Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai válgaplánejeaddji mearreáigásaš doaimma – ohcanáigi lea jotkojuvvon 15.5.2022 rádjai

Bargu álgá 1.6.2022 dahje soahpamuša mielde ja bistá 31.12.2022 rádjai ja vejolaččat dan maŋŋá. Válgalávdegotti doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Válgaplánejeaddji bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan fuolahit jagi 2023 sámediggeválggaid gárvemii ja ollašuhttimii laktáseaddji doaimmain.

Seađáhusvuđđosaš gelbbolašvuođagáibádussan lea doibmii heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu ásahus (1727/95). Vásáhus válgalávdegotti barggus gehččojuvvo ánsun.

Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga IV/III – V/I mielde (vuođđobálká gaskkal 2645,46 e/mb–2492,97 e/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 %:a sámeguovllu lassi ja bargovásáhusa mielde mearrašuvvan ahkelasit.

Ohcamušat oktan mildosiiguin galget doaimmahuvvot sámedikki čállingoddái 15.5.2022 rádjai čujuhussii: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lassedieđuid barggus addet válgalávdegotti čálli Antti Aikio tel. + 358 10 839 3148 ja válgalávdegotti ságadoalli Heikki Paltto tel. +358 10 839 3159.

Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 8.4.2022
Sámedikki válgalávdegoddi

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Válgalávdegotti čállin lea válljejuvvon Antti Aikio

Sámedikki válgalávdegoddi lea čoahkkimisttis 10.1.2022 válljen válgalávdegotti čállin riektediehtaga magistara Antti Aikio. Antti Aikio lea álggahan barggus guovvamánu álggus.

Sámedikki válgalávdegoddi almmuhii válgalávdegotti čálli barggu ohcan láhkái 20.12.2021. Válgalávdegotti čálli bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan válmmaštallat ja ollašuhttit válggaid sihke doaibmat válgalávdegotti ovdanbuktin ja čállin čoahkkimiin. Bargui gullet maiddái válgalávdegotti doaimmahaga hoavddabarggut.

Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai válgalávdegotti čálli barggu

Sámedikki válgalávdegoddi almmuha ohcan láhkai válgalávdegotti čálli mearreáigásaš barggu áigodahkii 1.1.2022-31.12.2023. Bargu álgá soahpamuša mielde. Válgalávdegotti doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis, Anáris. Čálli bargun lea válgalávdegotti vuollásažžan válmmaštallat ja ollašuhttit válggaid sihke doaibmat válgalávdegotti ovdanbuktin ja čállin čoahkkimiin. Bargui gullet maiddái válgalávdegotti doaimmahaga hoavddabarggut.

Ásahussii vuođđuduvvi gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi ja sámegiela máhttu (ásahus 1727/95). Barggu ceavzilis dikšuma veahkeha heivvolaš allaskuvladutkkus sihke hálddahuslaš bargguid ja sámiide guoski juridihkalaš áššiid dovdan. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga III/I-II – IV/I mielde (vuođđobálká 3194,73–2828,57 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde vásáhuslasit.

Bargoohcamušaid čuvvosiiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 3.1.2022 rádjai čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lassedieđuid barggu birra addiba válgalávdegotti ságajođiheaddji Heikki Paltto tel. +358 4075 69075 dahje várreságajođiheaddji Maria Sofia Aikio tel. +358 4002 82202. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi

Anáris 16.12.2021 Sámedikki válgalávdegoddi

Sámediggeválggaid nannekeahtes boađus

Sámedikki válgalávdegoddi lea čoahkkimis 1.10.2019 olggosaddán sámediggeválggaid álgomuttu bohtosa. Sámediggeválggaid nannekeahtes jienastanproseanta lea 48,58. Jienastanvuoigatvuođa válggain geavahedje oktiibuot 2853 jietnavuoigadahtton olbmo.

Sámediggeválggaid nannekeahtes boađus (PDF).

Sámedikki válggaid jienaidrehkenastin lea álgán – Vuosttaš eahpevirggálaš bohtosat bohtet iđđes dmu 10

Sámedikki válggaid jienaidrehkenastin lea álgán odne 30.9.2019 dmu. 18 Sajosis Anáris. Jienaidrehkenastima álggaheami maŋŋá boahtán sáttakonfeluhtat guđđojuvvojit rabakeahttá válddekeahttá vuhtii. Doaimmahusas dollojuvvo beavdegirji. Válljensearvvi áššeolbmos dahje várreáššeolbmos lea vuoigatvuohta leat báikki alde jienaidrehkenastimis.

Vuosttaš eahpevirggálaš bohtosat bohtet 1.10.2019 iđđes dmu 10, go válgalávdegoddi doallá dieđihandilálašvuođa Sajosis.

Loga lasi:

AHR feaillalaš mearrádusain fas ođđa guoddaleapmi

Sámedikki válgalávdegoddi šattai guoddalit vel oasis alimus hálddahusrievtti mearrádusain, maiguin AHR gomihii válgalávdegotti suoidnemánus dahkan iešnjulgemiid. Guoddalemiin badjelmearálaš nuppástusohcanvuohkin gáibiduvvo, ahte AHR sihkku eret iežas feaillalaš mearrádusaid.

Ovdalis borgemánus dahkkon, seamma áššeollisvuhtii laktáseaddji guoddalemiid ággan ledje máŋggat feaillat, dego vuoiggalaš gearregastima vuođđoprinsihpaid rihkkun ja duopmostuolu sorjjasmeahttunvuođa ja bealátkeahtesvuođa loavkašuhtti čovdosiid almmolaš ovddalgihtii ávaštallan. Dáid lassin dál guoddaleami čuozáhahkan leat 27 AHR mearrádusa, main lea ođđa boasttuvuohta.

Dáin ođđa mearrádusain AHR lea mearridan válgalávdegotti buhttet váidán olbmuid gearregastingoluid, muhto attii válgalávdegoddái dilálašvuođa cealkit dušše gearregastingoluid birra, iige ollenge ieš váidagis. Váidaga váldoáššis válgalávdegotti eai nappo gullan oppanassiige, mii fas rihkui vuoiggalaš gearregastima vuođđoprinsihpaid, dego áššáiosolaččaid dásseveardásaš prosessuála sajádaga ja gullama gáibádusa.

AHR máŋgenmášenláhkái addin mearrádusat sisttisdollet minsttarlágan seamma sturrosaš gearregastingoluid buhttensupmi. Eanáš oasi gearregastingollogáibádusa sisttisdoallan váidalusain lei okta ja seamma áššeolmmoš válmmaštallan. Váidagiin gearregastingollogáibádus ii ákkastallon duođalaš goluiguin, muhto baicce áigumušain caggat sámedikki ja válgalávdegotti bidjamis gažaldatvuložin, ahte ovdalis gávnnahuvvon AHR árat mearrádusat rihkkot olmmošvuoigatvuođaid. Dákkár jurddašeapmi lea Suoma riektevuogádahkii vieris, vaikke AHR orru dál sajáiduvvamin doarjut dan.

Válgalávdegoddi lea iežas ráddjejuvvon doaibmafápmudusaid olis figgan fuolahit, ahte ON:id olmmošvuoigatvuohtakomitea Supmii addin sivalažžan cealki mearrádusat ollašuhttojuvvojit ja ahte ođđa olmmošvuoigatvuođarihkkumušat eai dáhpáhuva. Áidna ja bajimus nuppástusohcandássin AHR lea sajáiduvvan suodjalit iežas árvoválddi sápmelaččaid olmmošvuoigatvuođaid goasttádusain. Válgalávdegoddi lea bákkohuvvon guoddalit AHR:ái, dasgo oktage eará go AHR ieš ii sáhte feaillaid divvut.

Lassedieđut

Válgalávdegotti ságadoalli Janne Näkkäläjärvi, +358 10 839 3190 / +358 40 626 7255, janne.nakkalajarvi(at)samediggi.fi

Válgalávdegotti čálli Antti Aikio, +358 10 839 3127 / +358 40 184 6829, antti.aikio(at)samediggi.fi

 

Girjejuvvon válgaáššegirjjit leat fas viežžanláhkái Ohcejogas

Girjejuvvon válgaáššegirjjit leat fas viežžanláhkái gaskavahkus 25.9.2019 iđđes dmu 9 Poastta bálvalansajis Ohcejogas, Uulan Säästö ky. Postii válgaáššegirjjiid galgá guođđit dalán, ahte dat gerget Anárii maŋimustá 30.9.2019 ovdal jienaidrehkenastima álgima.

Poasta seailluha girjejuvvon válgaáššereivviid Davvi-Suoma poastanummirguovllus 84-99 (Ylivieska-Njuorggán) duorastat 26.9.2019 rádjai, man maŋŋá reivvet máhcahuvvojit válgalávdegoddái.

Dárkkis poastabáikkiid rabasáiggiid dáppe: https://beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Loga lasi:

Sámedikki válgalávdegoddi
Sámekulturguovddáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 ANÁR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

Válgalávdegoddi dieđiha

Poasta seailluha girjejuvvon válgaáššereivviid Davvi-Suoma poastanummirguovllus 84-99 (Ylivieska-Njuorggán) duorastat 26.9.2019 rádjai, man maŋŋá reivvet máhcahuvvojit válgalávdegoddái.

Dárkkis poastabáikkiid rabasáiggiid dáppe: https://beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jos it leat ožžon poastta sádden boahtinalmmuhusa, váldde oktavuođa válgalávdegotti doaimmahahkii tel. +358 10 839 3120.

Loga lasi:

Sámedikki válgalávdegoddi
Sámekulturguovddáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 ANÁR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

Jienastanrávvagat Sámedikki válggain

Oahpásmuva fuolalaččat jienastanrávvagii!

Poasta seailluha girjejuvvon válgaáššereivviid Davvi-Suoma poastanummirguovllus 84-99 (Ylivieska-Njuorggán) duorastat 26.9.2019 rádjai, man maŋŋá reivvet máhcahuvvojit válgalávdegoddái.

Dárkkis poastabáikkiid rabasáiggiid dáppe.

Jos it leat ožžon poastta sádden boahtinalmmuhusa, váldde oktavuođa válgalávdegotti doaimmahahkii tel. +358 10 839 3120 | +358 10 839 3138.

 

  • Merke steampalaston válgalihppui evttohasa nummira čielgasit. Ale bargga eará merkejumiid.
  • Bija válgalihpo válgakonfeluhttii ja gidde konfeluhta. Bija dušše válgalihpo válgakonfeluhttii.
  • Vuolláičále sáddenreivve.
  • Bija giddejuvvon válgakonfeluhta sihke sáddenreivve máhcahan-konfeluhttii ja gidde konfeluhta.
  • Doalvvo máhcahankonfeluhta poastta bálvalanbáikái (ii poasta-kássii) nu áiggil, ahte dat joavdá válgalávdegotti doaimmahahkii Anárii maŋimustá vuossárgga 30.9.2019 dmu 18 ovdal jienaid-rehkenastima álggaheami. Poastamáksu lea máksojuvvon du beales.
  • Sáhtát maiddái buktit iežat máhcahankonfeluhta persovnnalaččat válgalávdegotti doaimmahahkii Anárii Sajosii 16.-27.9.2019 gaskasaš áigge.

 

Loga lasi:

Sámedikki válgalávdegoddi
Sámekulturguovddáš Sajos
Menesjärventie 2A
99870 ANÁR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi