Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16

Ooʒʒõõttmõš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe poott 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16. Ooccâmlomaakk vuäitt tooiʹmted liâdǥlânji, pååʹšt mieʹldd leʹbe tooimteeʹl ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Lomaakk âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest 31.12.2022 õuʹddel čiâss 16.00.

Vaali äiʹǧǧtaull da lomaakk käunnʼje addrõõzzâst: https://www.samediggi.fi/vaal-2023/?lang=nuo.

Lââʹssteâđaid ooʒʒõõttmõʹšše kuuleeʹl vuäitt teâđstõõllâd teʹlfoonin leʹbe suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ.

Aanrest 20.12.2022

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmkultturkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99 870 AANAR
010 839 3155

Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/vMJaNprX, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm lomaakkid eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž vääras

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm ooccâmlomaakkid eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõõžž vääras. Ooccâmlomaakk vuäitt tiuddeed vuõssmõs vuâra še liâđǥlânji.

Ooccâmlomaakk eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõʹǩǩe âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest 31.12.2022 ouddâl čiâss 16. Ooccâmlomaakk vuäitt tååimted liâđǥlânji, pååʹštin leʹbe tååimteeʹl ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd konttra.

Liâđǥlaž ooccâmlomakk

Kaaunak liâđǥlaž lomaakk Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst https://www.samediggi.fi/vaal-2023. Liâđǥlaž lomaakk käunnʼje nuõrttsääʹm, aanarsääʹm, tâʹvvsääʹm da lääʹdd ǩiõlin.

Ooccâmlomaakk tååimtummuš pååʹštin

Priʹntte ooccâmlomaakk Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst https://www.samediggi.fi/vaal-2023 leʹbe raauk tõn vaal-luʹvddkååʹdd konttrest. Vuõlttâd vuâllaǩeeʹrjtum ooccâmlomaakk meâlddõõzzineez pååʹšt pääiʹǩ addrõʹsse:

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

Lââʹssteâđaid ooʒʒõõttmõʹšše õhttneeʹl vuäitt teâđstõõllâd suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ:

Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/vMJaNprX, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi

Aanrest 6.10.2022

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A
99870 INARI

010 839 3155

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttmõš

Sääʹmteeʹǧǧ puõʹtti vaal ââʹnet čõhččmannust 2023. Jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ vaalin liâ puk tõk säʹmmla, kook liâ mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrǩǩad eeʹjj 2023 vaal-loǥstõʹǩǩe tõid säʹmmlaid, kook leʹjje jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2019. Pukin järrsin âlgg ooʒʒõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe mââimõõzzâst jooʹtti eeʹjj loʹppe mõõneeʹst. Vaal-loǥstõʹǩǩe vuäitt ooʒʒõõttâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj 3 § 1 momeeʹnt 1, 2 da 3 da 21 § vuâđald (ǩiõl vuâđald, eeʹjj leʹbe jieʹnn vuõiggâdvuõđ vuâđald, lapplaž kåårmlačân da säʹmmliʹžžen, kååʹtt ålggjânnam meerliʹžžen jäälast Lääʹddjânnmest).

Raukkmõš vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummšen leʹbe tõʹst jaukkummšen âlgg tuejjeed ǩeerjlânji mââimõõzzâst 31.12.2022 ouddâl čiâss 16.00 vaal-luʹvddkååʹdd raaveem lomaakkin. Ooccâmlomaakk vuäitt vuõltteed liâđǥlânji leʹbe priʹnttjed https://www.samediggi.fi/vaal-2023. Lââʹssteâđaid da põʹmmailomaakk vuäitt raukkâd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest add. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Kulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, teʹlfon 010 839 3155 neʹttpååʹšt: vaalit@samediggi.fi. Vaal-luʹvddkådda vuäitt vuõltteed suõjjuum neʹttpååʹšt addrõõzzâst: https://secmail.com/send/m7jcWH7B.

Aanrest 12.10.2022
Vaal-luʹvddkåʹdd 

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 1.11.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõʹst. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Koontârpiisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllma da tiuʹddepiijjma kuulli tuâjain, kook lie jm. pueʹtti da vuõʹlǧǧi pååʹšt diariâsttmõš, addrõsteâđai peeiʹvtummuš da addrõskoorti priʹnttjummuš, äʹššǩiiʹrji kopiâsttmõš da pååštʼtummuš di jeeʹres takai koontârtuâj da vaal-luʹvddkååʹdd piisar jeäʹrben mieʹrreem tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹrjjnummuš vaal-luʹvddkååʹdd tuõjju ǩiõččât pueʹrren.
Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2017,90 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 27.10.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio t.+ 358 10 839 3148, vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllipiisar Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 13.10.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Tuâjj älgg 1.6.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji tõn mâŋŋa. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Vaalplaaneei tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllmõʹšše da tueiʹmmepiijjmõʹšše õhttneei tuâjain.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju suåvlaž škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Ǩiõččlâsttmõš vaal-luʹvddkååʹdd tuâjast ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩvuõtt meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ IV/III – V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2645,46 e/mp – 2492,97 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.5.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0758ce03

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio teʹl. ‭+ 358 10 839 3148‬ da vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl. +358 10 839 3159‬.‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi‬.

Aanrest 8.4.2022
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Vaal-luʹvddkååʹdd piisren vaʹlljum Antti Aikio

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvvddkåʹdd lij vaʹlljam såbbreʹstes 10.1.2022 vaal-luʹvddkååʹdd piisren tuõjju vuõggâdvuõtt-tiõtti maister, Antti Aikio. Antti Aikio lij alttääm tuâjast täʹlvvmannu aalǥâst.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmti ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj 20.12.2021. Vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmmepiijjâd vaalid di tåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren såbbrin. Tuâjaid koʹlle še vaal-luʹvddkååʹdd konttâr ouddoummu tuâj.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar mieʹrräiggsa tuâj äigga 1.1.2022-31.12.2023. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmmepiijjâd vaal di tåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd čuäʹjteeʹjen da piisren såbbrin. Tuâjaid koʹlle še vaal-luʹvddkååʹdd konttâr ouddoummu tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšemvuõđlaž tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ. III/I-II – IV/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2828,57-3194,73 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.1.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl.+358 4075 69075 leʹbe väärrsââǥǥjååʹđteei Maria Sofia Aikio teʹl.+358 4002 82202 Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobstõõttâd neʹttadrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.12.2021 Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Statistikk saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalmštõõvvâm

Saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs

Sääʹmteʹǧǧvaali vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbreʹstes 1.10.2019 õuddam sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõõzz. Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei jiõnstemproseʹntt lij 48,58. Jiõnnvuõiggâdvuõđ vaalin õʹnne õhttseʹžže 2853 jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ.

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs (PDF).