Ooʒʒ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse tåimmpoʹdde 2024-2025

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid sääʹmaaʹššin älšmõõvvâm sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest pueʹttep väʹldded lokku, što vuäzzla eʹtǩǩee vueiʹtlvummuz käʹttjeeʹjen čõõđ sääʹmvuuʹd de jeeʹres ǩiõlläʹrttli. Vaʹlljõõzzâst jääʹǩǩte še sooǥǥbieʹli kõskksaž tääʹssäärv. […]

Sääʹmteʹǧǧ ääʹjast šiõǥǥ Sápmi Pride!

Sápmi Pride lij taʹnni Hettast 11.–13.8. Noorõõttmõõžžâst Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâstt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio. Räidd vuâlgg Hetta škooulâst sueʹvet čiâss 12.  Sápmi Pride jäʹrjstet juõʹǩǩ eeʹjj jeeʹresåʹrnn Sääʹmjânnmest. Jiõčč rääid lââʹssen […]

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm Dihtosis-teäggtõõzz puuttmõʹšše: sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõʹtte vääžnai haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuš lij årstam

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm mättʼtõs- da kulttuurministeria tuʹmmstõʹǩǩe leeʹd miõđǩani nuõrisuåvtõʹsse 30 000 e lââʹssmieʹrrtieʹǧǧ Dihtosis-tåimmjummuž põõššjen tuejjummšen. Dihtosiizzâst lij leämmaž vääžnai sââʹjj sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõđ tuõrvvmõõžžâst. Dihtosis-tåimmjummšest nuõr mättje sääʹmkulttuurâst da […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest še tän eeʹjj ââʹǩǩraajtem – Sääʹmteeʹǧǧ halltõs miõđi lââʹssteäggtõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbrest 10.2.2023, što tõt vaʹrrai ǩeerdlažnallšem 15 000 eeuʹr lââzztõõzz eeʹjj 2 023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv riâššmõʹšše. Halltõs vuäppast, što čeäʹppvuõttpeeiʹv riâžžčeš tän eeʹjj nuʹt ââʹǩǩraajtemnalla mäʹhtt še ääiʹjbuž […]

Võõrâs čiõlǥtõs čuõvat sääʹmpäärnai pueʹrrvaajjâm da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž – Raavâs luâttkõskkvuõtt raavat pueʹrrvââjjmõõžž, leša päärna jõuʹdde še vieʹltted säʹmmlažvuõđ ouʹdde põhttmõõžž tiõttum vueʹjjin

Päärnaiäʹššväʹlddneǩ õlmstõõʹtti 7.2. Sääʹmpäärnai pueʹrrvââjjam da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš -čiõlǥtõõzz, koʹst sääʹmpäärna pieʹsse jiijj mainsted vuäinlmeez. Čiõlǥtõs puuʹti ouʹdde nuʹt hääʹsǩ ǥu piâkkõõʹtti aaʹššid sääʹmpäärnai vueʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso […]

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast nuõrijođđi 

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast čâhčča 2022 sääʹmnuõrid juʹrddum âsttääiʹj tåimmjummuž jođđi. Nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen lij alttääm Miia Ruokojärvi. Miia Ruokojärvi alttii čõhččmannu aalǥâst nuõrisuåvtõõzz projeʹktt-tuâjjliʹžžen. Suu tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd sääʹmǩiõllsa da kulttuur […]

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest 11.10.2022

Nuõrisuåvtõs jääʹrjast seminaar sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest Heʹlssnest. Seminaar teeman lij Sääʹmnuõri pueʹttiääiʹj raajjmen. Seminaar poodd jäʹrjstet Uʹccparlameeʹntest  Meerlažinfost mââibaarǥ 11. kålggmannust čiâss 8.05-10.00. –Nuõrisuåvtõs haaʹlad kaggâd ouʹdde sääʹmteʹǧǧlääʹjj miârktõõzz sääʹmnuõrid da taʹrjjeed […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv puåđõõzz – späʹsseb vuässõõttjid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi 14.-15.9.2022 Aanrest. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest vuõiʹnneš 17 čuäjtõssâd koolm sääʹmǩiõʹlle. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstõõllmõõžžid vuässõõttâm oummid, tuomrid da jååʹđteeʹjid di pukid peivva vuässõõttjid. Čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹjje kolmm šlaajj: musikk, tiivtâs di […]

Petter Morottaja, Aimo Aikio da Janita Känsälä čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen

Ǩeʹrjjneǩ Petter Morottaja, musiikkâr Aimo Aikio da läullai Janita Känsälä tåimma Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen 15.9.2022. Šõddmõõžžâst čuäjtââtt Ailu Valle. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vueʹrdet 350 päärna da nuõr pirr jânnam da šõddmõõžžâst […]

Sääʹmteâđ mättʼtõs-suârgga škooultõs 28.9.2022

Tiõʹtteǩ-jiõk, što pâʹjjel 70 % sääʹmpäärnain da -nuõrin jäälast säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn, da siʹjjin tåʹlǩ nuʹtt 15 % mättʼtââtt sääʹmǩiõl? Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr jääʹrjast õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧin, Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin, Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem da […]

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 26.8.2022. Muuʹšt iʹlmmttõõttâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk – še tõin, ǩeäk jie vuässõõđ čeäʹppvuõđpeivva čuäjtõõzzin leʹbe ǩeerjlaž tuejjõõzzin. […]

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum – programm õlmstõttum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 1.8.-26.8.2022 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš čeäʹppvuõđpeivva di čuäjtõõttmõš da ǩeerjlaž tuejjõõzz tååimtummuš iʹlmmtet jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg […]

“Systeeʹm lij maannâm še väʹlddnarood”—Dihtosis-haʹŋǩǩõs säʹmmlaid kollʼjeei teâđateʹmesvuõđ puʹrǧǧeeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuässõõttâm kollaboratiivlõʹžže pro gradu – tuõjju, koʹst tuʹtǩǩee Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz vaikktemvuõđ. Tuʹtǩǩõs čuäʹjat, što teâtt säʹmmlain lij čuuʹt ooccân da tõn diõtt säʹmmla da sääʹmnuõr ǩiččlâʹstte ooudâs ǩeeuʹsummuš, […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuâj

Projeʹktt-tuâjjtuejjeei tuõjju kool jm. sääʹmǩiõllsa da -kulttuur meâldla pååđääiʹj tåimmʼmõõžž  ooudâsviikkmõš õhttsažtuâjast nuõrisuåvtõõzzin da sääʹmnuõrid puõttlõsttum nuõri pååđäiʹǧǧtåimmʼmõõžž jođđi plaanummuš da čõõđtummuš. Tuâjj älgg 15.8.2022 /leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čõhččmannust Aanrest – šlaajjân musikk da tiivtâs

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2022 riâžžât čâhčča 14.-15.9.2022, Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlânji riõššum ǩiiđi poodd, leša čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sirddum ååʹn koronavueʹjj diõtt. Čeäʹppvuõđpeiʹvv šlaajjân liâ musikk da tiivtâs. Šlaajid vuässõõđât […]

Anni-Sofia Niittyvuopio juätkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljee Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuhttu toiʹmmje saaǥǥjååʹđteeʹjen še oouʹdab kueiʹtekksaž pââʹjest. – Lij  pueʹrr  piâssâd juäʹtǩǩed puârast älggam tuâj sääʹmnuõri sââʹjj pueʹreem […]

Mättjed säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest Dihtosis- haŋǩǩõõzz videomättčiâssi vieʹǩǩin  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- haŋǩǩõs čõõđât videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Sääʹmnuõr toiʹmmje uʹčteeʹlen videomättčiâssin jååʹđteen mättʼtõõttjid sääʹmkulttuuʹre jeeʹres ǩiõččâmkuuʹlmin. Videomättčiâss vueʹlee raajid ǩiõttʼtõõllâd sääʹmaaʹššid mättčiâssin, tõʹnt ǥu tõid lij hiâlpp […]

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaalʼlaž mättčiâss saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân 8.–10.2.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs juuhljâtt 6.2. vieʹttjem saaʹmi meersažpeeiʹv ja jääʹrjast virtuaalʼlaž mättčiâssid sääʹmpihttsin 8.–10.2.2022. Mättčiâss liâ õhttseʹžže koumm, da tõi teeʹmmen liâ aanarsääʹmm mááccuh, nuõrttsääʹmm sääʹmpihttâz da tâʹvvsääʹmm […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video mieʹldd Oskari-ǩeâšttõõttmõõžžâst

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciist vuäǯǯam video Muäna leäʹp čieʹpp räppjed-Maaski tueʹǩǩen lij vaʹlljum mieʹldd Oskari- ǩeâšttõõttmõʹšše. Vueʹssǩeâšttõõttmõʹšše vuässõʹtte pâʹjjel 100 vuäʹniǩjieʹllikaart, koin šõʹdde vaʹlljum vuässõõđi kouʹmme raiddu. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž video ǩeâšttââtt rääidast […]

Ooʒʒ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse tåimmpoʹdde 2022-2023

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid sääʹmaaʹššin älšmõõvvâm sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest pueʹttep väʹldded lokku, što vuäzzla eʹtǩǩee vueiʹtlvummuz käʹttjeeʹjen čõõđ sääʹmvuuʹd de jeeʹres ǩiõlläʹrttli. Vaʹlljõõzzâst jääʹǩǩte še sooǥǥbieʹli kõskksaž tääʹssäärv. […]

Sääʹmnuõr õõlǥte tååimaid äimm-muttâz tuõʹlstõõllmõʹšše

Tobdstep äimmõskriis da õõlǥtep ǩirrsaid tååimaid pirrõsmuttsi tuõʹlstõõllmõʹšše. Meeʹst lij vuõiggâdvuõtt puõʹttiäigga da  tõt âlgg leeʹd jiiʹjjen-nallšem.  Sääʹmnuõri õõlmâsceälkkmõš kägg õlmmsa huõl Sääʹmjânnam luâđ vueʹjjest da puõʹttivuõđâst de noor õʹhtte […]

Sääʹmnuõr nåʹrre viõǥǥees äimmõsmuuttâs vuâstta konfereeʹnsest 26.8.

Õhttsažtâʹvvjânnmallaž sääʹmnuõri konfereʹnss jäʹrjste 26.8.2021. Konfereeʹns teeʹmmen lij äimmõsmuuttâs da tõn jäʹrjste ougglõsõhttvuõđin. Konfereʹnss lij määusteʹmes da äävas pukid sääʹmnuõrid. – Lij fiinâs,što sääʹmnuõr peäʹsse kuʹǩes ääiʹj pâiʹl valdiaraaji saǥstõõllâd […]

Tiõrvvpueʹttem tâʹvvjânnmallšõʹžže sääʹmnuõri konferenssa!

Äiʹǧǧ: 26.8.2021 Lääʹddääiʹj čiâss 9.00-15.00 Päiʹǩǩ: Zoom Konfereʹnss lij määusteʹmes da äävas pukid sääʹmnuõrid. Jueʹǩǩep iʹlmmtõõttjid tuâjjpõõrtid da põrggâp väʹlddep tuäivaid lokku. Konfereeʹnsest lij simultaantuʹlǩǩõs. Pukid vuässõõttjid vuõlttee karttartistt Arsi […]

Nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta âʹbrrjohss-sannõõzz sääʹmǩiõlid

Pueʹtti puõlvvõk âʹbrrjohss-säʹmmlain vuäǯǯa ravsmed nuʹtt, što sij vuäiʹtte säʹnnâʹtted identiteeʹttes sääʹm ǩiõlin. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs jåårǥlââtt Seta rõ âʹbrrjohss-sannõõzz aanrõs-, nuõrtt-, da tâʹvvsääʹmǩiõlid da õlmstââtt tõid nuõrisuåvtõõzz teâtt- da vuäʹpstemseeidain. […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš ǩiõččâmnalla

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv liânttummuš lij ååʹn ǩiõččâmnalla vueʹlnn åårrai liiŋkin. Liânttummuš lij juõkkum kooum vuässa.   Vuõssmõs vueʹss (ouddâl poorrâmpoodd): https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY Nuʹbb vueʹss (poorrâmpoodd mâŋŋa): https://youtu.be/MXrCPru2Y5A Ravggon čuäjtõõttmõš: https://youtu.be/5haYPUkUK6c   Lââʹssteâđ: Anni-Sofia […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2021 rääi – ǩiõčč puäđõõzzid

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv jäʹrjsteš 18.5. neʹttšõddmõššân. Šõddmõõžžâst vueiʹnneš 38 video ǩeeʹjjmieʹldd jânnam. Jäʹrjsteei späʹssbâʹšše jäʹrjstummšid vuässõõttâm oummid, ärvstõõllʼjid da jååʹđteeʹjid di pukid šõddmõʹšše vuässõõttâm oummid. Čeäʹppvuõđpeeiʹvest leʹjje kueʹhtt klaass, 13-20-ekksa da […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž projektt-tuâjjla tuâj

Projektt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konfereensâst, plaanummšest, riâššmõõžžin, teâđtummšest, jeeʹres ouddvalmštõõllmõõžžin di šõddmõõžž mâʹŋŋtuâjain. Tuâjj älgg 14.6.2021 da peštt 27.8.2021 räjja. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmnuõri konferenss riâžžât påʹrǧǧmannust 2021 ougglõsõhttvuõđin. Konfereenss […]

Pueʹtted tiõrvân čuâvvad Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neeʹttest 18.5 čiâss 10

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt čuâvvad mââibaarǥ 18.5 čiâss 10 ääʹljeeʹl addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live Prograʹmme  vuäitt tobdstõõttâd tääiʹben: https://www.samediggi.fi/2021/05/14/katja-gauriloff-saara-seipiharju-ja-sunna-nousuniemi-taidetapahtuman-tuomareiksi-tapahtuman-ohjelma-julkaistu/  Lââ’ssteâđ: Anni-Sofia Niittyvuopio anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi +358 40 620 1917 / +358 10 839 3132

Katja Gauriloff, Sáárá Seipiharju da Sunna Nousuniemi čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen – šõddmõõžž programm õlmstõttum

Jieʹllikarttohjjeei Katja Gauriloff, freelancer-tååimteei Sáárá Seipiharju da fiʹlmmraajji Sunna Nousuniemi tåimma pueʹtti mââibaarǥ 18.5.2021 riâššâmnalla åårrai Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv suʹvddjen. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin čiâss 10 ääʹljeeʹl. Šõddmõõžž ääʹvad Erke Eriksen […]

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva poott 5.5.2021. Muuʹšt iʹlmmted jooukad, päärnžad leʹbe jiijjâd mieʹrrpeivva mõõneeʹst! Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš neʹttšõddmõʹšše da vuässõõttmõš videoin iʹlmmteš jeeʹres lomaakkin. Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg tueʹlää čiâss 10.00 […]

Tuejjad siiskõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹv seeidaid!

Teʹl čeäʹppvuõđpeeiʹv riâžžât ougglõsõhttvuõđin, haaʹleep vuässâʹtted päärnaid da nuõrid di raajjâd nuʹtt jiânnai vuârrvaikktõõzz ko pâʹsttep juʹn ouddâl šõddmõõžž. Tuäivvap-i, što päärna da nuõr vuõltteʹče miʹjjid videoin da snimldõõǥǥin tiõrvvʼvuõđid […]

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva ääʹvuum

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 7.4.-5.5.2021 kõskksaž äiʹǧǧen Webropol -prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Vääldak šât lokku, što vuässõõttmõš neʹttšõddmõʹšše da vuässõõttmõš videoin iʹlmmteš jeeʹres lomaakkin. Pukin vuässõõttjin âlgg tieuʹdded takai iʹlmmtõõttâmlomaakk […]

Kaksi poikaa tekee kannettavalla tietokoneella tehtäviä pöydän ääressä.

SaamelaisnuoIʹlmmtõõđ videoi editâʹsttem škooultõõzzid

Vuâmmšõs: Videoi mââimõs maacctempeiʹvv lij sirddum 10.5. räjja! Sääʹmnuõri täiddmõšpeiʹvv jääʹrjast õhttsažtuâjjan Aarktlaž pedagogiikk II -haʹŋǩǩõõzzin äävõõzzid olgglõss-škooultõõzzid videoi editâsttmõõžžâst. Lââʹssen leäʹp raajjâm vuäʹpstõõzz videoi plaanummša da čõõđtummša. Riâššâp kueʹhtt […]

Anni-Sofia Niittyvuopio alttii čeäʹppvuõđpeeiʹv tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššmõõžž peäʹsse aʹlǧǧe, ǥo Anni-Sofia Niittyvuopio alttii šõddmõõžž tuâjjliʹžžen. Taʹnni šõddmõš jäʹrjstet live streamân mââibaarǥ vueʹssmannu 18. peiʹvv. Šõddmõʹšše vuässõõđât sniimeeʹl jiiʹjjes vuänkõsvideoid teemain “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna […]

Dihtosis-tuåimmjummuš veiddan vueʹllškooulid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akademia Dihtosis-haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tuåimmjemnallšem tuâjjpaaʹjid pââiškooulid di nuuʹbb tääʹss mättjemstroiʹttlid juʹn kueiʹt eeʹjj ääiʹj. Ååʹn haʹŋǩǩõs veiddan še vueʹllškooulid! Tuâjjpääʹj   Čõõuč äiʹǧǧen […]

Škooulkõʹllʼjummuž lie ååʹn tiʹllʼjemnalla lookkâmpââjas 2020–2021

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs Dihtosis lij škooultam õhttsiʹžže čiččâm škooulkõʹllʼjeeʹjed, koid vuäitt tiʹllʼjed škooulid jueʹǩǩed vueʹǩǩsõs teâđ sääʹmvuõđ pirr. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed 20.10.2020-31.05.2021 kõskksaž äigga. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed […]

Sääʹmvuuʹd liikkummuš da spoort staarjõõttmõš -čiõʹlǧǧõstuâjj õlmstõttum

Sääʹmnuõr poʹhtte ouʹdde, što sääʹmkulttuuʹre kuulli liikkeemäʹrbbvuõđid jäʹrjstečeš šõddmõõžži õhttvuõđâst. Sääʹmvuuʹd sporttšõddmõõžž õõlǥči ââʹnned jieʹllemviõkksân õõutâst jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Äʹššen, koon õõlǥči viikkâd õõudâs, mainstõttum oummu kaggõʹtte jiiʹjjes jieʹnnǩiõlin jååʹđtum spoʹrtte […]

Mättʼtõs- da kulttuurministeriast teäggtõs Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz kuälmad ekka

Sääʹmteeʹǧǧ Nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akademia Dihtosis- haʹŋǩǩõõzz tuåimmjummuž veeideed še vueʹllškoouʹlid. – Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm teäggtõs oudd nuõrisuåvtõʹsse vueiʹttemvuõđ juäʹtǩǩed tarbbsõs tuâi tieʹttemvuõđ lââʹzztummšen. Škooulkueʹssreeis lie leämmaš õnnum samai […]

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei ǩičldõk

Altteen nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen jiõm silttääm juʹrdded ǩiiđ leämmaž näkam. Nuõrisuåvtõõzz ođđ vuäzzlaid, projeeʹktid, õhttsažtuâjjskeâpprid da jeeʹres tuâjaid lij õlggâm tobdstõõttâd ougglõssân. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla jiâ leäkku võl ni kuäʹss saǥstõõllâm õʹhttečõõʹlmi, […]

Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisren Elli-Marja Hetta 

Pedagogikktiõtti maister Elli-Marja Hetta nõõmteš Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar vergga. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii nõõmtummšest såbbreʹstes ǩieʹssmannu 11. peeiʹv 2020.  Vuâččlaž Elli-Marja Hetta lij škooultõõzzâs beäʹlnn pedagogikktiõtti maister, da son lij håiddam nuõripiisar […]

Saaǥǥjååʹđteeikååʹdd kõõjjõsčiâss joukkchaatâst

Nuõrisuåvtõs reäšš vuõssmõs vuâra historiast saaǥǥjååʹđteeikååʹdd kõõjjõsčiâss, koʹst nuõr jiijj toiʹmmje tentteeʹjen. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto da Leo Aikio rämmšõʹvve vuäǯǯeen kååčč. -Lij fiinâs vuäǯǯad näkam vueiʹtlvažvuõtt […]

Mäʹhtt väʹldded lokku saaʹmi meersažpeiʹvv?

