Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Muu suuhâ, muu sokkân, mu sohka, minun sukuni – virtuaalʼlaž mättčiâss saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân 7.–9.2.2023

Sääʹmǩiõli ougglõsmätttõs raʹvvai sääʹmškooulniiʹǩǩi ǩiõllsaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso: ”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest lij kõõččmõš vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđsteen jiõččvaaldšma”

Mii muʹst âlgg tieʹtted vaʹrrjõõttmõõžžâst – Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Säʹmmlai dommvuuʹdest – vuuʹd aazzjid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj väʹlljkåʹddkuullmõõžž jåttje – õhttsažtoiʹmmjem- da saǥstõõllâmõõlǥtõõzz õõudummuš ij miârkkšõõv veto-vuõiggâdvuõđ

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõspiʹloott tåimmam-maall ärvvtõõllmõš valmštõõvvâm – puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât Uccjooǥǥâst 18.1.2023

Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16

Lääʹddjânnam sääʹmteʹǧǧ da Teän kueʹlltäällvuʹvdd ǩeässâʹtte Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõs-saǥstõõllmõõžžin Taarr veʹrǧǧniiʹǩǩi kõrr õõlǥtõõzz seuʹrrjõssân