Loading Šõddmõõžž

« All Events

  • This event has passed.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 5/2021

17.12.2021|09:00 - 18:00

Saamelaiskäräjien kokous.Snimldõk: Ville Fofonoff

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 5/2021 riâššât 17.12.2021 čiâss 9 – 18 Aanrest (Sajos). Jos koronavueʹǩǩ vuuʹdest huânnʼnan, såbbar ââʹnet olgglõsõhttvuõđivuiʹm.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam. Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Nääiʹt piâzzak seuʹrrjed såbbar

Såbbar piâzzak seuʹrrjed Zoom webinaar pääiʹǩ. Jiõk taarbâž jeeʹres Zoom-suåvldõõzz, pâi vuäitak nääiʹt seuʹrrjed såbbar neʹttlookki pääiʹǩ. Vuäitak kuuitâǥ haaʹleen laaddâd suåvldõõzz Zoom seeidainTääiʹben kaaunak vuäppõõzzid Zoom laaddâm vääras.

Ǥu puäđak såbbra:

  • Zoom-suåvldõs: Ǥu leäk laaddâm Zoom-suåvldõõzz teʹlfooʹne leʹbe teâttmašinaaʹje, liiŋk čuålkkleen ävvan neʹttseidd, kååʹtt kââčč vuässõõđjest lååʹv ääʹveed liiŋk Zoom-prograammâst. Priim liiŋk äävummuš suåvldõõzzâst.
  • Zoom neʹttlookki pääiʹǩ: Ǥu čuålkklak såbbar liiŋk, jååʹđad teâttmašina aaibšemneʹttlookki ääʹveed ođđ kõskklõõst leʹbe ikkân. Täʹst kuâsttjõõzzâst âlgg čuålkkled Join from my browser, koon mâŋŋa Zoom kââčč nõõmad.

Såbbar poodd:

  • Tuʹlǩǩõõzz vuäitak vaʹlljed Interpretation teäʹddõõzzâst. Sååbbar tuʹlǩǩeet tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da lääʹddǩiõʹlle.
  • Čuålkkal Interpretation vaʹlljõõǥǥâst Mute Original Audio ǥu kuvddlak tuʹlǩǩõõzz. Tõt câgg alggveärla jiõn häiʹttjeʹmmen tuʹlǩǩõõzz.
  • Jõs haaʹlääk kuvddled såbbrest mainstem ǩiõl, tâʹl ääʹved Interpretation vaʹlljõõǥǥ da vaalâž Off.

Lââʹssteâđ:

Johanna Alatorvinen
Saaǥǥtempiisar
040 663 4493
johanna.alatorvinen@samediggi.fi

Pasi Aikio
Riâžldõkäʹšštobddi
040 581 2102
pasi.aikio@samediggi.fi

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
17.12.2021
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Categories:
,

Venue

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
View Venue Website

Jäʹrjsteei

Sääʹmteʹǧǧ
Email:
info@samediggi.fi
View Jäʹrjsteei Website

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
17.12.2021
Time:
09:00 - 18:00
Šõddmõš Categories:
,

Venue

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Sajos
Aanar | Inari, 99870 Suomi
+ Google Map
View Venue Website

Jäʹrjsteei

Sääʹmteʹǧǧ
Email:
info@samediggi.fi
View Jäʹrjsteei Website