Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc beäʹl Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš ämmatneǩorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij suõjjled, vaalšed da oouʹdeed kulttuurääʹrb mâʹte sääʹm ǩeʹrjj- da mainstemǩiõlid. Veeʹrj […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõõzz saaǥǥjååʹđteei vaʹlljuum

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõs lij ååʹn nõõmtum, da halltõs lij vaʹlljääm saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjid. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš äʹšštobddiorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij sääʹm […]

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst saaʹmi meersažpeiʹvven 6.2.2020 čiâss 11-15. Puäʹđ tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša! Sääʹmteeʹǧǧ takai koontâr, škooultem- da mättmateriaalkoontâr da sääʹmǩiõl koontâr mainste konttreez pirr Sajoozz jõnnkääʹrdest. […]

Sääʹmǩiõli oouʹdeemtuõjju lââʹssteäggtõs, Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi teäggtõõzz še raʹvvje eeǥǥas 2019

Riikkpeeiʹvi riikkvaaʹrivälljkååʹdd eʹtǩǩõõzz mieʹldd leʹčči pueʹttmen lââʹssteäggtõs säʹmmlai kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummša da Sääʹm ǩiõllikaʹlddi pirrekksaž tuåimmjummuž staanummšen. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš Lääʹddjânnmest vuäitt juätkkjed plaani mieʹldd pirr eeʹjj 2019. Riikkpeeiʹvi eeʹjj […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm. õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš, taarb […]

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstummuš lij äävai äiʹǧǧkõõskâst 1.8. – 31.10.2018. Vuäitak vuõltteed kõõččmõõžžid addrõʹsse terhi.harju(at)samediggi.fi.     Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla: aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.5.–31.7.2018 nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.8.–31.10.2018 tâʹvvsääʹmǩiõll […]

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt puuđi vueʹssmannu looppâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuž leäʹt tän räjja teäggtam Interreg-projeʹktt-teäggtummšin. Sääʹmteeʹǧǧ lie kaunnâm kõskkpoddsaž räʹtǩǩummuž tâʹvvjânnamlaž õhttsažtuâj teäggtummša. Sääʹm Ǩiõllkaʹddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccab […]