Leʹčče-ba vaal, što piâzzči jiõnsted

Nääiʹt ooccõõđak Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe:

Printtâd ooccâmlomaakk.

Tiudduum ooccâmlomaakk âlgg leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest mââimõõzzâst 31.12.2018, muuʹšt pååʹšteed ooccmõõžž nokk ääiʹjeld!

Tiuddâd ooccâmlomaakkâst ouddseeid di õõut seeid seeidain 1-3, tuʹst ij taarbâž tiuddeed pukid seeidaid. Vaʹlljed tiuddeem vuâlaž seeid tõn mieʹldd, mõõn vuâđain ooccõõđak jiõnstemloǥstõʹǩǩe.

Ouddseidd

Tiuddâd jiijjad persoonteâđaid di pääiʹǩ, âânak-a jiijjad säʹmmliʹžžen.

Seidd 1

Jiõnstemloǥstõʹǩǩe vuäitt ooccõõttâd sääʹmǩiõl (3 § 1) vuâđald, jõs tuu, nuuʹbb puärraz leʹbe aainâs õõut ääʹjj leʹbe ääkk vuõssmõs ǩiõllân lij leämmaž sääʹmǩiõll. Jõs tuu vuõssmõs mättjum ǩiõll lij leämmaž sääʹmǩiõll, pirrceert vuõigg ǩiõl da tiuddâd tuu piârniiʹǩǩi vuõssmõs ǩiõlid. Muuʹšt vuâllaǩeeʹrjted lomaakk ouddâl vuõlttummuž!

Seidd 2

Jiõnstemloǥstõʹǩǩe vuäitt ooccõõttâd paragraaff (3 § 2) mieʹldd. Vuõlttâd ooccâmlomaakk mieʹldd arkiiv-veʹrǧǧneeʹǩǩ tuõđštõõzz tõʹst, što maaddâreʹččed lij mieʹrǩǩuum tuõddâr-, meäʹcc- leʹbe kueʹllšiiʹllilappaliʹžžen tiõttum mädd-, piiđkueʹddem- leʹbe jiõggǩerjja. Lââʹssen mieʹldd âlgg õhtteed veʹrǧǧneeʹǩǩ čiõlǥtõõzz, što leäk peäggtum maaddâreeʹjj kåårmlač.

Seidd 3

Jiõnstemloǥstõʹǩǩe vuäitt ooccõõttâd še puärrsi jiõnstemloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem vuâđald (3 § 3).  Håʹt puärrsad jie leʹčče mieʹrǩǩuum jiõnstemloǥstõʹǩǩe, leša vuäitče leeʹd leämmaž, vuäitak ooccõõttâd še tõn vuâđald. Tiuddâd puärrsinad kõččum teâđaid da õhttad mieʹldd veʹrǧǧtuõđštõõzz, mâʹst seʹlvvan, što leäk peäggtum oummu päärnaž. Muuʹšt vuâllaǩeeʹrjted lomaakk ouddâl tõn vuõlttummuž!

Vuõlttâd lomaakk pååʹšt mieʹldd pueʹrin ääiʹjin addrõʹsse:

Sääʹmteeʹǧǧ Vaal-luʹvddkåʹdd
Sajos, Menesjärventie 2 A
99870 Aanar

Vaajtõsmääineʹld vuäitak viikkâd lomaakk Sajoʹsse. Vaal-luʹvddkååʹdd koontâr lij kuälmad riâddâst. Raauk infost, što vaalveʹrǧǧneǩ leʹbe jeeʹres Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧooumaž jeälči vueʹllriâddâst leʹbe soiʹtte jiõčč vaalveʹrǧǧneeʹǩǩ/jeeʹres veʹrǧǧoummu viǯǯâd lomaakk. Sääʹmteeʹǧǧ kuvddlõõzz nââmar lij 010 839 3100.

Sääʹmnuõrr, ooccõõđ Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe, ÅÅʹN!

Ouddâl juõʹǩǩ 18-eeʹǩǩed teâuddâm sääʹmnuõrr lij vuäǯǯam ooccâmlomaakk domoi, leša IJ TEÄNAB. Tuʹst feʹrttai jiõčč leeʹd aktiivlaž. Säʹmmlai eeʹttiǩ-kåʹdd leʹbe Sääʹmteʹǧǧ lij Lääʹddjânnam säʹmmlai ââʹlmõs poliittlaž orgaan. Juõʹǩǩ neelljad eeʹjj vaʹlljeet Sääʹmtegga 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla. Vaalin jiõnste tõk säʹmmla, ǩeäk lie pijjum ǩiiʹrji ool vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõtt oudd vuõiggâdvuõđ leeʹd še võboršeʹǩǩen.