Nuõrisuåvtõõzz  Dihtosis-haʹŋǩǩõs õhttsažtuâjast Nuõri Akatemiain taʹrjjad meersažpeiʹvven täid materiaalid. Materiaal veäkka vuäitt viõʹttjed juhllpeeiʹv sääʹmkulttuuʹre tobdstõõđeeʹl da čiŋlmõõveeʹl. Čaaŋŋlummuš sääʹmkulttuuʹre mobiilsiõrr Seppo-siõrrvuâlast siõrrâm sääʹmmteemlaž mobiilsiõrr lij tillʼlõvvum pââibužškooul lââʹssen nuuʹbb […]

Saaʹmi meersažpeiʹvv 6.2.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš ääv uusi peeiʹv Aanar Sajoozzâst saaʹmi meersažpeiʹvven 6.2.2020 čiâss 11-15. Puäʹđ tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša! Sääʹmteeʹǧǧ takai koontâr, škooultem- da mättmateriaalkoontâr da sääʹmǩiõl koontâr mainste konttreez pirr Sajoozz jõnnkääʹrdest. […]

Čaaŋŋâl sääʹmkulttuuʹre mobiilsiõr ååʹblǩest

Nuõrisuåvtõs õlmstâtt õõutsââʹjest Nuõri Akatemiain  Sukellus saamelaiskulttuuriin–mobiilsiõr. Siõr veäkka ǩiččlõõđât lââʹzzted tieʹttemvuõđ sääʹmkulttuurâst jeeʹres vueiʹnnemkuuʹlmi pääiʹǩ. Seppo-siõrrvuâlast siõrrâm sääʹmmteemlaž mobiilsiõrr lij tillʼlõvvum pââibužškooul lââʹssen nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid. Siõrr vieʹǩǩat mättʼtõõđjid […]

Ooʒʒõõđ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse 2020-2021

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid, sääʹmaaʹššin älšmam nuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest puäʹđet väʹldded lokku, što vuäzzla eeʹttkâʹstte vueiʹtlva kääʹtteeʹl sääʹmvuuʹd di jeeʹres ǩiõlljooukid. Sääʹmǩiõl täidd lij tuäivvmõššân. Vaʹlljummšest jääʹǩǩtet še […]

Nuõrid rajjum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj jåårǥlõttum kouʹmme sääʹmǩiõʹlle

Narodleett nuõrid rajjum seksuaalʼlažvuõđ sääʹnnǩeʹrjj lij jåårǥlõttum tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle da õlmstõttum Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tuåimâst. Seksuaalʼlažvuõtt lij õhtt vääžnai vueʹss oummu šõddmõõžž. Seksuaalʼlažvuõʹtte kuõskki ääʹšš lie leämmaž ǩiõlddum jeäʹrben […]

Sääʹmǩiõllsaž nuõri teâtt- da vuäʹpstõs-seiddõs ävvan

Koolmin sääʹmǩiõlin da lääʹddǩiõlin iʹlmstõõvi seeidaid lij puuʹtʼtam Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs. ”Rämmšep, što piâssâp sääʹm ǩiõllneäʹttel cisttân ääveed ođđ seeidaid. Seeidain kaaunak jeäʹrbi mieʹldd teâđaid nuõrisuåvtõõzzâst da tõn tuåimmjummšest, sääʹmnuõri teâtt- da […]

Sääʹmǩiõllsaž nuõri luõvâsvuõđtuåimmjummša lij tarbb pukin sääʹmvuuʹd kooʹddin

Sääʹmtiiʹǧǧi nuõrisuåvtõõzz De! -haʹŋǩǩõõzzâst vuõǯǯum ǩiõččlâsttmõõžži vuâđald sääʹmǩiõllsiʹžže nuõri luõvâsvuõđtuåimmjummša lij tarbb pukin sääʹmvuuʹdkooʹddin. Tuåimmjummuš õõlǥat põõžžtem vääžnmõsân tõin čårrsummuž siidin, koin jiâ ääiʹjab leäkku leämmaž ni måkam tuåimmjummuž nuõrid. […]

Sääʹmteeʹm meâldlaž škooulkõʹllʼjummuž lie tiʹllʼjemnalla lookkâmpââjas 2019-2020

ääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsaž haʹŋǩǩõs Dihtosis lij škooultam ođđ škooulkõʹllʼjeeʹjid tuåimmjummša mieʹldd. Õhttsiʹžže 14, ođđ da ääiʹjab, škooulkõʹllʼjeeʹjed jåʹtte tiʹllʼjõõzzâst škooulin pirr Lääʹddjânnam. Lookkâmpââʹj 2019-2020 škooulkõʹllʼjummuž lie jurddum […]

Vueʹlj ton še mieʹldd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Lookkâmpââʹj 2019-2020 škooulkõʹllʼjummuž lie äʹlǧǧmen čõhččmannu 17. peeiʹv. Ååʹn älggam lookkâmpââʹj loʹppe mõõneeʹst täävtõssân lij kõʹllʼjed õhttsiʹžže 80 škooulâst pirr Lääʹddjânnam. Kõʹllʼjeʹmen jåʹtte 18 eeʹǩǩed teâuddam sääʹm nuõr. Oulu vuuʹdest […]

Škooulkõʹllʼjummuž vuäǯǯa juâtk čâhčča 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-õhttsažhaʹŋǩǩõs lij puuttam tän ǩiiđ peäʹlest. Haʹŋǩǩõõzz veäkka tuejjeeš sääʹmvuõđ tobddsen pââibužškooulid jurddum sääʹmteemlaž  škooulkõʹllʼjummši veäkka da uʹčteeʹlid teeʹmm jiõččnaž mättʼtummša jurddum mõõntõõllâmpaakk veäkka. Lookkâmpââʹj […]

Uuʹd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin lij ââʹn mõõnnâm määnpââʹjj. Maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin noorât Webropolist seärad 22.5. čiâss 12.00 räjja. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši väʹldde miõlstes vuâstta maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin – mii leäi puârast, mâiʹd vuäitčim tueʹjjeed pueʹrben […]

Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt ÕM:i alggmeerai põõšši fooruuʹme (UNPFII) New Yorkâst

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Risten Mustonen vuässâʹtte ÕM:i alggmeerai põõšši fooruuʹme (UNPFII) 22.4.-3.5.2019. Fooruum 18. såbbar väʹlddteeʹmmen lij ääʹrbvuâlaž teâtt (Traditional knowledge: Generation, transmission and […]

Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše

Vuõcculaž nuõrai teaʹtterjoukk Čearpmahat vuâlgg eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid väʹlddkååddlaž Teatris-šõddmõʹšše Jyväskylä-gåårda vueʹssmannust. Jooukâst lie õhttsa nellj nuõr da tõn oʹhjjeei lij Mathis Ole Vars. Äʹrvstõõlli kuärggte joouk čuäjtaalm jeäʹrben tõn čiõlgg […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe

Ââʹn tõt mââimõsân älgg –  Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe seärad 10.4. ääʹveemprääʹznǩin! Sajoozz auditoriast kuullât musikkčuäjtõõzzid puk koumm Lääʹdjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin čiâss 18.00 ääʹljeeʹl. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. auditoriast lueʹv õõl […]

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso da Heli Huovinen Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen – čeäʹppvuõđpeeiʹvi programm õlmstõttum

Jieʹllikarttoʹhjjeei Katja Gauriloff, fiʹlmmtäʹsnn/čuäjtõõlli Anni Kristiina Juuso da čuäjtõõlli/sääʹmǩiõllsaž päärnai TV-prograamm Unna Junná puuʹtʼteei Heli Huovinen lie 10.-11.4. Aanar Sajoozzâst jäʹrjstum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi ärvstõõllʼjen. Riâšši rämmše snäätnas jieʹllikartt- da tv-taaʹsni […]

Tuuʹžžen čuäjtaalm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 15.3., da mieʹldd iʹlmmtõʹtte jiânnai čuäjtõõzzid! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4., vueiʹnnep 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm, koin čuäjtõʹtte õhttsiʹžže pâʹjjel čueʹtt pääʹrn da nuõr.  Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši rämmše älššas […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš aaʹlji

