Tiedote saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluettelon vahvistamiseen liittyen

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta laati ja vahvisti 28.2.2023 vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleissa käytettävän vaaliluettelon edellisten vaalien lainvoimaisen vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmässä olevien tietojen pohjalta.

Vuoden 2023 vaaliluetteloa laatiessaan vaalilautakunnan on ollut otettava huomioon oikeustilassa vuoden 2019 vaaliluettelon laadinnan jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset. Julkisen vallan käyttäjänä vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaaliluettelo on sisällöltään lainmukainen ja turvaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. Vaalilautakunnan on osaltaan Suomen perustuslain 22 §:n mukaisesti turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vuosina 2011 – 2021 korkein hallinto-oikeus on ratkaissut suuren määrän eri vuosien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloja koskeneita asioita. Osa niistä on kansainvälisellä tasolla todettu Suomen kansainvälisiä ihmisoikeussopimusvelvoitteita loukkaaviksi. Päätösten seurauksena vaaliluetteloon määräämistä koskevasta soveltamiskäytännöstä on tullut epäjohdonmukainen ja sisäisesti ristiriitainen. Eräissä tapauksissa korkein hallinto-oikeus on näennäisesti päättänyt henkilön määräämisestä sellaiseen vaaliluetteloon, jonka laadintaa ei ollut edes aloitettu. Korkein hallinto-oikeus on myös johtanut yksilöitä koskevista ja useissa tapauksissa Suomen kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita loukkaavista ratkaisuistaan oikeusvaikutuksia suhteessa tällaisten henkilöiden jälkeläisten oikeuteen tulla otetuiksi vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin useissa vuoden 2019 saamelaiskäräjävaaleihin liittyvissä päätöksissään osoittanut muuttaneensa saamelaiskäräjälain 3 §:n tulkintaa siten, että Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet vastaisuudessa otettaisiin asianmukaisesti huomioon. Oikeustila on monissa tapauksissa merkittävästi muuttunut siitä, millaisena korkein hallinto-oikeus sen näki yksittäistä päätöstä tehdessään.

Näissä olosuhteissa vaalilautakunta on katsonut velvollisuudekseen pyrkiä turvaamaan, että vuoden 2023 vaaliluettelo on sisällöltään lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen ja kohtelee yksilöitä yhtäläisin ja hyväksyttävin perustein, ja että jokaisen yksilön menettelyllisestä oikeussuojasta huolehditaan tarkoin.

Tämän vuoksi vaalilautakunta ei ole voinut helmikuun 28. päivän määräaikaan mennessä sisällyttää vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon kaikkia sellaisia henkilöitä, joiden vaaliluetteloon merkinnän perusteena on korkeimman hallinto-oikeuden antamat ja jäljemmin muuttuneen oikeustilan piiriin asettuvat aiemmat ratkaisut.

Henkilöt, jotka katsovat tulleensa oikeudettomasti jätetyiksi pois vuoden 2023 vaaliluettelosta, voivat hakea asiassaan oikaisua saamelaiskäräjälain § 26 mukaisesti. Vaalilautakunta tulee käsittelemään oikaisuvaatimukset objektiivisesti, yhdenvertaisesti ja laillisesti, arvioiden oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät perusteet vaaliluetteloon ottamiselle.

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaleissa on ennätysmäärä äänioikeutettuja, ensimmäistä kertaa yli 6000. Uusia äänestäjiä merkittiin vaaliluetteloon yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2019.

Lisätietoja saamelaiskäräjien vaaleista: https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Inarissa 16.3.2023
Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalit 2023

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9. – 2.10.2023 välisenä aikana.

Vaaliluettelo pidetään nähtävänä maaliskuun 20.3. – 31.3.2023 päivien aikana arkipäivisin ma-pe kello 14.00 – 17.00 seuraavissa paikoissa:

Tunturi-Lapin luontokeskusHetta, Peuratie 5
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, kokoushuone Silba 1. krsInari, Sajos, Menesjärventie 2A
Utsjoen kylätalo GiisáUtsjoki, Utsjoentie 9
Vuotson koulu   Vuotso, Ivalontie 8716

Jokaisella on mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat vaaliluetteloon merkityt tiedot suoraan vaalilautakunnan toimistosta puh. 010 839 3155, 010 839 3177, suojatun sähköpostin kautta: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi taikka käymällä katsomassa vaaliluettelosta yllä olevissa paikoissa mainittuna aikana.

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, voi kirjallisesti vaatia oikaisua vaalilautakunnalta viimeistään huhtikuun 14. päivänä ennen kello 16.00. Oikaisumenettelyohjeet saa vaalilautakunnan toimistosta tai ne voi tulostaa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/.

Inarissa 2.3.2023
Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu 31.10.2023 saakka.

Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.
Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 2017,90 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 16.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?17fa1df6

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p.+ 358 10 839 3148, vaalilautakunnan esittelijäsihteeri Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.3.2023
Saamelaiskäräjät

Hakeutuminen vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon päättyy 31.12.2022 ennen klo 16

Hakeutuminen vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon päättyy 31.12.2022 ennen klo 16. Hakulomakkeen voi toimittaa sähköisesti, postitse tai toimittamalla hakulomake Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toimistoon. Lomakkeiden tulee olla vaalilautakunnan toimistossa 31.12.2022 ennen klo 16.00.

Vaalien aikataulu ja lomakkeet löytyvät osoitteesta: https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen voi tiedustella puhelimitse tai suojatun sähköpostin kautta.

Inarissa 20.12.2022

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI
010 839 3155

Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/vMJaNprX, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut lomakkeet vuoden 2023 vaaliluetteloon hakeutumista varten

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut hakulomakkeet vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon hakeutumista varten. Hakulomakkeen voi täyttää ensimmäistä kertaa myös sähköisesti.

Hakulomakkeet vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon tulee olla vaalilautakunnan toimistossa 31.12.2022 ennen klo 16. Hakulomakkeen voi toimittaa sähköisesti, postitse tai toimittamalla hakulomake Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toimistoon.

Sähköinen hakulomake

Löydät sähköisen lomakkeen Saamelaiskäräjien nettisivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2023. Sähköiset lomakkeet löytyvät koltansaamen, inarinsaamen, pohjoissaamen ja suomen kielillä.

Hakulomakkeen toimittaminen postitse

Tulosta hakulomake Saamelaiskäräjien nettisivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2023 tai pyydä se vaalilautakunnan toimistosta. Lähetä allekirjoitettu hakulomake liitteineen postitse osoitteeseen:

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen voi tiedustella suojatun sähköpostin kautta

Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Inarissa 19.10.2022

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

010-839 3155

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaaliluetteloon hakeutuminen

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syyskuussa 2023. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta merkitsee vuoden 2023 vaaliluetteloon ne saamelaiset, jotka olivat äänioikeutettuja saamelaiskäräjien vaaleissa 2019. Kaikkien muiden tulee hakeutua vaaliluetteloon viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vaaliluetteloon voi hakeutua saamelaiskäräjälain 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 ja 21 §:n perusteella (kielen perusteella, isän tai äidin oikeuden perusteella, lappalaisen jälkeläisenä ja saamelaisena, joka ulkomaan kansalaisena asuu Suomessa).

Pyyntö vaaliluetteloon merkitsemiseksi tai siitä poistamiseksi tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 31.12.2022 ennen kello 16.00 vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella. Hakemuslomakkeen voi lähettää sähköisesti tai tulostaa www.samediggi.fi/vaalit-2023/. Lisätietoja ja paperisen lomakkeen saa vaalilautakunnan toimistosta os. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Kulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puhelin 010 839 3155, sähköposti: vaalit@samediggi.fi. Vaalilautakunnalle voi lähettää suojatun sähköpostin osoitteesta: https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Inarissa 12.10.2022
Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2022 ja mahdollisesti sen jälkeen. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 2017,90 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 27.10.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p.+ 358 10 839 3148, vaalilautakunnan esittelijäsihteeri Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 13.10.2022
Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalisuunnittelijan määräaikaisen tehtävän – hakuaikaa jatkettu 15.5.2022 saakka

Työ alkaa 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka ja mahdollisesti sen jälkeen. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Vaalisuunnittelijan tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän IV/III – V/I mukaan (peruspalkka välillä 2645,46 e/kk–2492,97 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.5.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p. ‭+ 358 10 839 3148‬ ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Paltto p. +358 10 839 3159‬.‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi‬.

Inarissa 8.4.2022
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Vaalilautakunnan sihteeriksi valittu Antti Aikio

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on valinnut kokouksessaan 10.1.2022 vaalilautakunnan sihteerin tehtävään oikeustieteen maisteri Antti Aikion. Antti Aikio on aloittanut tehtävässä helmikuun alussa.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoitti haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin tehtävän 20.12.2021. Vaalilautakunnan sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeenpanna vaalit sekä toimia vaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä kokouksissa. Tehtäviin kuuluu myös vaalilautakunnan toimiston esihenkilön tehtävät.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin tehtävän

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi vaalilautakunnan sihteerin määräaikaisen tehtävän ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa. Sihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena valmistella ja toimeenpanna vaalit sekä toimia vaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä kokouksissa. Tehtäviin kuuluu myös vaalilautakunnan toimiston esihenkilön tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto sekä hallinnollisten tehtävien ja saamelaisia koskevien oikeudellisten asioiden tuntemus. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän. III/I-II – IV/I mukaan (peruspalkka välillä 2828,57-3194,73 euroa /kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 3.1.2022 mennessä osoitteeseen  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Paltto p.+358 4075 69075 tai varapuheenjohtaja Maria Sofia Aikio p.+358 4002 82202 Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 16.12.2021 Saamelaiskäräjien vaalilautakunta