Loading Šõddmõõžž

« All Events

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 4/2023

19.12.|10:00 - 19:00

Saamelaiskäräjien edustajien 2020-2023 ryhmäkuvaSnimldõk: Ville Fofonoff

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 4/2023 riâššât 19.12.2023 čiâss 10 – 19 Aanrest (Sajos). Sååbbar juätkkai taarb mieʹldd 20.12.2023.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam. Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž.

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttkueʹrncest leʹbe Zoom webinaar pääiʹǩ. Parlameʹnttkueʹrncest tuʹlǩǩeemaparaatt lie ǩiõččji ââʹnnmest. Vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ lij vueiʹtlvaž kulddled tuʹlǩǩuum ǩiõl kueʹrncest kullum ǩiõl lââʹssen. Såbbar ä´ššlistt mie´lddõõzzineez vuõltteet mââimõõzzâst 10 pei´vved ouddâl såbbar. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

 

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
19.12.
Time:
10:00 - 19:00
Šõddmõš Category:

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
19.12.
Time:
10:00 - 19:00
Šõddmõš Category: