Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar mieʹrräiggsa tuâj äigga 1.1.2022-31.12.2023. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmmepiijjâd vaal di tåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd čuäʹjteeʹjen da piisren såbbrin. Tuâjaid koʹlle še vaal-luʹvddkååʹdd konttâr ouddoummu tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšemvuõđlaž tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ. III/I-II – IV/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 2828,57-3194,73 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.1.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9425248f

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto teʹl.+358 4075 69075 leʹbe väärrsââǥǥjååʹđteei Maria Sofia Aikio teʹl.+358 4002 82202 Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobstõõttâd neʹttadrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.12.2021 Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Statistikk saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalmštõõvvâm

Saaʹmi lååkkmeäʹrest eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs

Sääʹmteʹǧǧvaali vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbreʹstes 1.10.2019 õuddam sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõõzz. Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei jiõnstemproseʹntt lij 48,58. Jiõnnvuõiggâdvuõđ vaalin õʹnne õhttseʹžže 2853 jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ.

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs (PDF).

Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda.

Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben: https://beta.posti.fi/fi/palvelupisteet-kartalla

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

www.samediggi.fi

Jiõnstemvuäʹpstõs Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Tobdstõõđ tärkka jiõnstemvuäʹpstõʹsse!

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam pååʹštnââmarvuuʹdest 84-99 (Ylivieska-Nuorgam) nelljdpeeiʹv 26.9.2019 räjja, koon mâŋŋa ǩiiʹrjid maacctet vaal-luʹvddkådda.

Tääʹrǩest pååʹštpaaiʹǩi äävaiåårramaaiʹjid tääiʹben.

Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam pååʹšt vuõltteem pueʹttemiʹlmmtõõzz, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra teʹl. +358 10 839 3120 | +358 10 839 3138.

 

  • Mieʹrǩǩed leiʹmmjum jiõnstemliʹppe tuu võboršeeʹǩǩ nââmar čiõlggsanji. Jeäʹl tueʹjjed jeeʹres mieʹrǩǩummšid.
  • Piij jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt. Piij tåʹlǩǩ jiõnstemliipp vaalkonfeârt sizz.
  • Vuâllaǩeeʹrjet vuõlttõsǩeeʹrj
  • Piij kattum vaalkonfeârt di vuõlttõsǩeeʹrj maacctemkonfeârt sizz da kääʹtt konfeârt.
  • Viiǥǥ maacctemkonfeârt pååʹšt kääzzkâʹsttempäikka (ij pååʹštčokka) nuʹtt ääiʹjeld, što tõt ǩirggan vaal-luʹvddkååʹdd konttra Aanra vuõssaarǥ 30.9.2019 čiâss 18 mõõneeʹst õuʹddel jiõnnlaʹsǩǩummuž altteem. Pååʹštmähss lij mahssum tuu beäʹlest.
  • Vuäitak še jiõčč tuåimted jiijjad maacctemkonfeârt vaal-luʹvddkååʹdd konttra Aanra Sajoʹsse 16.-27.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen.

 

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 AANAR

+358 10 839 3120 | +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

www.samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vaalin 2.9.-30.9.2019 jiõnstummuš

Vaaläʹššǩeeʹrj lie vuõlttuum pååʹšt mieʹldd rekisterõsttum ǩeʹrjjen juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka vuõssaarǥ 2.9.2019. Rekisterõsttum ǩeʹrjj lij ärvvpååʹšt da tõn määiʹnest jiõnsteei âlgg viǯǯâd tõn jiijjâs pååʹšt-tuåimmpääiʹǩest mâŋŋa ko lij vuäǯǯam iʹlmmtõõzz pååʹštest. 

Vaalin jiõnstummuš tuåimmai nuʹtt, što jiõnsteei maaccat valmmša mahssum da tiuddum sättkonfeârtast rekisterõsttum ǩeʹrjjen pååʹšt mieʹldd suu vuâllaǩeeʹrjtem sättǩeeʹrj da vaalkonfiõrttu tõppum vaal-liipp.

Vaaläʹššǩiiʹrjid âlgg piijjâd pååšta nuʹtt ääiʹjeld, što tõk ǩiõrggne mieʹrrpäikka mââimõõzzâst 30.9.2019 ouddâl ko jiõnilaʹsǩǩummuš lij alttuum. Tän mieʹrrääiʹj; 30.9.2019 čiâss 18.00 mââibeäʹlnn puättamvaaläʹššǩiiʹrjid vaal-luʹvddkåʹdd ij vueiʹt väʹldded lokku jiõni- laʹsǩǩummšest.

Jiõnsteei vuäitt maaccted še jiõčč jiijjâs vaaläʹššǩiiʹrjid veʹrǧǧäiʹǧǧen äiʹǧǧkõõskâst 16.9. – 27.9.2019 vaal-luʹvddkååʹdd konttra: Sääʹmteʹǧǧ, Vaal-luʹvddkååʹdd koontâr, addrõs: Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Aanar.

Säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai stroiʹttlin hoiddum oummu, di tõk dååma hoiddum oummu, kook jie muđoi vuäitče jiõnsted, vuäǯǯa taarb mieʹldd vieʹǩǩteei håiddpääiʹǩest jiõnstem vääras. Ääʹšš pirr âlgg väʹldded õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra juʹn-a teʹlfoonin leʹbe neʹttpooʹštin.

Vaalpeeiʹv jiõnstummuž jie riâžž eeʹjj 2019.

Ǩiõčč võboršeǩloǥstõõǥǥ täʹst.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet 2.9. – 30.9.2019. Vaalin vaʹlljeet 21 vuäzzla da nellj vääʹrrneeʹǩǩ sääʹmtegga tuåimmpâjja 2020 – 2023. Jiõnsteei vuäǯǯ vaaläʹššǩiiʹrjid rekisterõsttum vuõlttõssân narodteâđaid 31.12.2018 iʹlmmtum pååʹštaddrõʹsse.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Aanar

+358 10 839 3120, +358 10 839 3138
vaalit(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧvaal 2.9.–30.9.2019

Vaaläʹššǩiiʹrjid  pååʹštʼtet ǩeʹrjjuum vuõlttõssân juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttnekka 2.9.2019 ääʹljeeʹl. Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt jiõnsted maaccteeʹl vaaläʹššǩiiʹrjid pååʹšt mieʹldd leʹbe maaccteeʹl vaaläʹššǩiiʹrjid vuõiʹǧǧest vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Pååʹšt mieʹldd vuõlttuum äʹššǩeeʹrj âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd konttrest Aanrest mââimõssân 30.9.2019 jiõnnlaʹsǩǩeem alttummša mõõneeʹn. Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt še jiõčč maaccted jiiʹjjes vaaläʹššǩiiʹrjid 16.9.–27.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen vaal-luʹvddkååʹdd konttra; Inari, Sajos, Menesjärventie 2A.

Säʹmmlai dommvuuʹd stroiʹttlin håiddamnalla åårrai oummu, di tõk dååma håiddamnalla åårrai oummu,  kook jie muđoi vuäitči jiõnsted, vuäǯǯa taarb mieʹldd vieʹǩǩteei håiddampääiʹǩest jiõnstem vääras. Ääʹšš diõtt âlgg väʹldded õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra addrõs Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Aanar, teʹlfon 010 839 3120, leʹbe vaalit@samediggi.fi

Aanrest 8.8.2019 Vaal-luʹvddkåʹdd

www.samediggi.fi/vaal-2019/?lang=nuo

Sääʹmteeʹǧǧ vaali võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott piâtnâc 2.8. čiâss 16

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd mušttat, što Sääʹmteeʹǧǧ vaali 2019 võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott piâtnâc påʹrǧǧmannu 2. peeiʹv čiâss 16. Vaʹlljeemõhttõõzz vuâđđeemäʹššǩeʹrjj/võboršeǩooccmõš âlgg leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest Aanrest Sajoozz tuåimmpääiʹǩest peäggtum mieʹrräigga mõõneeʹst (addrõs: Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 AANAR).

Vaʹlljeemõhttõõzzi kannat väʹldded tän lokku jeäʹrben teʹl, ko äʹššǩiiʹrjid tuåimtet pååʹšt mieʹldd. Vaal-luʹvddkååʹddest jie leäkku jeeʹres tuåimmpääiʹǩ, koʹst äʹššǩiiʹrjid vääldčeš vuâstta.

Jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt kuullâd tåʹlǩ õõut vaʹlljeemõhttõʹsse, leʹbe muđoi suu nõõm vääʹldet meädda pukin vaʹlljeemõhttõõzzin. Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust lij vueiʹttemvuõtt tiuddeed leʹbe vuõiǥeed ooccmõõžž teâđaid vu 6.8. čiâss 16 räjja.

Võboršeeʹǩǩ piijjmõʹšše kuulli lomaakk käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain addrõõzzâst www.samediggi.fi/vaaljah-2019/?lang=an da tõid vuäǯǯ Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst še.

Lââʹssteâđ

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2A
99870 Aanar
+358 10 839 3120, +358 10 839 3138
vaalit@samediggi.fi