Sääʹmteeʹǧǧ ođđâz da teâđtõõzz

Tiʹlle Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta

Sääʹmteʹǧǧ mušttal tååimees pirr mediaaʹje da jeärrsid jeäʹrbi mieʹldd teâđtõõzzivuiʹm. Vuäitak tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ teâđtõõzzid jiijjad neʹttpååšta.

Sääʹmparlameʹnttneeʹǩǩ noorõʹtte saǥstõõlllâd ruânn seʹrddem vaaiktõõzzin sääʹmjieʹllemvuõʹjjid 

WHO priimi õõlmâsceälkkmõõžž alggmeerai tiõrvâsvuõđâst – Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi õõlmâsceälkkmõõžž valmštõõllmõʹšše

Veʹrǧǧneeʹǩǩ noorâʹtte saǥstõõllâd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi pirr

Sääʹmteʹǧǧ reäšš kõõjjõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžžâst

Kela da sääʹmteʹǧǧ smeʹllkâʹtte sääʹmǩiõllsaid ââʹnned jiijjâsǩiõllsaid kääzzkõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciʹsttješ vuässõõđjid kriʹlcc- da ǩiõtt-tuâjjrääidain

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmeemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd