Loading Šõddmõõžž

« All Events

  • This event has passed.

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2023

14.4.|10:00 - 16:00

Saamelaiskäräjien edustajien 2020-2023 ryhmäkuvaSnimldõk: Ville Fofonoff

Sää´mtee´ǧǧ sååbbar 2/2023 riâššât 14.4.2023 čiâss 10 – 16 Aanrest (Sajos) / Zoom. Sää´mtee´ǧǧ såbbar piâzzak seuʹrrjed Zoom webinaar pääiʹǩ. Jiõk taarbâž jeeʹres Zoom-suåvldõõzz, pâi vuäitak nääiʹt seuʹrrjed såbbar neʹttplaađânj pääiʹǩ. Vuäitak kuuitâǥ haaʹleen laaddâd suåvldõõzz Zoom seeidain.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eeʹttkâstt Sääʹmteeʹǧǧ pââimõs mieʹrreemvääʹld. Tõt noorââtt 4-5 vuâra eeʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai jäänmõsân nåkam ceâlklmin, eʹtǩǩõõzzin da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžin, koid Sääʹmteʹǧǧ lij ouddam. Riikksuåvtõs mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen (21) da väärrvuäzzliʹžžen (4) sääʹmteʹǧǧvaalin jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam oummid, kuuitâǥ nuʹtt, što juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest (Jeänõk, Aanar, Suäʹđjel da Uccjokk) âʹlǧǧe leeʹd uuʹccmõsân kolmm vuäzzla da pukin täin kooʹddin õhtt väärrvuäzzlaž.

Såbbar ä´ššlistt mie´lddõõzzineez vuõltteet mââimõõzzâst 10 pei´vved ouddâl såbbar. Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
14.4.
Time:
10:00 - 16:00
Šõddmõš Category:

Teâđ

Peiʹvvmieʹrr:
14.4.
Time:
10:00 - 16:00
Šõddmõš Category: