavuohta.com äävuum!

Oođuum oktavuohta.com  -neʹttlõstt lij äävuum. Seeid taʹrjjee teâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, kook haaʹlee teâđ säʹmmlai pirr. Seidd lij tooimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seeid âʹnne seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur sueʹrjin, sääʹmõhttsažkååʹddest da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥivuiʹm da videoivuiʹm. Ođđ oktavuohta.com -seeid lie veâl lääʹddǩiõllsa. Sääʹmǩiõllsaid seeidaid tooimtet ǩiiđ mieʹldd da seeid teâuddje ääiʹj mieʹldd. Oktavuohta.com […]

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv. – Säʹmmlai meersažpeiʹvv oudd pueʹrr vueiʹttemvuõđ tobdstõõttâd säʹmmlaid Euroop oʹdinakai alggmeeran di säʹmmlai kultturtraditioid, Mättʼtõshalltõõzz vueiʹvvjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen tuâtt. Mättʼtõshalltõõzz 4.2.2018 Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv! Säʹmmlai meersažpeeiʹv vieʹttjet täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Tõt lij ååʹn võl miâlggâd nuõrr juhllpeiʹvv, ǥu Lääʹdd kaʹlndaaʹre […]

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummuž ǩiõttʼtõõlât seminaarâst sueʹvet

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõtt komissio aalǥtem oudldõõzzid ǩiõttʼtõõlât Aanar Sajoozzâst sueʹvet 10.2. riõššum seminaarâst. Seminaarâst kuulât vaʹstteei komissioi toimmjummšest jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest. Seminaar lij pukid äävai. Ääʹv seminaar Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioi meeraikõskksaž ǩiõččlâsttmõõžž: Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõõskid ǩiõttʼtõõlli komissio aalǥtem oudldõõzz Äiʹǧǧ: 10.2.2018 Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar Striiʹmjummuš vuõiʹǧǧest: http://www.sogku.fi/live/ Moderaattoor: Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen 09.00 […]

Leäk-a persteʹmmen ǩieʹsstuejast Sääʹmteeʹǧǧest škooultõs- da mättmateriaalkonttrest?

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩad ǩeässa 2018 ǩieʹsstuâjjlaid aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõl mättmateriaaltuõjju. Vuäitt še ooccâd ǩieʹsstuõjju harjjtõõllʼjen, jõs ij leäkku õuʹddel leämmaž tuejast Sääʹmteeʹǧǧest. Harjjtõõllâm mäinnan lij, štõ mättʼtõõtti vuäǯǯ jiijjâs škooulâst harjjtõõllâmtuärjjõõzz. Jõs leäk perstum põrggâd ǩieʹsstuejaid Sääʹmteeʹǧǧest, di vuõlttâd frijj ooccmõõžž 15.2.2018 mõõneeʹst addrõʹsse info@samediggi.fi. Lââssteâđ: hannu.kangasniemi(at)samediggi.fi. Ooccmõõžž vuäitt vuõltteed še pååʹšt mieʹldd addrõʹsse: Sääʹmteʹǧǧ Škooultõs- […]

Tubeʹtteei Mansikkka puätt škooulted sääʹmnuõrid

Tubeʹtteei Mansikkka puätt škooulted sääʹmnuõrid Aanra da vuässââtt še cuâŋmannu 12. peeiʹv Vuõccust jäʹrjstum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva. Čeäʹppvuõđpeeiʹv tubeʹttemtemma õhttneei škooultõs lij neljdpeeiʹv 15. 2. klo 13.00 – 14.00 Sajoozz auditoriost. Podd lij äävai pukid ǩeäiʹd miõll ǩeäss tok. Mansikkka mušttal jiijjâs tuej pirr da mooutat nuõrid tuõttân tuejjeed jiijjâs juʹrddjid tuõsttlânji da äävmiõlin. Õuʹddepuʹhttem mâŋŋa […]

Sää´mnuõri čeä´ppvuõđpei´vv 2018 šlaai lie musikk da “tubettem”

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij Aanrest 12.4.2018 da teeʹmmen liâ musikk da tubettem. Obb šõddmõõžž teeʹmmen lij Nuõrr kuʹlttuur -teeʹm mieʹldlanji ”Jiõččan jiõnn”. Mikkelist 25.-27.5.2018 jäʹrjsted Nuõrr Kulttuur šõddmõš SOUNDS, koozz sääʹmnuõri eeʹttǩeeid vaʹlljee Aanrest. Tubettem-šlaai čõõđtummša vuässââtt še SAKKi virtuaalškooul Arktista pedagogiikkaa -haʹŋǩǩõs. Kååʹtt jääʹrjast teeʹmest õhttsaž ougglõs-škooultõõzzpoodd uʹčteeʹlid da škooulniiʹǩǩid. Mieʹldd lij tâʹl peäggtum TUBBTEEI, […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei tuåimm

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei mieʹrräiggsaž tuåimm. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, valmštõõllâm-, da tuåimtemtuâj, vuässõõttmõš ekksaž tällõsaʹrvvõõzz da mättmateriaalprojeeʹkti valmštõõllmõʹšše da raajjmõʹšše. Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MÄTTMATERIAAL PLAANEEI MIEʹRRÄIGGSAŽ TUÅIMM Tuâjj älgg 1.3.2018 leʹbe suâppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Mättmateriaal plaaneei tuâjjpäiʹǩǩ lij Sajoozzâst, Aanrest. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. Mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, […]

Saaǥǥjååʹđteei ođđ eeʹjj tiõrvʼvuõđ

Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ da leäʹp vaalpââʹj 2016-2019 kõskkrääʹjest. Šiõǥǥ lookki, ko eeʹǩǩ vaajtââvv, ǩeäzzam õʹhtte eʹpet måtam jurddjid ođđ eeʹjj ooudpeäʹlnn. Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ, da leäʹp vaalpââʹj 2016-2019 kõskkrääʹjest. Hyvä lukija, vuoden vaihtuessa vedän yhteen jälleen joitakin ajatuksia uuden vuoden edellä. Vuosi 2018 on Saamelaiskäräjien 22. toimintavuosi, ja olemme […]

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 27.-29.12.2017.

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 27.-29.12.2017. Sámedikki telefonguovddáš lea gitta 27.-29.12.2017. Sämitige puhelinnummeer lii kiddâ 27.-29.12.2017. Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 27.-29.12.2017.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk 100-ekksaž Lääʹddjânnma. Šiõǥǥ jiõččnažvuõttpeeiʹv! Sámediggi sávvá lihku 100-jahkásaš Supmii. Buori iehčanasvuođabeaivvi! Sämitigge tuáivut luho 100-ihásii Suomân. Pyeri jiečânâsvuođâpeivi! Saamelaiskäräjät onnittelee 100-vuotiasta Suomea. Hyvää itsenäisyyspäivää!

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš jåttai

Vuõiggâdvuõttministeria lij šiõttääm tuåimmkååʹdd, koon tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj oođummuž. Tuåimmkååʹdd tuâjast vuâđđan lie vuâđđvuõiggâdvuõđ, jeeʹres vuâđđlääʹjj õõlǥtõõzz da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzz di Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõs. Tuåimmkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tuåimmai ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggâz presideʹntten iiʹjjin 1993–2012 tuåimmjam vuõiǥâstiõđ dåhttar Pekka Hallberg. Lââʹssen lääʹjj muttsi valmštõõllmõõžž tuärjjeed šiõtteet parlamentaarlaž praavâmjoouk. Praavâmjoouk tuâjjan lij viikkâd parlameʹnttjooukid […]

E´tǩǩed vuä´ssla sää´mtee´ǧǧ nuõrisuåvtõ´sse 2018–2019

Sää´mtee´ǧǧ õhttvuõđâst tuåimmai nuõrisuåvtõs. Suåvtõõzz šiõtt’teem-mie´lddlaž tuâjjan lij ooudâsviikkâd sää´mnuõri ǩiõll’laž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid di ravveed sää´mnuõri identee´tt nuõrituâi pääi´ǩ. Lââ´ssen suåvtõs âlgg valmštõõllâd tõid sää´mtee´ǧǧ e´tǩǩõõzzid, čuä´jtõõzzid, aalttõõzzid, ceâlklmid da jee´res peä´lestvälddmõõžžid, kook kuâ´sǩǩe sää´mnuõrid. Suåvtõ´sse va´lljeet vitt šiõtt’teem-mie´lddlaž vuä´ssla da si´jjid personnallšem vää´rrvuässlaid. Vuä´ssla fe´rttje lee´d 18–28-âkksa älššas sää´mnuõr. Lââ´ssen suåvtõ´sse va´lljeet vitt […]

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkõʹstti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkååʹddest da parlamentaarlaž seuʹrrjemjooukâst

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti eeʹttkõʹsttjid sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda di parlamentaarlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe såbbreʹstes 9.10.2017. Halltõs nõõmti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõlli tuåimmkådda Tiina Sanila-Aikio (vääʹrrneʹǩǩen Petra Magga-Vars), Tuomas Aslak Juuso (vääʹrrneʹǩǩen Pentti Pieski) da Kalle Varis (vääʹrrneʹǩǩen Pekka Sammallahti) di äʹšštobddi-aaʹšši ouʹddepuʹhttjen Oula Antti Labba. Halltõs nõõmti parlamentaarlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe äʹšštobddivuäzzliʹžžen Pentti Pieski da vääʹrrneʹǩǩen Heikki Paltto. Vuõiggâdvuõttministeria da […]

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹm kultturveäʹǩǩvuõđid 2018 ooccâm diõtt

Sääʹmteʹǧǧ čõõđad sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše da sääʹmorganisaatiai tuåimmjumuʹšše čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2018 (Opetus- ja kulttuuriministeriön sääʹm kultturmieʹrrteäʹǧǧ) miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2017 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar.  Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted personnalla leʹbe äʹššoummu mieʹldd leʹbe vuõltteet pååʹštest, ǩeeʹrjid da jeeʹres vuõlttõõzzid mieʹrrpäikka viikki päkldõõzz […]

Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi Čeʹvetjääuʹrest

Lappi jieʹllemvueʹǩǩ-, jååđlõk- da pirrõskõõskõs, Meäʹcchalltõs, Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria norrõʹtte Čeʹvetjäurra. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ lij luâđsuõjjeemtuâjai juõʹǩǩekksaž õhttsažtuâjjsååbbar säʹmmlai dommvuuʹdest. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ norrõõđi vuõss vuâra Njauddâm sääʹmvuuʹdest da väärrouddooumaž Veikko Feodoroff eeʹttkõõʹsti Saaʹmi siidsåbbar kaaunõõttmest. Kaaunõõttmest ǩiõttʼtõʹlle ääiʹjpoddsaž aaʹššid, jm. čääʹccluâđ suõjjummuž. Lââʹssen mainstõʹlle mäddkåʹddoođummuž pirr. Kaaunõõttmõõžž äʹšš-sueʹrǧǧen leäi nuõrttsäʹmmlaid kuõskki kõõččmõõžž. Luâđsuõjjeemteʹǧǧ tobdstõõđi Njauddâmjooǥǥ čäccõsvuuʹd teevvamtuâjaid Kirakkakuõškâst […]

