Saamen kielineuvosto

Saamen kielineuvostossa ovat edustettuina kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä: pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Kielineuvoston tehtäviin kuuluu mm. ylläpitää ja kehittää Suomessa käytettäviä saamen kieliä, antaa ohjeita ja suosituksia kielen- ja nimistönhuoltoon ja terminologiaan liittyvissä asioissa, edistää kielen tutkimusta, jakaa tietoa saamen kielistä ja osallistua pohjoismaiseen kieliyhteistyöhön. Lisäksi saamen kielineuvosto antaa yhdessä saamen kielen toimiston kanssa vaalikausittain saamelaiskäräjille kertomuksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä. Saamen kielen toimisto antaa yhdessä saamelaiskäräjien asettaman saamen kielineuvoston kanssa vaalikausittain saamelaiskäräjille kertomuksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä. Saamen kielilain 29 §:n tarkoittama kertomus annettiin ensimmäisen kerran vuoden 2008 maaliskuussa.

Kielineuvostolla on tärkeä poliittinen rooli saamenkielisten oikeuksien valvojana ja saamen kielten edistäjänä yhdessä saamelaiskäräjien sihteeristössä toimivan saamen kielen toimiston kanssa.

Tärkeä osa kielineuvoston työssä on yhteistyö saamen kielilautakunnan kanssa sekä muiden saamen – ja vähemmistökielten ja kielentutkimuksen parissa työskentelevien tahojen kanssa, joita ovat esim. Kotus (Kotimaisten kieltenkeskus). Kielineuvostolla on myös edustajansa Euroopan vähemmistökielten toimiston (Eblul) Suomen osasto, Fibluli:n hallituksessa. Kielineuvosto on työssään edistänyt myös erinäisiä saamenkielen sanastoprojekteja.

Saamen kielineuvosto jakaa kerran vaalikaudessa Saamen kieliteko-palkinnon.

Saamen kielineuvostoon kuuluvat vuosina 2020-2023 seuraavat jäsenet:

Jäsenet:
Ljetoff Tauno, pj.
Seurujärvi-Kari Irja, vpj.
Aikio Matti
Jääskö Neeta
Valkeapää Niko
Sara Magreta
Eriksen Kati

Varajäsenet:
Harju Terhi
Magga Arla
Magga-Vars Petra
Seurujärvi Jussa
Pautamo Ellen
Magga Juhan-Tuommá
Lukkari Sammol