Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta

Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta on Saamelaiskäräjien koulutuspoliittisten sekä saamenkieliseen varhaiskasvatukseen liittyvien esitysten, aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen valmistelija. Lautakunta vastaa myös saamenkielisen oppimateriaalin suunnittelusta, valmistamisesta ja jakelusta.

Lautakunnan tehtävänä on edistää saamelaisoppilaiden oikeuksia oman kielen ja omakieliseen opetukseen sekä saamelaisopetuksen asemaa Suomen koulujärjestelmässä. Se tekee saamelaisten opetukseen liittyvää alueellista, kansallista ja pohjoismaista yhteistyötä. Lautakunta päättää valtion talousarviossa (pääluokka 29, opetus- ja kulttuuriministeriö) saamenkielisen oppimateriaalin ja saamelaisopetuksen kehittämiseen osoitettujen valtionavustusten käytöstä. Se valmistelee Saamelaiskäräjien kokoukselle oppimateriaalituotannon vuotuiset ja pitemmän aikavälin suunnitelmat ja antaa vuosittain Saamelaiskäräjien kokoukselle ja Opetushallitukselle selvityksen saamenkielisen oppimateriaalin tilanteesta, tarpeista ja valtionavustuksen käytöstä. Lautakunta valmistelee kerran vaalikauden aikana koulutuspoliittisen tiedonannon Saamelaiskäräjien kokoukselle.

Lautakunta vastaa lisäksi Saamelaisnuorten taidetapahtumasta (Sámenuoraid dáiddadáhpáhus), joka on vuosittain yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen kuntien ja saamelaisyhdistysten kanssa järjestettävä lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikatselmus.

Lautakunnan käsittelemät asiat valmistelee ja toimeenpanee koulutus- ja oppimateriaalitoimisto. Lautakunnan esittelijöinä toimivat koulutussihteeri (koulutuspoliittiset ja varhaiskasvatusasiat) ja oppimateriaalisihteeri (oppimateriaaliasiat).

Koulutus- ja oppimateriaalilautakuntaan kuuluvat vuosina 2020-2023 seuraavat jäsenet:

Jäsenet:
Ljetoff Tauno, pj.
Magga Ulla-Maarit, vpj.
Aikio-Siltala Niina
Aikio Matti
Valkeapää Samuel
Pautamo Ellen
Ravna Ellen

Varajäsenet:
Kiprianoff Tuomas
Juuso Berit-Ellen
Mäenpää Iiris
Hetta Elli-Marja
Valkeapää Niko
Jama Kaisa-Mari
Lukkari Sammol