Sääʹmteʹǧǧ kõʹllai Singaporest

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kõʹllai Singaporest sueiʹnnmannu 3.-7. peeiʹv 2017. Taar da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei da veʹrǧǧoummu še vuässâʹtte seämma mätkka. Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei kaaunâʹtte määʹtǩ õhttvuõđâst jeäʹrbi mieʹldd Singapore ålggminiʹstter Vivian Balakrishnanin da miniʹstter Sam Tanin. Singapore riikk lij observaattorvuäzzlaž Aarktlaž rääʹđest da miniʹstter Tan lij kõʹllʼjam Taar Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj 2015 di leäi kueʹssen Trondheeiʹm […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli pueʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar

Sääʹmteeʹǧǧ pueʹtti, jiârǥ mieʹldd nuuʹbb såbbar ââʹnet 19.6.2017. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštõõli såbbreʹstes 2.6.2017 aaʹššid eʹtǩǩeemnalla tiuddsåbbra. Tääʹrǩmõs äʹššen tiuddsåbbrest lie vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž nuʹtt Tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžžâst ko še tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttpro-seeʹssest di nõõmted vuäzzlaid Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõʹsse. ”Eeʹjj nuʹbb Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij miârkteei, ko såbbrest lie kueʹhtt tääʹrǩes vuõlttõs-saǥǥstõõllmõõžž”, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teäʹddad. Taar, Ruõcc da Lääʹdd […]

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji ânnʼjõžvueʹǩǩ Lääʹddjânnmest – Biodiversiteʹttsuåppmõõžž vuåppamindikaattori tuâǥǥa čiõlǥtõs -raportt vaalmâš

Sääʹmteeʹǧǧ čõõđtem haʹŋǩǩõõzz mieʹrren leäi väʹldded seeʹlv säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji sââʹjest da ouddnummšest. Haʹŋǩǩõõzz äiʹǧǧen leäi haall vuäǯǯad teâđ äʹrbbvuõđlaž sääʹmjieʹllemvuõʹjji harjjteeʹji mieʹrest Lääʹddjânnmest di teâđ dommvuuʹdest jeälsteei säʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩraajõõzzâst. Haʹŋǩǩõs tuärjjad Lääʹddjânnam meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi tuåimmapiijjmõõžž biodiversiteʹttsuåppmõõžž beäʹlnn da lââzzad ânnʼjõžteâđ sääʹmkulttuur da sääʹmjieʹllemvuõʹjji vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Haʹŋǩǩõõzz puʹhttem teâđaid vueiʹtet ââʹnned äuʹǩǩen ooudeʹmmen sääʹmjieʹllemvuõʹjjid kuõskki […]

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva!

Ååʹn lij neäʹttel äiʹǧǧ iʹlmmted vuässõõttjid da pleässjemjooukid mieʹldd čeäʹppvuõđpeivva! Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuässõõtti pleässjemjoouk di vuässõõttjid feʹrttai iʹlmmted mââimõssân piâtnâc 7.4. Iʹlmmtõõttmõõžžid väʹlddep vuâsta tåʹlǩ Webropol-neʹttkääzzkõõzz pääiʹǩ. Webropoʹlle peäss tääiǥ. Ǩiõtt-tuejjǩeâšt tuej âʹlǧǧe leeʹd tooimtum õuʹddel eeʹjjpeeiʹvi Sääʹmǩiõtt-tuejj ǩiõšttu õlgg ǩiõtt-tuejaid toimmted 13.4. mõõneeʹst sääʹmkultturkõõskõs Sajoʹsse Aanra, leʹbe Hetta škooulkõõskõʹsse. Ǩiõtt-tuejaid Sajoozzâst väldd vuâstta Xia […]

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 4.-29.7.2016 kõõskâst. Vaaldšemjååʹđteei ǩieʹssluõvâspoodd sâʹjjsižžen: 4.-8.7.2016 tuåimmai Anni-Helena Ruotsala, teʹl. 010 8393 184, gsm. 050 5999 725 11.-29.7.2016, vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, teʹl. 010 8393 187, gsm. 050 384 70 40. 1.-8.8.2016, Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112 gsm. 040 767 3101