Kuvitus: Sunna Kitti

Vastuullinen saamelaismatkailu: kävijäohjeistus ja oppimateriaalia matkailualalle saamelaiskulttuurin turvaamiseksi

Saamelaisten kotiseutualueelle suuntautuva matkailu on hallittua. Matkailijamäärien jatkuvasta kasvusta aiheutuneet haasteet on onnistuttu ratkaisemaan, matkailun toimintaa valvotaan ja väärinkäytösten sanktiot toimeenpannaan. Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet -ohjeistusta noudatetaan. Saamelaismatkailu on kokonaisvaltaisesti vastuullista ja eettisesti kestävää erityisesti luonnon kantokyky huomioiden. Matkailualalla on positiivinen rooli totuudenmukaisen saamelaiskuvan levittämisessä ja leviämisessä ympäri maailmaa.

Saamelaiskäräjien 24.9.2018 hyväksymässä Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet -ohjeistuksen visiossa nähdään matkailun vaikuttavan saamelaisten kotiseutualueeseen ja saamelaisiin ja heidän kulttuurinsa positiivisesti paikallista hyvinvointia lisäten. Vision toteutumiseen on tällä hetkellä vielä pitkä matka.

Koko matkailualan tulee yhdessä kaikin käytettävissä olevin keinoin turvata herkän, arktisen ja vahvasti kulttuurisidonnaisen luontoympäristön säilyminen tuleville sukupolville. Ilman yhteistä ymmärrystä saamelaiskulttuurin ja siihen kiinteästi kuuluvan luonnon korvaamattomasta arvosta ja sen henkisen perinnön rikkaudesta ja kaiken tämän säilymisen tärkeydestä, saattavat Lapin tärkeimmät matkailuvaltit vaarantua. Saamelaisuuteen perustuvassa sekä saamelaisten kotiseutualueella tapahtuvassa matkailussa tulisi panostaa aitouteen, ainutlaatuisuuteen ja laatuun, ei vain määrään.

Saamelaisten kotiseutualueelle saapuvien kansallisten ja kansainvälisten matkailijoiden sekä kaikkien saamelaisuutta hyväksikäyttävään matkailuun liittyvien tahojen tulee tiedostaa, että he ovat vieraina alueilla, joihin liittyy monia erilaisia kulttuurisidonnaisia tapoja, jotka tulee lähtökohtaisesti tunnistaa ja joita tulee kunnioittaa. Alueisiin, paikalliseen ympäristöön ja saamelaiskulttuuriin kuuluu monia aineellisia mutta myös aineettomia elementtejä, jotka vaikuttavat alueen luonnon hyödyntämiseen ja etenkin sen hyödyntämiseen liittyviin rajoihin ja rajoituksiin. Alueella vierailevien matkailijoiden tulee huomioida nämä aluekohtaiset ja vuodenaikojen mukaan muuttuvat kulttuuriin sisäänrakennetut käytännöt ja tavat.  Laaja-alaisen ja eri osapuolia hyödyttävän yhteistyön tulee ulottua paikallistasolla myös matkailualasta suoraan tai välillisesti hyötyvän väestön ulkopuolelle. Perinteisten elinkeinojen ja matkailuun liittyvän maankäytön sekä muiden käytäntöjen yhteensovittaminen on elintärkeää sekä saamelaisyhteisön että yksilöiden tasolla.

Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on tarpeen, koska ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisalueiden luontoon ja perinteisiin saamelaiselinkeinoihin ovat vaikeasti ennakoitavissa. Monien matkailijoiden luonto- ja kulttuurikäsitykset sekä arktisiin olosuhteisiin liittyvät toimintamallit poikkeavat suuresti alueella olevista luonto- ja kulttuurikäsityksistä sekä toimintamalleista. Siksi matkailijoille suuntautuva kävijäviestinnän ja -ohjeistuksen tarve on erityisen akuuttia, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisesti tapahtuvaa korjaamatonta vahinkoa, joka saattaa kohdistua saamelaiskulttuurin ja pohjoisen hauraan luonnon lisäksi itse matkailijoihin silloin, kun heillä ei ole tarvittavaa taustatietoa ja/tai tietotaitoa arktisista olosuhteista ja elävästä saamelaisesta kulttuuriympäristöstä.

Saamelaisia koskevan totuudenmukaisen tiedon lisääminen ja levittäminen myös matkailualan kautta on ensiarvoisen tärkeää. Saamelaiskulttuurin säilyminen elinvoimaisena edistää myös Lapin matkailun kehitystä. Näiden asioiden yhdistäminen molemminpuoliseksi hyödyksi on mahdollista, mutta se edellyttää yhteistyötä, tiedon lisäämistä sekä uusien vuorovaikutuskeinojen ja -kanavien löytämistä matkailualan ja saamelaiskulttuurin haltijoiden välillä. Eettisesti kestävän saamelaismatkailun kehittymisen edellytyksenä on laaja-alainen yhteistoiminta, joka perustuu monenkeskiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen. Ensisijaisena lähtökohtana on, että saamelaiset, saamelaiset matkailuyrittäjät ja muut matkailualan ammattilaiset määrittelisivät ja ymmärtäisivät vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun samalla tavalla.

Saamelaismatkailun kävijäohjeistushankkeen tavoitteena on kohentaa saamelaisyhteisön oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa kohtelua ja parantaa saamelaiskulttuurin ylläpidon, kehittämisen ja sukupolvien välisen siirtämisen mahdollistamista. Hankkeella pyritään edistämään eri etnisten ryhmien välistä tasa-arvoa poistamalla saamelaisten esineellistäminen matkailussa, parantamaan yhdenvertaisuutta kohentamalla positiivista saamelaiskuvaa levittämällä totuudenmukaista tietoa, osallisuutta nostamalla saamelaisten näkemykset esiin, keskinäistä kunnioitusta kiinnittämällä huomiota erilaisiin kulttuurisiin tapoihin ja käytäntöihin ja Vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet -ohjeistuksen ytimessä olevaa kestävää kehitystä. Tämä hanke tukee ennen kaikkea vastuullisia toimintatapoja, joilla pyritään kohentamaan ja/tai varmistamaan merkityksellisen elämän turvaaminen myös matkailun ulkopuoliselle paikallisväestölle yhdenvertaisesti alati kasvavan matkailun ja elintilan menetyksen paineissa.

Saamelaiskäräjät on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamelaismatkailuhankkeiden toteuttamista varten lähes katkeamatta helmikuusta 2017 alkaen.

Lisätietoja

Suunnittelija
Kirsi Suomi
kirsi.suomi(at)samediggi.fi
010 839 3118 / 040 594 5492