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid lij älggam, da tõt šâdd internettas, Webropolist. Iʹlmmtõõttmõš lij äävai 1.-15.3. Puk čeäʹppvuõđpeeiʹvid vuässõõtti joouk âʹlǧǧe tiuddeed aalmilaž iʹlmmtõõttâmlomaakk – tõk še, ǩeäk jie vuässõõđ teaʹtter- leʹbe […]

Anna Lumikivi alttii čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâššmõõžž aʹlǧǧe ââʹn tuõđi ouddned. Nuõrttsäʹmmlaž musikkneǩ Äʹnn Lumikivi lij alttääm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi tuâjjliʹžžen. Čeäʹppvuõđpeeiʹv riâššât Aanar Sajoozzâst 10.-11.4. da peeiʹvi teeʹmmen lie teaʹtter da mainstummuž määŋg hääʹm. […]

Škooulkõʹllʼjummuž lie ååʹn tiʹllʼjemnalla ǩeâđđa 2019

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia õhttsažhaʹŋǩǩõs Dihtosis lij škoouʹlʼjam õhttsiʹžže 12 škooulkõʹllʼjeeʹjed, koid vuäitt tiʹllʼjed škooulid mainsted ääʹššmeâldlaž teâđ sääʹmvuõđ pirr. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed 1.-2.-31.5.2019 kõskksaž äigga. Kõʹllʼjummšid vuäitt tiʹllʼjed […]

Võl lij äiʹǧǧ ooccâd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškoouʹlid sääʹmteemlaž škooulkõʹllʼjummšid. Ooccâp ååʹn älššas pâʹjjel 18-âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 čõõđteei kõʹllʼjummšid. Ooccâmäiʹǧǧ lij jååʹttmen võl tän […]

Dihtosis-haʹŋǩǩõs ååcc škooulkõʹllʼjeeʹjid ǩeâđđa aaʹlji škooulkõʹllʼjummšid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškooulid sääʹmteeʹmmsaž škooulkõʹllʼjummšid. Ååʹn mij veʹt ooccâp älššas pâʹjjel 18-âkksaž sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 poodd čõõđteei kõʹllʼjummšid. Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji […]

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest, äiʹǧǧmeäʹr

Seminaar täävtõssân lij, što sääʹmnuõr peäʹsse jueʹǩǩed siʹjjid õuʹdde puättam aaʹššid da jurddjeez seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripoliittlaž luʹvddkåʹdd lij alttääm saǥstõõllmõõžž ääʹšš pirr da mieʹrren lij veeideed […]

Tiõrvpueʹttem digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja 5.-7.10.2018 Aanra!

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet nuõri ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmõõžžâst da miõl pueʹrrvââjjmõõžžâst sääʹmnuõri seʹst. Tuâjjpääʹjj lij jurddum sääʹm nuõrid Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst. Vuässõõtti vuäiʹtte leeʹd 16 ‒ 30 -âkksa. Tuâjjpääʹj […]

Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp […]

Lääʹddjânnam škooulid teâtt säʹmmlai pirr

Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz. Haʹŋǩǩõõzzin tuejjeet sääʹmkulttuur škooulin tobddsen. Säʹmmla õhttu-i alggmeer Euroop unioonâst, leša Lääʹddjânnam škooulin säʹmmlai pirr mättʼtet čuuʹt occanj […]

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs reäšš kålggmannu 5. peeiʹv seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmeem da -viõkkvääʹld pirr di sääʹm nuõrid jurddum digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹj kålggmannu 5.-7. peeiʹv õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm Aanrest. Seminaari sääʹmnuõri seksuaalʼlaž […]

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.10.2018 da peštt 15.2.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât škooulkõʹllʼjummši vääras materiaalid, kõʹllʼjet škooulin di lanseerâʹstted saaʹmi meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij […]

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.9.2018 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmest da raportâsttmõõžžâst. Tuõjju kooll kaartʼted sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur taarb da ânnʼjõž riâššjeeʹjid, ooudeed tuåimmjummuž plaanum årra di säʹtted tõn […]