Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõõzz saaǥǥjååʹđteei vaʹlljuum

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõs lij ååʹn nõõmtum, da halltõs lij vaʹlljääm saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš äʹšštobddiorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij sääʹm ǩeʹrjjǩiõli da mainstemǩiõli šõddeem kulttuuräʹrbbvuõđ seeiltummuš, vaalšummuš da oouʹdummuš. Vaaldšmallânji Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmai Taarr Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jååʹđat halltõs, koʹst koolm  Sääʹmteeʹǧǧest lij õõutverddsaž […]

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst saaʹmi meersažpeiʹvven 6.2.2020 čiâss 11-15. Puäʹđ tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša! Sääʹmteeʹǧǧ takai koontâr, škooultem- da mättmateriaalkoontâr da sääʹmǩiõl koontâr mainste konttreez pirr Sajoozz jõnnkääʹrdest. Sääʹmteʹǧǧ kuâssad kuõʹssid prääʹzniǩ-kaaʹfin da Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩ Čaijust vuäitt vuäʹstted meersažpeeiʹv peiʹvvporrmõõžž. Sääʹm meersažpeeiʹv 6.2. programm Aanrest Pueʹtted tiõrvân puk! čiâss 7.00 rääʹjest Yle Sääʹm […]

Sääʹmǩiõli oouʹdeemtuõjju lââʹssteäggtõs, Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi teäggtõõzz še raʹvvje eeǥǥas 2019

Riikkpeeiʹvi riikkvaaʹrivälljkååʹdd eʹtǩǩõõzz mieʹldd leʹčči pueʹttmen lââʹssteäggtõs säʹmmlai kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummša da Sääʹm ǩiõllikaʹlddi pirrekksaž tuåimmjummuž staanummšen. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš Lääʹddjânnmest vuäitt juätkkjed plaani mieʹldd pirr eeʹjj 2019. Riikkpeeiʹvi eeʹjj 2019 riikk tällõsarvvlõõzzâst eʹtǩǩeet 184 000 euʹrred ǩiõllõhttsažtuõjju. Tän lââʹssen riikkpeeiʹvi riikkvaaʹrivälljkåʹdd lij eʹtǩǩääm 190 000 euʹrred riikk eeʹjj 2019 budjetta tuejjuum lââʹssmieʹrrtieʹǧǧin leʹbe nuʹtt koččum […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm. õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš, taarb mieʹldd håiddad takai konttâr mähssjååttlõõǥǥ da kaaupšemlaasktummuž di jeeʹres vieʹǩǩteei tällõs- da takaivaaldâšm di jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeeʹrab mieʹrreem tuâjaid. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs […]

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš. Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 7.1.2019–31.12.2019. Tuâjaid tiuddeet 7.1.2019 ääʹljeeʹl, […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš. Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.2019–29.6.2019. Tuâjaid tiuddeet 1.1.2019 ääʹljeeʹl, […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018. Vuäitak vuõltteed kõõččmõõžžid addrõʹsse terhi.harju(at)samediggi.fi.     Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla: aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.5.–31.7.2018 nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.8.–31.10.2018 tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.10.–31.12.2018 juuʹlevsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 13.8 –31.12.2018 saujjsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 20.8 –31.12.2018   Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja www.giella.org

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt puuđi vueʹssmannu looppâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuž leäʹt tän räjja teäggtam Interreg-projeʹktt-teäggtummšin. Sääʹmteeʹǧǧ lie kaunnâm kõskkpoddsaž räʹtǩǩummuž tâʹvvjânnamlaž õhttsažtuâj teäggtummša. Sääʹm Ǩiõllkaʹddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccab ekonoomlaž da tuâjjlažkåʹddresuuʹrsin tän eeʹjj loopp räjja. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ij pââʹst tuõʹlljed tuåimmjummšid seämma tääʹzzest ko Interreg-projeeʹkt pââʹjest. Tät kuõskat jeäʹrben ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad […]