Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd lij Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspoliittlaž di sääʹmǩiõllsaž peiʹvvhoiddu õhttneei eʹtǩǩõõzzi, aalǥtõõzzi, ceâlklmi da peäʹlestvälddmõõžži valmštõõlli. Luʹvddkåʹdd vaʹsttad sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal plaanummšest, valmštummšest da jueʹǩǩmest še.

Luʹvddkååʹdd tuâjjan lij oouʹdeed sääʹm-mättʼtõõttji vuõiggâdvuõđid jiiʹjjes ǩiõl da jiiʹjjesǩiõllsaž mättʼtõʹsse di oouʹdeed sääʹm-mättʼtõõzz sââʹj Lääʹddjânnam škooulriâšldõõǥǥâst. Tõt tuejjad säʹmmlai mättʼtõʹsse õhttneei vooudlaž, naroodlaž da tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâj. Luʹvddkåʹdd tuʹmmai riikk tällõsarvvlõõzzâst (väʹlddklass 29, mättʼtõs- da kulttuurministeria) sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal da sääʹm-mättʼtõõzz õõudâsviikkma čuäʹjtum riikkveäʹǩǩvuõđi ââʹnnmest. Tõt valmštââll Sääʹmteeʹǧǧ såbbra mättmateriaalpuuʹtʼtõõzz ekksaž da kuuʹǩǩab ääiʹj plaanid da oudd juõʹǩǩ eeʹjj Sääʹmteeʹǧǧ såbbra da Mättʼtõshalltõʹsse čiõlǥtõõzz sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal vueʹjjest, taaʹrbin da riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnmest. Luʹvddkåʹdd valmštââll õõut vuâra vaalpââʹj ääiʹj škooultõspoliittlaž teâttânouddmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

Luʹvddkåʹdd vaʹsttad lââʹssen Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest, kååʹtt lij juõʹǩǩ eeʹjj õhttsažtuâjast säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi- da sääʹmõõutstõõzzivuiʹm riõššum päärnai da nuõri čeäʹppvuõtt- da kulttuurǩiõččâlm.

Luʹvddkååʹdd ǩiõttʼtõõllâm aaʹššid valmštââll da peejj tueiʹmme škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Luʹvddkååʹdd ouʹddepuhttjen tuåimmje škooultõspiisar (škooultõspoliittlaž da peiʹvvhåiddääʹšš).

Škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkådda koʹlle iiʹjjin 2020-2023 täk vuäzzla:

Vuäzzla:
Ljetoff Tauno, sj.
Magga Ulla-Maarit, vsj.
Aikio-Siltala Niina
Aikio Matti
Valkeapää Samuel
Pautamo Ellen
Ravna Ellen

Väärrvuäzzla:
Kiprianoff Tuomas
Juuso Berit-Ellen
Mäenpää Iiris
Hetta Elli-Marja
Valkeapää Niko
Jama Kaisa-Mari
Lukkari Sammol